Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp ska du anmäla det till kommunen. Här hittar du fakta om hur du går till väga och om kostnader. Du hittar också information om LTA-stationer och VA-lån.

I områden där förutsättningar för självfall för avlopp inte finns kan ett så kallat LTA-system (lätt tryckavlopp)/villapumpstation behöva byggas. Fastighetsägare inom ett sådant område behöver gräva ner en mindre pumpstation, så kallad LTA-station, inne på den egna fastigheten (tomten) och koppla samman den med de övriga VA-installationerna på fastigheten.

LTA-stationens funktion

LTA-stationen består av två delar: en sump (behållaren) och en pump som placeras i sumpen. Stationen känns igen på locket som måste vara placerat helt ovan mark för att förhindra att grus och annat hamnar i sumpen. Pumpen är placerad i nedre delen av sumpen och känner via automatik av nivå för start och stopp.

Skötsel av LTA-stationen

Kommunens VA-avdelning står för service och underhåll av pumpen under förutsättning att anläggningen används och är inkopplad på rätt sätt. Observera att det är du som fastighetsägare som debiteras för kostnaden av slamtömning och/eller reparation om du inte använt LTA-stationen på ett korrekt sätt.

Detta gäller:

 • Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen och att larmet alltid fungerar. Vid larm eller annat fel kontakta omedelbart VA-kundtjänst.
 • Inga föremål som kan skada pumpen får tillföras. Spola aldrig ner fett såsom olja eller fasta föremål som till exempel bindor, blöjor, tops, trasor, kattsand, kaffefilter eller liknande. De flesta driftstopp beror på att ovälkomna föremål spolats ner i toaletten.
 • Platsen för LTA-stationen måste alltid vara lättillgänglig för VA-avdelningens skötsel. Ingen överbyggnad får förekomma och det måste vara minst 1,5 meter fritt runt pumpen. VA-avdelningen utför viss service av LTA-stationen vid två tillfällen per år.

Ansvarsförhållanden

Nynäshamns kommun som VA-huvudman:

 • Tillhandahåller och äger LTA-stationen.
 • Bestämmer antalet pumpar samt ansvarar för pumpinstallationen.
 • Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, till- och frånkoppla LTA-stationen.
 • Bestämmer LTA-stationens placering i samråd med fastighetsägaren
  och har rätt att kostnadsfritt komma åt stationen.

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för:

 • Schakt och anläggning av LTA-sumpen.
 • Sammankoppling av LTA-stationen med fastighetens egna avloppsledningar. Observera att dagvatten (regnvatten) och dränvatten inte får ledas till LTA-stationen.
 • Elförsörjning och elinstallation fram till LTA-stationens kopplingsplint.
 • Installation av ett larm som varnar vid driftstörning. Larmet består av en röd lampa som börjar lysa vid driftfel och ska vara placerad väl synligt i bostaden alternativt ett summerlarm (ljud).

Vid larm eller strömavbrott

 • Använd inte LTA-stationen vid larm eller strömavbrott.
 • Släpp inte ut något vatten till avloppet, det vill säga undvik helt att spola, tvätta, diska, duscha etcetera.
 • Kontrollera att säkringarna för pumpstationen och huvudsäkringarna
  är hela och att strömbrytaren är påslagen.
 • Vid larm eller annat fel på LTA-stationen kontakta omedelbart VA-kundtjänst
 • Vid misskötsel och oaktsamhet debiteras fastighetsägaren för kostnad av slamtömning och/eller reparation. Sköts pumpstationen ska en ny pump normalt gå problemfritt i cirka tio år.

Undvik driftstopp och dålig lukt

De flesta driftstopp beror på att ovälkomna föremål spolats ner i toaletten. Spola aldrig ner fett såsom frityrolja eller fasta föremål som till exempel bindor, blöjor och tops.

Fett och olja från fritering och stekning ska slängas i hushållsavfallet. Skrapa av tallrikar och torka ur stekpannan med hushållspapper innan de diskas för att minimera fettutsläpp.

Fettet kan täppa till pumpens nivåkännare och därmed förorsaka driftstopp. Det är även fettet som är orsaken till den dåliga lukt som kan uppstå.

När kommunen beslutar om att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet kan fastighetsägare som inte klarar att betala anläggningsavgiften ansöka om anstånd eller om ett VA-lån.

Ansökan om kortare anstånd

Du kan få anstånd för betalning av anslutningsavgiften. Anstånd beviljas i upp till högst sex månader. Ränta (referensränta +8 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning har kommit in.

Ansökan om kortare anstånd skickas till:
VA-avdelningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Ansökan om VA-lån

Kommunen kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation. Amorteringstiden för VA-lån beviljas till högst 15 år.

Ansökan om VA-lån skickas till:

Ekonomiavdelningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn.

Villkor

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa att sådan finansiering inte står till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. Detta ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation från minst två banker.
 • Fastighetsägaren lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att kommunen ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda samt att fastställa om avbetalningsmöjligheter finns.
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren men kan läggas till lånebeloppet.
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten motsvarande minst lånebeloppet i skuldebrevet, ska ställas till kommunens förfogande.
 • VA-lån ska slutamorteras inom en period av högst femton år. Ränta betalas enligt VA-lagen, det vill säga referensränta + 2 %. Aviseringsavgift uttas av låntagaren.
 • Amortering och ränta debiteras månadsvis.
 • VA-lån kan i enskilt fall medges med omprövning inom viss tid, om det anses motiverat. Det kan bli aktuellt i de fall fastighetsägaren inte har möjlighet att få bankkredit vid tidpunkten för avgiftsdebiteringen, men att detta problem kan förmodas vara av övergående karaktär.
 • Vid försenad räntebetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall fastighetsägaren inte fullgör sina skyldigheter vidtas sedvanliga inkassoåtgärder. Vidare görs en prövning av om VA-lånet bör sägas upp till betalning.
 • Den enskilde kan välja att reglera såväl hela som del av anläggningsavgiften med VA-lån. Den enskilde kan också välja att under låneperioden göra delbetalningar.
 • VA-lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare.

Vattenmätaren installeras av kommunen. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras genom att sätta upp en konsol med två ventiler. Läs mer om hur det går till här.

Du måste göra en servisanmälan och betala anläggningsavgift för ditt attefallshus och andra komplementbostadshus om det klassas som bostadsfastighet. Ett attefallshus klassas som bostadsfastighet om det har toalett, kokmöjlighet, separat ingång och är avsett att bo i.

Du ska också betala en årlig avgift, kallad lägenhetsavgift. Avgiften betalas per bostadsenhet. Om du redan har en bostad och ansluter ett attefallshus till vatten och avlopp ska du alltså betala två lägenhetsavgifter om året.

Det vatten du använder ska mätas. Du får bara ansluta vattenledningen till ditt attefallshus genom din huvudbyggnad och mäta vattnet via din befintliga vattenmätare.

Spillvattnet kan du koppla direkt på fastighetens huvudstam för spillvatten. Dagvattnet ska avledas till dagvattennätet eller till en stenkista. Dagvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift anslutning attefallshus

Kostnad

Anläggningsavgift (engångsavgift)

45 947 kronor

Lägenhetsavgift (årlig avgift)

4081 kronor/år

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp ska du anmäla det till kommunen.

Så går det till

 1. Gör en anmälan om anslutning till kommunalt VA.

 2. När vi har fått din anmälan kontaktar vi dig för att ge besked om exakt kostnad för anslutningen.

  Vi diskuterar också förbindelsepunktens läge. En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna ledningsnätet. Normalt placeras förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten är gränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde. 

 3. Vi upprättar en förbindelsepunkt.

 4. Du får en faktura med anläggningsavgift och information om förbindelsepunktens exakta läge.

 5. Nu kan du koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Du ska också se till att en vattenmätare kan installeras.

  Tänk på att det är du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten. Felkopplade ledningar kan ställa till stora problem för dig som fastighetsägare. Observera att du inte får koppla samman vatten från egen brunn med det kommunala vattennätet.

Anläggningsavgift

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal.

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2023

Kostnad

Avgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

58 339 kronor

Avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

68 057 kronor

Avgift per kvadratmeter tomtyta

73 kronor

Avgift per lägenhet

45 947 kronor

Exempel på total kostnad för anslutning

Exempel på total kostnad för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Tjänst

750 m²

1500 m²

2500 m²

Spill- och dricksvatten

201 466 kronor

250 741 kronor

304 383,50 kronor

Spill, dag- och dricksvatten

227 093 kronor

281 843 kronor

344 686 kronor

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: