Allmänna handlingar

Allmänhet och massmedia har enligt lag rätt till insyn i kommunens verksamheter. Du kan begära ut alla handlingar som är allmänna handlingar och inte är sekretessbelagda från kommunen.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument men också men också något som kan läsas, avlyssnas eller kan uppfattas på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Begär ut allmänna handlingar

Du kan begära ut de handlingar du vill ta del av genom kommunens e-tjänst. Tjänsten är säker att använda eftersom inga känsliga personuppgifter delas över mejl. Från e-tjänsten kan du till exempel ta del av betyg, bygglovshandlingar, journaler och tjänstgöringsintyg (arbetsgivarintyg).

Du kan också vända dig till kontaktcenter@nynashamn.se om du vill ta del av en allmän handling.

Handlingar som omfattas av sekretess

Enligt Tryckfrihetsförordningen kan din rätt att ta del av allmänna handlingar vara begränsad med hänsyn till följande intressen:

  1. Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
  2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
  3. Myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
  4. Intresset att förebygga eller beivra brott.
  5. Det allmännas ekonomiska intresse.
  6. Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
  7. Intresset att bevara djur- eller växtart.

Kontakt

Sanna Jansson

kommunjurist
08-520 680 15
sanna.jansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: