Frågor och svar från Patrik Isestad (S)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Patrik Isestad och som han har besvarat.

Fråga

Hej!
Finns det planer på att låta hyresgäster i Nynäshamnsbostäder ombilda sina fastigheter till bostadsrättsföreningar?

Hgf

Svar

Hej Hgf,

Den politiska ledningen med M, KD, L, C och med stöd av SD, har precis presenterat ett nytt ägardirektiv till Nynäshamns bostäder. I det nya ägardirektivet föreslås bolaget få i uppdrag att ombilda hyreslägenheter till BRF.

Ärendet kommer att hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april. Därefter kommer ärendet behandlas i kommunstyrelsen för att slutligen beslutas i kommunfullmäktige.

Misslyckad moderat politik i Stockholm får inte bli vägledande för allmännyttan i Nynäshamn. I de nya ägardirektiven till Nynäshamnsbostäder föreslås direktiv att bygga nya bostäder tas bort samt att Nynäshamns bostäder får i uppdrag att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Det är välkänt att moderater gillar att sälja ut allmännyttan och göra sig av med hyresrätter. För varje ombildning har kötiden hos Stockholms bostadsförmedling ökat i Stockholm. Sedan Moderaterna i slutet av nittiotalet drog igång sina storskaliga utförsäljningar av hyresrätter i Stockholm har kötiden ökat från fyra till drygt nio år. Idag är kötiden för en lägenhet i Nynäshamns bostäder 4,2 år. Den misslyckade politiken i Stockholm ska nu bli gällande i Nynäshamn. De lägenheter som av erfarenhet ombildas är ofta något äldre och har därmed lägre hyror. Hyran för en nyproducerad lägenhet ligger avsevärt högre och är inte lika ofta föremål för ombildning. De mest attraktiva lägenheter som Nynäshamnsbostäder har är de äldre lägenheterna med en låg och rimlig hyra. Dessa lägenheter är en tillgång för medborgaren och bolaget i Nynäshamn. I riksdagen valde Moderaterna tillsammans med Sverige Demokraterna och Kristdemokraterna att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder. Detta trots att nya bostäder kunde få upp till 3 000 kronor i månaden i lägre hyra. Moderaterna gör det svårare och dyrare att få en bostad i Nynäshamn. Det bidrar knappast till integrationen utan försvårar för de mest resurssvaga att få rimliga boendekostnader.

Vi motsätter oss ombildningar och utförsäljningar och vill i stället bygga fler bostäder.

Moderaterna vill med de nya ägardirektiven även avstanna bostadsbyggandet genom att inte ge allmännyttan klara direktiv med någon målsättningen av bostadsbyggandet i kommunen. Socialdemokraterna vill bygga fler bostäder. Både bostadsrätter och hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill inte påbörja en misslyckad bostadspolitik med ombildningarna och istället se till att vanligt folk kan få en lägenhet genom bostadsförmedlingen i Nynäshamnsbostäder.

Hör gärna av dig om du vill att jag kommer ut till er för att informera om det föreslagna ägardirektiven. Jag kan även sända över dem till dig.

Önskar Er en bra dag!

Patrik Isestad (S)
Kommunalråd i opposition
Nynäshamns kommun

Fråga

Skulle Du vilja vara i nedan sits Patrik Isestad (S)? Det finns minst 8 hemlösa personer i kommunen o VAD GÖR Nynäshamns Kommun för dom ?

Tak över huvudet-garanti Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi mellan 1 december till 31 mars. Garantin gäller för hemlösa personer

Catherine

Svar

I vårt starka samhälle har alla ett tryggt boende

Hemlöshet kan ha ekonomiska och/eller sociala orsaker. Det är dock ytterst en fråga om tillgång på bostad och vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett grundläggande redskap för att utjämna klyftorna i samhället.

Den socialdemokratiska regeringen har satsat 40 miljoner kronor per år på en ny hemlöshetsstrategi för 2022–2026, som bland annat omfattar förebyggande arbete och åtgärder mot akut hemlöshet. Många av dem som står hemlösa lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Men det blir också allt vanligare att personer utan behov av annat socialt stöd står utan bostad. Lokalt här i Nynäshamn har Socialdemokraterna drivit på för att det ska byggas fler hyresrätter och att trösklarna ska sänkas för att kunna få ett eget boende. Tyvärr har moderaterna och Sverige Demokraterna en annan politik där hyresrätter inte prioriteras.

Människor som lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Ibland handlar det om att de inte uppfyller de allt hårdare kraven för att få ett hyreskontrakt eller så kan de inte ta ett lån på banken. Kommunernas allmännyttiga bostadsföretag har därför en viktig roll i arbetet med att motverka hemlöshet. Här behöver vi byta styre i kommunen för att prioritera frågan i Nynäshamnsbostäder.

En väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra vård är viktig för att förebygga hemlöshet. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas.

Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Därför motsätter vi oss marknadshyror och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas. Lokalt behöver vi även bevaka så att inte Moderaterna och Sverige Demokraterna påbörjar en utförsäljning av lägenheter i Nynäshamnsbostäder.

Det här har vi gjort;

Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Lokalt i Nynäshamn har de av socialdemokraterna tidigare beslutade bostäderna/hyreslägenheter blivit verklighet Nu måste vi gå vidare men här vill Moderaterna och Sverige Demokraterna slå av på byggtakten av hyreslägenheter. I riket har Moderaterna och Sverige Demokraterna beslutat att ta bort investeringsstödet som gjorde det billigare att bygga hyresrätter. Det beslutet kommer få allvarliga konsekvenser med färre byggnationer och högre hyror.

Kronofogdemyndigheten fick av den förra Socialdemokratiska regeringen ett uppdrag att verka för att socialtjänsten och hyresvärdar ska samverka för att förebygga avhysningar, särskilt med inriktning på att förebygga avhysningar som berör barn.

Socialdemokraterna har även tidigare infört ett särskilt stöd för att bygga bostäder åt äldre, infört investeringsstöd för att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Ett stöd som resulterat i över 52 000 nya bostäder i Sverige, lokalt här i Nynäshamn har stödet givit oss cirka 400 nya hyreslägenheter men investeringsstödet avskaffades 2022 av de högerkonservativa partierna i riksdagen

Socialdemokraterna har även förbättrat bostadsbidraget.

Ett långt svar på en viktig fråga.

Patrik Isestad (S)
Kommunalråd i opposition
Nynäshamns kommun

Fråga

Bäste Patrik,

Jag har i drygt 15 år varit aktiv i Kulturskolans olika blåsorkestrar och inser att Kulturskolan i Nynäshamn är rätt unik i Sverige. Mycket beror det på eldsjälar som Andreas Carpvik och Ingmar Vallin men även det ledarskap som Kroum Zachariev genomfört som rektor. Nu har det kommit till
min kännedom att Kroum går i pension till sommaren. Jag vill anmäla mitt
intresse att ta över efter Kroum. Jag har lång erfarenhet av ledarskap från
privat industri. Jag brinner verkligen för Kulturskolan i Nynäshamn och skulle göra allt jag kan för att fortsätta Kulturskolans framgång. Jag vill därför gärna veta vem som ansvarar för rekrytering av ersättare efter Kroum.

Bert Skagerberg

Svar

Hej Bert,

Tack för ditt brev och visat intresse. Jag vidarebefordrar ditt intresse till förvaltningschef Lina Axelsson och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson.

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Fråga

Varför tror kommunpolitiker i Nynäshamn att Södertörns-leden kommer att avlasta väg 225 med eller utan vägtullar? Om den här trafiken väljer att köra gods från Norviks hamn eller kommer med färjan från Baltikum kommer de aldrig att köra en omväg på flera mil för att nå E4 söderut! Att överhuvudtaget ha den här båttrafiken och nya Norviks hamn förlagd till just Nynäshamn innebär att infrastrukturen kommer att kosta hundratals
miljarder mer än om den från början var förlagd till Oxelösund som når E4 på bara 10 km och där infrastrukturen redan finns för den här typen av
verksamheter! Vart har det sunda förnuftet m.a.p vad det här kostar
skattebetalarna, transportörerna och miljöfrågorna tagit vägen undrar jag!? Jag har för att få svar på de här frågorna även ställt samma frågor till
Trafikverket. Jag är helt övertygad om att Södertörns-leden kommer aldrig att vara ett alternativ för logistikbranschen till och från Nynäshamn, de kommer att fortsätta köra den livsfarliga väg 225 mot Södertälje! Efter två incidenter med baltiska lastbilar på den här vägen vintertid som inte vet vilken sida om vägen de kör på så har jag slutat vara på den här vägen som bilist, gående och cyklist!

Per

Svar

Jag vill gärna besvara dina frågor så fort som möjligt.
Därför kommer mina svar att bli kortfattade. Utförligare svar finns i alla de
olika utredningar som gjorts om Stockholm Norvik hamn, både om Sveriges
hamninfrastruktur och dess inverkan på miljön. Stockholm Norvik hamn byggs för att försörja Stockholm - Mälardalsregionen med gods. Gods som skall välja motorvägen på sjö i stället för motorvägen på land. Nynäshamns hamn har det bästa läget i Östersjön. Rätt placering och kort inseglingstid gör att varor kommer att nå näringslivet och många miljoner konsumenter i Stockholm - Mälardalsregionen snabbt och effektivt.

Det är ingen exakt vetenskap hur många arbetstillfällen och lastbilar/ godståg hamnen kommer att generera men att det blir många råder
det inget tvivel om. En hamn bidrar stort till utvecklingen av det omgivande
samhället. Det är därför konkurrensen varit så hård.

Investeringar i ny hamn är en investering för framtiden. Tack vare den har kommunen möjlighet att expandera med både arbetsplatser och bostäder. Det är dessa investeringar som leder till att Nynäsbanans standard
kommer att höjas så att turtätheten förbättras och restiden förkortas.

Kommunen arbetar långsiktigt med att höja trafiksäkerheten på väg 225. Det har aldrig varit avsikten att godset skall åka väg 225. Vi samarbetar i dessa frågor främst med Trafikverket, som har huvudansvaret, men även med andra kommuner för att driva dessa frågor till nationell nivå hos trafiklandstingsråd och regering. Det är dags att vi får en mer solidarisk fördelning av infrastruktursatsningar mellan norra och södra Stockholm. Jag delar din oro över att hamnen kommer att generera mer tung trafik på väg 225. Det är därför jag driver trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt att väg 225 skall komma upp på den nationella investeringsplanen. Men det
räcker inte, även tvärförbindelsen måste till.

Det första fartyget anlöper Norvik år 2020. Omkring 200 000 tunga fordon per år beräknas då använda dagens undermåliga vägar. Tvärförbindelsen är därför ett måste för att undvika kaos i trafiken på Södertörn med stora följdeffekter för övriga regionen. Här måste staten och Trafikverket nu infria sina åtaganden för en halv miljon boende och resande på Södertörn. Redan i dag är lastbilstrafiken på de befintliga vägarna ohållbar. Den befintliga tunga trafiken korkar igen centrala Huddinge och Glömsta, där
tusentals nya bostäder planeras. Eller också färdas långa lastbilskolonner
längs den utdömda väg 225 mot Södertälje, som är smal och slingrig utan vägren eller cykelbanor.

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Tvärförbindelsen kommer att knyta samman den södra länshalvan med motorvägen E4/E20 och dess person- och godstrafikflöde. Det är lätt att se betydelsen av hamn och infrastruktursatsningar både för hållbar balanserad tillväxt för hela
regionen. Företagen på Södertörn uppvisar i dag den högsta tillväxttakten efter att ha släpat efter i många år. En annan viktig fråga är att planera för en ytterligare förbindelse över eller under Södertälje kanal, för att minska sårbarheten i kommunikationssystemet och främja de stora exportindustriernas konkurrenskraft.

Avslutningsvis Stockholm Norvik hamn i Nynäshamn är den viktigaste miljöinvesteringen i regionen. Det är också en investering som kommer att skapa många nya arbetstillfällen både i Nynäshamn och på Södertörn.

Tack Per för ditt engagemang!

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Fråga

Huvudägarna i Alkärrsplans Utvecklings AB har presenterat storstilade planer för länge sedan, senast reviderade för två år sedan. Vad händer? Vad använder kommunen sitt delägarskap i bolaget till?

Jan-Erik Ljusberg

Svar

Hej Jan-Erik,

Det är mycket nya saker att hantera och sätta sig in i och en av dessa delar är att finna den digitalt funktionen för din fråga. Här har jag missat din fråga och ber om ursäkt att du fått vänta. En annan del att sätta sig in i är de olika bolagen samt samhällsplaneringen i övrigt för vår hembygd.

Jag har sedan februari börjat jobba med frågan om Alkärrsplan och det är ett mycket intressant bolag som vi tillsammans med Norska investerare har gemensamma intressen i. Jag har haft samtal med de Norska investerarna som nu har reviderat sina planer för platsens utveckling med fler bostäder och bättre anpassade affärslokaler. Min uppfattning är att vi inom kort kommer kunna presentera en god utveckling av platsen Alkärrsplan där vi som kommun tar över sjukhusbyggnaden och bostadsexploatören utvecklar nya bostäder och en ny integrerad handelsplats. Detta kommer gynna vårt befintliga centrum och ge oss fler bostäder. Just nu har vi anlitat en affärsjurist samt värderare av sjukhusbyggnaden för att göra klart ägarförhållanden för sjukhuset och platsen Alkärrsplan. Detta är nödvändigt för att komma vidare i processen och start av byggnation på platsen.

Hör gärna av dig med mer frågor till mig.

Med hopp om en bra dag!
Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: