Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att vara i naturen. Nynäshamns kommun har flera pågående naturvårdsprojekt.

I Nynäshamns kommun arbetar vi för att skapa fler ängar. För att det är vackert, men framförallt för att det bidrar till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går det till så att vi slutar klippa på platser som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns kommun är jorden ofta lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. Därför klipper vi gräset och forslar bort det framåt höstkanten. Det gör att marken så småningom blir mer mager och näringsfattig, vilket passar en äng. Att skapa en äng tar tid och man får räkna med att det tar ungefär fem år för en äng att växa till sig ordentligt.

Ängar finns vid parkeringen Änggatan/Gröndalsviken, Hamnviksvägen/Sandskogsvägen, Järnvägsparken samt intill Kullstarondellen.

Nytt naturreservat vid Stora Vika kalkbrott

Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av Stora Vika kalkbrott och dess närmaste omgivningar. Marken är idag privatägd.

Dyåprojektet

Nynäshamns kommun har ett projekt med lantbrukare i Sorunda avseende odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten.

Åtgärder i Vikavägens vägkanter

Kommunen deltar i ett samarbetsprojekt med Trafikverket, med syfte att förbättra vägkantsfloran längs Vikavägen (väg  573) och att gynna apollofjärilen och andra insekter, varav flera är rödlistade. Tanken är att projektet ska fortsätta under kommande år och att fler platser längs vägen ska bli blomrikare. Trafikverket har under hösten 2023 sått och planterat i vägkanterna vid Stora Vika. Planering pågår för ytterligare platser hösten 2024.

Nynäshamns kommun äger knappt 5000 hektar mark varav huvuddelen är skogsmark. Skogsmarken domineras av barrskog bestående av tall och gran med inslag av lövträd. I Nynäshamns kommun är det uttalat att antal lövträd ska öka eftersom det ökar förutsättningar för biologisk mångfald och skogarna blir mer motståndskraftiga mot både insektsangrepp och bränder.

Skogarna sköts på ett sätt som passar det specifika området. Vi tittar på saker som hur fuktig marken är, hur starkt marklagret är och hur brant det är på platsen. Dessa faktorer påverkar vilka typer av träd som kommer att växa i skogen.

All terrängkörning med motordrivna fordon är förbjuden. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen. Med det menas att körningen inte får skada växtligheten, friluftslivet, djurlivet, jordbruket eller skogsbruket. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt, men räcker inte som undantag.

Undantag från förbudet

Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har tillstånd från markägaren samt ett beslut från länsstyrelsen. Undantag kan ges till de som måste köra fordon i terräng för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om terrängkörning i direkt samband med jordbruk och skogsbruk, i samband med byggande och underhåll av vägar och kraftledningar, hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt eller arbeten i parker och friluftsområden.

Rapportera olovlig terrängkörning

Om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador i naturen vänder du dig till polisen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: