Vision, mål och budget

Kommunfullmäktige beslutar varje år ett antal kommunövergripande mål och ger sedan nämnderna i uppdrag att arbeta fram specifika mål som är mätbara och bidrar till att styra verksamheten mot kommunfullmäktiges mål. Dessa mål ska även genomsyras av Nynäshamns kommuns vision.

Vi vill alla att Nynäshamns kommun ska vara en plats att trivas på, en plats där alla är välkomna och där vi alla kan förverkliga våra livsplaner. En kommun där hela livet får plats.

Visionen talar om vart vi i Nynäshamns kommun vill vara år 2040. Den ger oss en bild och riktning för hur framtiden ska se ut och är ett sätt att förena dig som bor här med näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. Visionen utgår från dig som lever eller är verksam här och vad du behöver för att trivas och må bra i kommunen. Utifrån det behovet planerar kommunen sin verksamhet.

Visionen består av tre inriktande områden som vi har kallat "Platsen för alla hela livet", "Attraktiv, stolt och modig" och "Vi lyckas tillsammans".

Platsen för alla, hela livet

Här finns det plats för dig, oavsett vem du är. Balansen mellan våra unika havs-och naturmiljöer, landsbygd och närheten till storstaden skapar livsenergi och möjligheter för alla. Vår utbildning, från förskola till högre studier, ger dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina drömmar. Vårt breda utbud av aktiviteter för alla åldrar året om skapar livskraft, engagemang och glädje.
I vår kommun får livet växa.

Attraktiv, stolt och modig

Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet det, och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka nytt och utmana. Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över. Här finns ett kreativt och livskraftigt näringsliv. Vi inspirerar och är en ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap. Det märks på alla som bor, arbetar i, eller vill besöka vår kommun.
Här förverkligar du dina livsplaner.

Vi lyckas tillsammans

Alla vi som känner för vår kommun skapar den omtanke och värme som kännetecknar hela kommunen. Vi bidrar alla, tillsammans, till att vår kommun präglas av trygghet och omsorg genom hela livet. Vi vet att vi inte kommer någonstans utan varandra. Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun.
Vi skapar vår framtid tillsammans.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens övergripande mål och hur kommunens pengar ska fördelas under kommande år. Hur fördelningen ser ut presenteras i dokumentet Mål och budget som är det viktigaste styrande dokumentet i kommunen.

Dokumentet beskriver bland annat de kommungemensamma målen samt information hur de ekonomiska resurserna fördelas till nämnderna.

Varje år tar kommunen fram Mål och budget för en fyraårsperiod som beslutas av kommunfullmäktige. Dokumentet består av:

  • Den politiska visionen
  • Övergripande och nämndspecifika mål för de kommande fyra åren
  • Specifika satsningar
  • Budget på nämndnivå
  • Drifts och investeringsramar
  • Skattesats och VA-avgifter
  • Finansiella mål, samt låneramar, inklusive ramar för finansiell leasing för planperioden

I Mål och budget finns det indikatorer som är riktningsvisare för fyra år framåt. Nämnderna ansvar även för att ta fram resultatindikatorer och åtaganden som tillsammans blir grunden för respektive nämnds verksamhetsplanen. Alla nämnder ska bidra till måluppfyllelsen för respektive mål satta av kommunfullmäktige.

Tre övergripande mål

I Mål och budget finns det tre övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att kommunen är på rätt väg och gör rätt saker.

  • Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet. Nynäshamns kommun ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, med god kvalitet, invånare i alla livsskeden och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan och kommunens kultur- och fritidsverksamhet inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.
  • Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ. Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. Kommunen bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och är resurseffektiva. Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, livsmiljöer, infrastruktur och tillgång till bostäder.

Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun

I dokumentet Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun - för en ekonomiskt hållbar kommun Pdf, 907.1 kB. kan du läsa mer om hur kommunens ekonomiska styrning ser ut i både det långa och korta perspektivet.

En viktig del i vår styrmodell är uppföljningen av mål och hur vi använt våra ekonomiska resurser. Respektive nämnd upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för nämndens verksamhet och kommunstyrelsen sammanfattar detta till en helhet för kommunen.

Vår styrmodell är uppbyggd på ett sätt som möjliggör medarbetarnas involvering i uppföljnings och planeringsarbetet och ger en röd tråd i hur verksamheten styrs, planeras och följs upp. Ambitionen är att alla medarbetare ska få känna sig delaktiga och kunna påverka kommunens inriktning.

Kommunstyrelsen och nämnderna har gemensamma genomgångar av lämnade rapporter som sedan ligger till grund för kommande års verksamhetsplanering.

Vid sidan av rapporteringen till kommunfullmäktige ska nämnderna varje månad följa verksamhetens ekonomiska utveckling med utgångspunkt från nämndens internbudget.

En del av kommunens verksamhet har också uppföljningsansvar till berörd statlig myndighet.

Hållbar utveckling är stommen i kommunens styrning. Begreppet hållbarhet innebär att sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner hänger ihop och påverkar varandra och därför inte kan hanteras var för sig. Hållbar utveckling i sig är inte en målsättning utan en kontinuerlig process på alla nivåer och i alla delar av kommunens verksamhet.

Hållbar utveckling säkerställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sitt behov. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas till vad miljön och människors hälsa tål och långsiktigt investera i dessa resurser.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: