Att bygga på landsbygden

Du som vill bygga hus på landsbygden har många faktorer att ta hänsyn till. På den här sidan ger vi både inspiration och vägledning. Syftet är både att förenkla din byggprocess och att visa hur vi tillsammans värnar vårt unika kulturlandskap.

Placeringen av huset kräver omtanke

Att bygga ett hus utanför bykärnan kräver lite extra omtanke när det gäller placeringen i landskapet. Ofta vill man ha en fin utsikt och tänker kanske inte på att huset kan störa andras utsikt. Placera gärna byggnaden i ett skogsbryn, vid en bergknalle eller en träddunge. Gärna lite högre upp men absolut inte högst upp på berget.

Trä är landsbygdens material

Hus har sett olika ut i olika delar av landet. Allt beroende på vilket byggnadsmaterial som funnits tillgängligt. I våra trakter har man huvudsakligen använt trä när man byggt husen på gården. Bönderna var sina egna byggmästare och man byggde utifrån tidigare traditioner.

Gärna torpargrund

En vanlig torpargrund är ur kulturmiljösynpunkt att föredra framför betongplatta. En sådan grund är också lättare att anpassa till terrängen om man vill undvika schaktningar eller utfyllnader

Sadeltak med lera

Sadeltak är det vanligaste taket på landsbygden, både på boningshus och ladugårdar. Lertegel är ett hållbart material som bara blir vackrare med åren. Ett alternativ till lertegel kan vara betongtegel men kvaliteten skiftar mycket och teglet åldras snabbt. Betongtegel är också mycket tyngre än lertegel. I vissa miljöer passar falsad plåt. På uthus kan man med fördel använda papp eller trapetskorrugerad plåt. Lägg inte ett plåttak som ska efterlikna tegel, det passar inte i kulturmiljön.

Fönstren är husets ögon

Om du vill ha ett spröjsat fönster så är det bra om du använder riktig träspröjs. Lösa spröjsar lossnar ofta och det samlas lätt smuts mellan glaset och spröjsen. Tänk också på fönstrets proportioner. Att dela in ett tvåluftsfönster i mer än tre rutor per luft ger ett splittrat intryck. Blanda helst inte heller små och stora fönster på samma fasad. Fönster bör också sitta i väggliv och inte indraget i fasaden. Indragna fönster skapar ”hål” i fasaden. Ju fler detaljer som målas vita ju mer framträdande blir huset.

Använd gärna en avvikande färg på ytterdörren

Använd gärna en annan avvikande färg på ytterdörr, knutar och fönsterfoder – grått, rött, ockra, svart eller grönt. Även uthusdörrar kan med fördel målas i avvikande kulör. Ytterdörren ger karaktär åt huset. Den kan utformas på olika sätt med eller utan fönster. En enkel bräddörr passar bra på garaget eller uthuset.

Trädgården - ta tillvara tomtens naturliga förutsättningar

Ta till vara på tomtens naturliga förutsättning när du planerar trädgården. Undvik schaktningar, utfyllnader och sprängningar. Spara befintliga träd – tänk på att det tar minst 20 år för ett träd att nå full höjd. Ett uppvuxet träd ger både skugga och vindskydd. Grusgångar och stensatta uteplatser smälter bättre in på landsbygden än asfalt, stora trädäck och inglasade uterum. Istället kan du anlägga en berså eller kanske en inglasad veranda. Avgränsningen av tomten sker med fördel genom ett enkelt trästaket eller en häck.

Välj inhemska växtsorter, gärna sådana som är märkta med ”Grönt kulturarv”. Märkningen berättar att växten har en lång odlingstradition i vårt land och dessutom är värdefull för den biologiska mångfalden. Förr odlade man växter som gav frukt och bär, till exempel äpplen, plommon, vinbär och krusbär. Men också rabarber och pepparrot. Men den egna täppan gav också plats för prydnadsväxter såsom rosor, kärleksört, såpnejlika och dagliljor.

Tänk på klimat och energi

Vårt klimat håller på att förändras och det behöver vi tänka på när vi bygger ett hus. Egentligen är det inte svårare än att göra som våra förfäder gjorde när de valde byggplats.

 • Välj en torr och väldränerad plats som är skyddad från nordanvinden.
 • Vänd husets ena långsida mot söder för att fånga upp värmen.
 • Använd gräs, grus och plattor på gårdsplan och garageuppfart.
 • Låt uppvuxna träd stå kvar, de ger både skugga och vindskydd.

Och ja, det går att ha solpaneler på taket även i en värdefull kulturmiljö!

Viktigt att tänka på

Det är inte bara kulturmiljön som du måste tänka på innan du köper tomt och bygger. Det finns andra lagar och bestämmelser som du måste följa. Byggande regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

 • Vad säger kommunens översiktsplan? Nynäshamns kommun har en översiktsplan som övergripande beskriver hur kommunen ska utvecklas. Det kan vara bra att läsa om ditt område innan du går vidare med ansökan om förhandsbesked eller bygglov.
 • Finns det detaljplan som reglerar bebyggelsens utformning? För tätorterna finns ofta detaljplaner som reglerar var man får bygga och hur bebyggelsen får utformas. Utanför tättbebyggt område gäller andra regler.
 • Förhandsbesked och bygglov. Om du vill bygga utanför detaljplanerat område krävs i första hand ett bygglov. Men det kan vara bra att ansöka om förhandsbesked om du vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Att ansöka om förhandsbesked är frivilligt och syftet är att den som planerar att bygga ska kunna undvika att projektera och lägga ner kostnader i onödan. Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked gäller i två år.
 • Glöm inte ansöka om bygglov. Om du väljer att ansöka om bygglov direkt är det flera saker du måste tänka på innan du lämnar in din ansökan. Börja med att kontrollera om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Det kan också finnas områdesbestämmelser och särskilda planer för framförallt fritidshusområden.
 • Ligger din fastighet strandnära? Inom strandskyddet råder särskilda begränsningar och du kan behöva ansöka om strandskyddsdispens. Det är bra att ansöka om strandskyddsdispens innan du lämnar in bygglovet eftersom ett positivt strandskyddsbeslut är en förutsättning för att få bygglov.
 • Är din fastighet är en del av en värdefull kulturmiljö? Byggnader och miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Du måste också kontrollera om det finns fornlämningar på din fastighet. Fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen och får inte förstöras. Du är därför skyldig att ta kontakt med antikvariska myndigheter. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar om vad som får göras.
 • Ligger din fastighet inom ett riksintresse? Det finns olika typer av riksintressen; kulturmiljövård, natur, friluftsliv med mera. Ett riksintresse är ett område som anses ha så höga kvaliteter att det är av nationellt intresse att bevara dem.
 • Vill du bygga på odlingsmark? Brukningsbar odlingsmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose samhällsviktiga intressen. Kommunen är normalt mycket restriktiv när det gäller att låta privatpersoner bygga på odlingsmark. Notera att man med odlingsmark även menar mark som idag inte odlas men som skulle kunna odlas i framtiden.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: