Så går det till att fatta ett beslut

Hur går det till när de förtroendevalda politikerna fattar ett beslut? Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen ser ut i Nynäshamns kommun. I vissa ärenden kan processen se annorlunda ut.

Varje dag hanterar kommunen en stor mängd information och fattar beslut i ärenden. I vissa ärenden kan kommunens tjänstepersoner eller chefer själva fatta beslut i ärenden men i de allra flesta ärenden är det våra förtroendevalda som beslutar. Hur och vem som har rätt att fatta ett visst beslut regleras i nämndernas delegationsordningar. Här nedanför beskrivs hur beslutsprocessen brukar se ut.

  • Ärendet kommer in
    En handling kan till exempel komma från myndighet, medborgare eller kommunala nämnder. När handlingen kommer till kommunen blir den registrerad/diarieförd och tilldelas handläggare.

Beredning och handläggning av ärenden
När ett ärende ska behandlas av till exempel kommunstyrelse eller nämnd ska det göras iordning (beredas) av handläggare, som utarbetar ett beslutsunderlag med förslag till beslut (ställningstagande i en tjänsteskrivelse).

Kallelse
Inför varje sammanträde (cirka 7 dagar innan) får ledamöterna en kallelse med uppgifter om var och när sammanträdet äger rum. Till kallelsen följer uppgifter om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Kallelsen har sammanställts tillsammans med ordföranden.

Sammanträde/Beslutsfattande
Ordförande leder sammanträdet. Vid varje punkt på dagordningen lämnas ordet fritt till ledamöterna. Vid beslutsfattandet kan ledamöterna välja att fatta ett annat beslut än det förslag som tjänstepersonerna på förvaltningen föreslår. Enskilda ledamöter eller partigrupper kan också välja att reservera sig eller tillstyrka ett förslag.

Ett beslut kan även bordläggas. Det innebär att beslutet i ärendet skjuts upp till ett kommande sammanträde. Det kan även återremitteras om ledamöterna anser att ärendet behöver utredas ytterligare.

Protokollskrivning och justering
Vid varje sammanträde för sekreteraren protokoll där beslut, eventuell omröstning (votering), reservation med mera ska framgå. Under sammanträdet bestäms en eller flera personer som har till uppgift att granska (justera) det färdiga protokollet tillsammans med ordföranden samt en tid för när detta ska göras.

Anslag av protokoll
Anslagsbevis om justerat protokoll anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslaget förmedlar att beslut har tagits och att det är möjligt att överklaga fram till ett visst datum.

Expediering
Varje beslut expedieras och skickas till berörda parter samt ansvarig handläggare för verkställighet.

Verkställande och arkivering
När överklagandetiden löpt ut verkställs beslutet. Ärendet har nu behandlats färdigt och sparas i kommunens arkiv.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: