Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Nynäshamns kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter. En viktig del i det arbetet är samverkan med en mängd andra aktörer och organisationer. Tillsammans arbetar vi gemensamt för att skapa en ökad trygghet och säkerhet i Nynäshamn.

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis, räddningstjänst och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen tecknat ett samverkansavtal som innehåller ett antal medborgarlöften.

I medborgarlöftet för perioden 2023-2024 lovar parterna att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Kustbevakningen

Genomför sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljö- och räddningstjänst till sjöss.

Länsstyrelsen

Har geografiskt områdesansvar på regional nivå och är därmed ansvarig för sektorsövergripande samordning och information vid inträffade extraordinära händelser. Kommunen får stöd i det förebyggande arbetet med bland annat utbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Brottsofferjouren i Haninge / Nynäshamn

Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour har till uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen bosatta i Haninge och Nynäshamn. All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har tystnadsplikt. Jouren kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.

Öppen mottagning har brottsofferjouren på tisdagar klockan 9-12 hos Nynäshamnspolisen (Fredsgatan 8) och på torsdagar klockan 13-16 hos Polisen Handen (Runstensvägen 3).

Telefonnummer till Brottsofferjouren i Haninge/Nynäshamn 08-777 85 00

Securitas

Nynäshamns kommun har avtal med Securitas som en del i det brottsförebyggande arbetet. Securitas väktare ronderar med bil i hela Nynäshamns kommun kvälls- och nattetid. En stor del av Securitas kommunbevakning innebär att skapa trygghet för kommunens invånare och att skydda områden mot framför allt klotter och skadegörelse.

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet RS Nynäshamn grundades år 2006 och bemannas av frivilliga personer.

Jourtelefon till Sjöräddningssällskapet 0734-41 44 79

Röda korset

Har verksamhet på flera platser i kommunen. Besök gärna mötesplatsen Kupan i Nynäshamn för att få mer information.

Svenska blå stjärnan

Arbetar med, och utbildar medlemmar i djurhållning, djurskydd och livsmedelssäkerhet för att kunna hjälpa till i utsatta lägen där samhällets resurser inte räcker till.

Kvinnliga bilkåren

Arbetar med trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap.

Svenska Lottakåren

Informerar om och utbildar kvinnor till uppgifter inom totalförsvaret. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk.

Frivilliga radioorganisationen, FRO

FRO är en frivillig försvarsorganisation för den som är intresserad av radio- och IT-kommunikation.

Frivilliga Automobilkåren, FAK

FAK har som uppgift att säkerställa samhällets behov av bilförare av tunga fordon under extraordinära förhållanden. Det kan vara transport av personal, materiel vid översvämningar, oljesanering, evakuering, olyckor med mera.

Samarbete är en viktig del i både det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Tillsammans med andra samhällsaktörer som Polis, räddningstjänst och väktare kan kommunen koordinera olika insatser på både kort och lång sikt för att öka tryggheten i kommunen. Var tredje fredagskväll träffas representanter från kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Securitas, MTR, SL, Aimo Park, Nynäshamns bostäder och Nobina för att dela med sig av sina lägesbilder. Med på mötet är kommunens fältassistenter, som också är de som leder mötet. Syftet med mötet är att besluta om olika trygghetsskapande insatser där varje aktör bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att skapa en tryggare kommun. Ett exempel på en sådan insats skulle kunna vara att väktare är mer synliga runt stationsområdena kvällstid för att öka tryggheten för de som kommer hem sent.

Med jämna mellanrum träffas representanter från Nynäshamns kommun Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund för att samverka kring trafikfrågor i kommunen. Forumet har mandat att fatta beslut för att få till åtgärder snabbt.

En viktig del i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan med en mängd olika aktörer som myndigheter och organisationer. Ett exempel på hur det arbetet ser ut är kommunens riskhanteringsråd. I rådet träffas Nynäshamns kommun, polisen, räddningstjänsten och andra aktörer i kommunen som hanterar säkerhetsrelaterad verksamhet. I riskhanteringsrådet ingår bland annat Stockholms hamnar, Nynas oljeraffinaderi och Gasum. Syftet med riskhanteringsrådet är att aktörerna ska hitta beröringspunkter med varandra och samarbeten i olika säkerhetsfrågor samt identifiera risker och föreslå hur dessa kan förebyggas. Riskhanteringsrådet träffas två gånger per år.

Med jämna mellanrum genomför kommunen trygghetsvandringar. Syftet med dessa är att inventera och hitta sådant som kan orsaka otrygghet för invånare som bor eller rör sig i kommunen. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som kan upplevas som otrygga och vad som behöver göras för att minska den upplevda otryggheten på platsen. Vandringarna görs ofta i samarbete med Polisen, Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) och lokala företag och föreningar.

Med jämna mellanrum bjuder kommunen, polis och räddningstjänst in till medborgardialoger, ibland ihop med trygghetsvandringarna. De här träffarna är till för dig som bor i Nynäshamns kommun att berätta hur och var du känner dig otrygg i kommunen. Utifrån dialogerna samverkar kommun, polis och räddningstjänst för att se utifrån respektive aktörs ansvarsområde om och i så fall vilka trygghetsskapande åtgärder som kan vidtas.

I Nynäshamns kommun samarbetar kommunens brottsförebyggande råd, närpolisen och frivilliga kommuninvånare i ett så kallat Grannstöd.

Grannstödsbilen

Till sitt förfogande har de "Grannstödsbilen". Det är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare patrullerar med bil i bostadsområdena inom Nynäshamns kommun. Patrulleringen sker huvudsakligen dagtid och de är alltid två och två.

Grannstödjarna ska inte ingripa vid brott utan den primära uppgiften är att observera och rapportera. Dessutom bedrivs tillsyn av gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och gatubelysning. Observerade brister rapporteras till kommunen. Det enda undantaget från huvudregeln att inte ingripa i nödsituationer som till exempel att släcka en brand eller att vara behjälplig vid sjukdom eller olycksfall. Den tydliga avgränsningen innebär att verksamheten inte har karaktär av ”medborgargarde”.

Telefonnummer till Grannstödsbilen 08-520 689 99

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: