Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att vara i naturen. Nynäshamns kommun har flera pågående naturvårdsprojekt. Hit hör nytt naturreservat i Stora Vika kalkbrott och översyn av reservatsföreskrifterna vid Ören på Torö.

I Nynäshamns kommun arbetar vi för att skapa fler ängar. För att det är vackert, men framförallt för att det bidrar till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går det till så att vi slutar klippa på platser som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns kommun är jorden ofta lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. Därför klipper vi gräset och forslar bort det framåt höstkanten. Det gör att marken så småningom blir mer mager och näringsfattig, vilket passar en äng. Att skapa en äng tar tid och man får räkna med att det tar ungefär fem år för en äng att växa till sig ordentligt.

Här blir det ängar

Nytt naturreservat vid Stora Vika kalkbrott

Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av Stora Vika kalkbrott och dess närmaste omgivningar. Marken är idag privatägd.

Revidering av reservatsföreskrifter för Örens naturreservat

Reglering av vattenståndet i Muskan

Nynäshamns kommun använder inte längre Muskan som vattentäkt. I projektet ska man därför ersätta dammkonstruktionen med ett mer naturligt hinder som tillåter fiskar och djur att ta sig in i Muskan från Muskån. Projektet kan påbörjas omkring år 2021.

Dyåprojektet

Nynäshamns kommun har ett projekt med lantbrukare i Sorunda avseende odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten.

Lona-projekt, förstudie: Apollofjäril – Nynäshamns kommuns ansvarsart

Under 2023 genomför kommunen ett projekt som ska kartlägga förekomsten av apollofjäril i trakten kring Stora Vika, med målet att öka populationen på lång sikt. Arten är fridlyst samt rödlistad som starkt hotad. Förstudien ska ge svar på hur kommunen kan bidra till att gynna situationen för arten. Kommunen vill kartlägga hur den tillsammans med andra aktörer kan skapa ett samarbete för en åtgärdsplan för att gynna arten andra pollinatörer som finns i området. I förstudien planeras inventering av larver, att identifiera viktiga uppväxt- och födosöksområden, samt hitta platser i landskapet som kan förbättras för både larver och fullvuxna fjärilar. Projektet pågår fram till slutet av oktober och är ett LONA-projekt som finansieras av Naturvårdsverket.

Åtgärder i Vikavägens vägkanter

Kommunen deltar i ett samarbetsprojekt med Trafikverket, med syfte att förbättra vägkantsfloran längs Vikavägen (väg  573). I september 2023 ska olika blommande växter sås in och planteras i vägkanterna vid Vineberg, samt längs en sträcka mellan Brunns busshållplats och norrut mot Mellangården. Även här är syftet att gynna apollofjäril och andra insekter, varav flera är rödlistade. Tanken är att projektet ska fortsätta under kommande år och att fler platser längs vägen ska bli blomrikare.

En stor del av den mark som kommunen äger är skog. Av kommunens mark är ungefär 70 procent skog, vilket motsvarar drygt 3800 hektar. Barrträd dominerar i kommunens skogar. Drygt 20 procent av kommunens skog är olika slags lövträd och den andelen ökar när vi gör skogsbruksåtgärder för att öka naturvärden och för att möta klimatförändringarna.

Kommunens skogsbruk syftar till att öka natur- och reaktionsvärden för skogsinnehavet samtidigt som vi brukar skogen för avkastning genom till exempel avverkning och gallring.

All terrängkörning med motordrivna fordon är förbjuden. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen är till för att skydda naturen. Med det menas att körningen inte får skada växtligheten, friluftslivet, djurlivet, jordbruket eller skogsbruket. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt, men räcker inte som undantag. Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har sökt och fått tillstånd från markägaren.

Undantag från förbudet

Det finns några undantag från förbudet, men det kräver oftast att du har sökt och fått tillstånd från markägaren. Undantag kan enligt lagen ges till de som måste köra fordon i terräng för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om terrängkörning i direkt samband med jordbruk och skogsbruk, i samband med byggande och underhåll av vägar och kraftledningar, hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt eller arbeten i parker och friluftsområden. Det är länsstyrelsen som beslutar om undantag från förbudet.

Rapportera olovlig terrängkörning

Om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador i naturen vänder du dig till polisen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: