Frågor och svar från Patrik Isestad (S)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Patrik Isestad och som han har besvarat.

Fråga

Bäste Patrik,

Jag har i drygt 15 år varit aktiv i Kulturskolans olika blåsorkestrar och inser att Kulturskolan i Nynäshamn är rätt unik i Sverige. Mycket beror det på eldsjälar som Andreas Carpvik och Ingmar Vallin men även det ledarskap som Kroum Zachariev genomfört som rektor. Nu har det kommit till
min kännedom att Kroum går i pension till sommaren. Jag vill anmäla mitt
intresse att ta över efter Kroum. Jag har lång erfarenhet av ledarskap från
privat industri. Jag brinner verkligen för Kulturskolan i Nynäshamn och skulle göra allt jag kan för att fortsätta Kulturskolans framgång. Jag vill därför gärna veta vem som ansvarar för rekrytering av ersättare efter Kroum.

Bert Skagerberg

Svar

Hej Bert,

Tack för ditt brev och visat intresse. Jag vidarebefordrar ditt intresse till förvaltningschef Lina Axelsson och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson.

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Fråga

Varför tror kommunpolitiker i Nynäshamn att Södertörns-leden kommer att avlasta väg 225 med eller utan vägtullar? Om den här trafiken väljer att köra gods från Norviks hamn eller kommer med färjan från Baltikum kommer de aldrig att köra en omväg på flera mil för att nå E4 söderut! Att överhuvudtaget ha den här båttrafiken och nya Norviks hamn förlagd till just Nynäshamn innebär att infrastrukturen kommer att kosta hundratals
miljarder mer än om den från början var förlagd till Oxelösund som når E4 på bara 10 km och där infrastrukturen redan finns för den här typen av
verksamheter! Vart har det sunda förnuftet m.a.p vad det här kostar
skattebetalarna, transportörerna och miljöfrågorna tagit vägen undrar jag!? Jag har för att få svar på de här frågorna även ställt samma frågor till
Trafikverket. Jag är helt övertygad om att Södertörns-leden kommer aldrig att vara ett alternativ för logistikbranschen till och från Nynäshamn, de kommer att fortsätta köra den livsfarliga väg 225 mot Södertälje! Efter två incidenter med baltiska lastbilar på den här vägen vintertid som inte vet vilken sida om vägen de kör på så har jag slutat vara på den här vägen som bilist, gående och cyklist!

Per

Svar

Jag vill gärna besvara dina frågor så fort som möjligt.
Därför kommer mina svar att bli kortfattade. Utförligare svar finns i alla de
olika utredningar som gjorts om Stockholm Norvik hamn, både om Sveriges
hamninfrastruktur och dess inverkan på miljön. Stockholm Norvik hamn byggs för att försörja Stockholm - Mälardalsregionen med gods. Gods som skall välja motorvägen på sjö i stället för motorvägen på land. Nynäshamns hamn har det bästa läget i Östersjön. Rätt placering och kort inseglingstid gör att varor kommer att nå näringslivet och många miljoner konsumenter i Stockholm - Mälardalsregionen snabbt och effektivt.

Det är ingen exakt vetenskap hur många arbetstillfällen och lastbilar/ godståg hamnen kommer att generera men att det blir många råder
det inget tvivel om. En hamn bidrar stort till utvecklingen av det omgivande
samhället. Det är därför konkurrensen varit så hård.

Investeringar i ny hamn är en investering för framtiden. Tack vare den har kommunen möjlighet att expandera med både arbetsplatser och bostäder. Det är dessa investeringar som leder till att Nynäsbanans standard
kommer att höjas så att turtätheten förbättras och restiden förkortas.

Kommunen arbetar långsiktigt med att höja trafiksäkerheten på väg 225. Det har aldrig varit avsikten att godset skall åka väg 225. Vi samarbetar i dessa frågor främst med Trafikverket, som har huvudansvaret, men även med andra kommuner för att driva dessa frågor till nationell nivå hos trafiklandstingsråd och regering. Det är dags att vi får en mer solidarisk fördelning av infrastruktursatsningar mellan norra och södra Stockholm. Jag delar din oro över att hamnen kommer att generera mer tung trafik på väg 225. Det är därför jag driver trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt att väg 225 skall komma upp på den nationella investeringsplanen. Men det
räcker inte, även tvärförbindelsen måste till.

Det första fartyget anlöper Norvik år 2020. Omkring 200 000 tunga fordon per år beräknas då använda dagens undermåliga vägar. Tvärförbindelsen är därför ett måste för att undvika kaos i trafiken på Södertörn med stora följdeffekter för övriga regionen. Här måste staten och Trafikverket nu infria sina åtaganden för en halv miljon boende och resande på Södertörn. Redan i dag är lastbilstrafiken på de befintliga vägarna ohållbar. Den befintliga tunga trafiken korkar igen centrala Huddinge och Glömsta, där
tusentals nya bostäder planeras. Eller också färdas långa lastbilskolonner
längs den utdömda väg 225 mot Södertälje, som är smal och slingrig utan vägren eller cykelbanor.

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Tvärförbindelsen kommer att knyta samman den södra länshalvan med motorvägen E4/E20 och dess person- och godstrafikflöde. Det är lätt att se betydelsen av hamn och infrastruktursatsningar både för hållbar balanserad tillväxt för hela
regionen. Företagen på Södertörn uppvisar i dag den högsta tillväxttakten efter att ha släpat efter i många år. En annan viktig fråga är att planera för en ytterligare förbindelse över eller under Södertälje kanal, för att minska sårbarheten i kommunikationssystemet och främja de stora exportindustriernas konkurrenskraft.

Avslutningsvis Stockholm Norvik hamn i Nynäshamn är den viktigaste miljöinvesteringen i regionen. Det är också en investering som kommer att skapa många nya arbetstillfällen både i Nynäshamn och på Södertörn.

Tack Per för ditt engagemang!

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Fråga

Huvudägarna i Alkärrsplans Utvecklings AB har presenterat storstilade planer för länge sedan, senast reviderade för två år sedan. Vad händer? Vad använder kommunen sitt delägarskap i bolaget till?

Jan-Erik Ljusberg

Svar

Hej Jan-Erik,

Det är mycket nya saker att hantera och sätta sig in i och en av dessa delar är att finna den digitalt funktionen för din fråga. Här har jag missat din fråga och ber om ursäkt att du fått vänta. En annan del att sätta sig in i är de olika bolagen samt samhällsplaneringen i övrigt för vår hembygd.

Jag har sedan februari börjat jobba med frågan om Allkärsplan och det är ett mycket intressant bolag som vi tillsammans med Norska investerare har gemensamma intressen i. Jag har haft samtal med de Norska investerarna som nu har reviderat sina planer för platsens utveckling med fler bostäder och bättre anpassade affärslokaler. Min uppfattning är att vi inom kort kommer kunna presentera en god utveckling av platsen Allkärsplan där vi som kommun tar över sjukhusbyggnaden och bostadsexploatören utvecklar nya bostäder och en ny integrerad handelsplats. Detta kommer gynna vårt befintliga centrum och ge oss fler bostäder. Just nu har vi anlitat en affärsjurist samt värderare av sjukhusbyggnaden för att göra klart ägarförhållanden för sjukhuset och platsen Allkärsplan. Detta är nödvändigt för att komma vidare i processen och start av byggnation på platsen.

Hör gärna av dig med mer frågor till mig.

Med hopp om en bra dag!
Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunalråd
Nynäshamn kommun.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: