Allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i kommunens verksamheter. Alla handlingar som klassas som så kallade "allmän handling" och inte är sekretessbelagda kan begäras ut från kommunen, exempelvis betyg och bygglovshandlingar.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som kan läsas, avlyssnas eller kan uppfattas på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den förvaltning på kommunen där handlingen hör hemma.

E-tjänst för allmänna handlingar

Nu kan du enkelt begära ut de handlingar du vill ta del av genom kommunens e-tjänst. Tjänsten är säkrare att använda eftersom inga känsliga personuppgifter behöver delas över mejl. Från e-tjänsten kan du till exempel ta del av betyg, bygglovshandlingar, journaler. E-tjänsten är också mer tillgänglig då det går att begära ut handlingar genom tjänsten dygnet runt. Observera dock att själva utlämnandet av de begärda handlingarna endast sker under kontorstid.

Handlingar som omfattas av sekretess

Enligt Tryckfrihetsförordningen kan rätten att ta del av allmänna handlingar vara begränsad med hänsyn till följande intressen:

  1. Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
  2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
  3. Myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
  4. Intresset att förebygga eller beivra brott.
  5. Det allmännas ekonomiska intresse.
  6. Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
  7. Intresset att bevara djur- eller växtart.

Kontakt

Sanna Jansson

kommunjurist
08-520 680 15
sanna.jansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: