Adressättning och lägenhetsregister

Det är Nynäshamns kommun som sätter namn och adresser på exempelvis gator, parker, områden och fastigheter. Kommunen håller också lägenhetsregistret uppdaterat. Fastighetsägaren ansvarar för att rapportera förändringar till kommunen vid nybyggnation och ändrad användning.

När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer, men om det inte finns något ledigt nummer läggs en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl ny bostad

Vid ombyggnation av fastighet med syfte att skapa lägenheter för uthyrning ska anmälan göras till kommunen så att lägenheterna kan adressättas. Detta är mycket viktigt för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt.

Beslut om ny adress

Kommunen skickar beslut om ny adress till den som står som lagfaren ägare på fastigheten. Lagfaren ägare ansvarar för att omgående sätta upp nya skyltar på fastigheten samt meddela eventuella hyresgäster.

När beslut är fattat skickas information om den nya adressen till Skatteverket och Postnord.

Gator, vägar och platser måste ha ett namn för att kunna få en adress. En adress behövs bland annat för att ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt. Det är namnberedningen som tar fram förslag på nya namn samt ändringar av befintliga namn.

Namnförslag gäller:

  • vägar och parker
  • adressområden
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar

Lägenhetsnumrering

Lägenheter i flerbostadshus ska ha ett nummer kopplat till adressen. Detta nummer tillsammans med adressen talar om var en person är folkbokförd. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och registreras av kommunen.

De flesta småhus, men också flerbostadshus där varje lägenhet har en egen adress, behöver inget lägenhetsnummer.

Fastighetsägaren är skyldig att rapportera förändringar

Ägare av flerbostadshus är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet.

Uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Rivning

För mer information om lägenhetsregistret gå in på Lantmäteriets webbplats.

Kontakt

Caroline Stenberg

administratör
08-520 682 95
caroline.stenberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: