Skolnärvaro

På den här sidan beskrivs en del av vad som kan göras både för att främja skolnärvaro och vad som kan göras om det blir svårt att gå till skolan, det som ofta kallas skolfrånvaro.

Alla barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 har rätt till undervisning i skolan. Där får de med sig grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att klara sig bra i samhället och inför fortsatta studier. Tillsammans har skola och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för barnens skolgång.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att barnet kommer till skolan och skolan har ansvar för ditt barns skoldag. Närvaro i skolan säkerställer att eleven kan få den utbildning som den har rätt till, vilket lägger en viktig grund för framtiden.

Det finns mycket som både skola och hem kan göra för att stötta så att alla barn och ungdomar vill och kan vara i skolan. Här beskrivs en del av vad som kan göras, både för att främja skolnärvaro och vad som kan göras om det blir svårt att gå till skolan.

Du som är vårdnadshavare har en viktig roll under barnets skolgång. Om du är intresserad och pratar gott om skolan visar du att skolan är viktig.

Ibland uppstår situationer som är svåra och då är kontakten vuxna emellan väldigt viktig. Det kan exempelvis gälla något ditt barn berättar hemma som har hänt under skoldagen, eller något som hänt på fritiden men som kan påverka skolan.

Hör av dig till skolan om du upplever att ni behöver samtala om det som hänt.

Rutiner

Rutiner för vardagen är viktigt. Det är något som alla barn mår bra av och det skapar förutsägbarhet, alltså att veta vad som kommer att hända, när och med vem. Vuxna i barnets närhet kan stötta genom att förbereda barnet på aktiviteter både i skolan och hemma under veckan.

I skolan är det ofta under den första lektionen på morgonen som läraren går igenom vad som kommer att hända under dagen för att eleverna ska vara förberedda på eventuella förändringar.

Sjukfrånvaro och ledighet innebär också att man bryter rutiner. Det kan ibland kännas motigt att komma tillbaka till skolan och ha missat vad som hänt där. All frånvaro oavsett anledning är trots allt missad undervisningstid. Ditt barn kan då behöva lite extra stöttning och få veta i förväg om det är något särskilt på gång när det är dags att komma tillbaka. Om du misstänker att det känns så för ditt barn, är det bra att kontakta läraren så att ni tillsammans kan hjälpa barnet.

Stötta med läxor

Ibland får ditt barn läxor att göra och oftast beror det på att eleverna behöver träna på något. Läxorna blir då ett sätt att stärka de kunskaper som barnet redan har fått i skolan.

Om du som vuxen själv har svårt att förstå läxorna eller vad som förväntas, kontakta ditt barns lärare och fråga. Skolan erbjuder ofta läxhjälp och ibland även lovskolor utöver elevens vanliga schema, läraren har mer information om när och hur detta sker.

Samarbete

För att tillsammans kunna hjälpa ditt barn är det bra att hålla sig uppdaterad. Skolan använder Vklass för att regelbundet dela information till vårdnadshavare. (Om du inte kommer in på Vklass, kontakta skolan).

Det kan också vara viktigt att du som vårdnadshavare berättar om saker som händer utanför skolan som du tror kan påverka barnets mående och skolgång. Tveka inte att ta kontakt med någon på skolan som du har förtroende för, så att de kan hjälpa till att stötta ditt barn.

Skolan ska erbjuda ditt barn utbildning för att utvecklas så långt som möjligt och det ska finnas trygghet och studiero i skolan. Skolan ska samarbeta med dig och även med andra utanför skolan om det skulle behövas, exempelvis sjukvården, socialtjänstens familjeteam, Ungdomsmottagningen eller andra anhöriga.

Alla elever förväntas delta i undervisningen utifrån sin förmåga. Eleverna har också rätt att få vara med och bestämma i skolan, både genom klassråd och elevråd och genom samtal med sina lärare gällande sin egen situation. Alla elever har rätt till en trygg skolgång och kan hjälpas åt att skapa en trygg skola tillsammans.

Ibland kan det kännas svårt för ett barn att komma till skolan eller att gå in i klassrummet, många barn känner nog så någon gång. Den känslan som uppstår kan bero på en mängd olika saker som ohälsa, inlärningssvårigheter eller utanförskap.

Den viktigaste personen i skolan för eleven är ofta klassläraren eller mentorn. Men när det blir svårt för en elev kan både eleven och läraren behöva mer stöd och då finns Elevhälsoteamet. Skolnärvaro är en viktig del av Elevhälsoteamets arbete.

I Nynäshamns kommun arbetar de kommunala skolorna utifrån en gemensam plan som vägleder skolan i närvaroarbetet. I detta arbete har skolorna nära samarbete med förvaltningen, socialtjänsten och andra verksamheter som arbetar med barn och unga.

Vad kan du som vårdnadshavare göra?

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas i skolan. Du är troligen den som först uppfattar att ditt barn av någon anledning inte vill eller klarar av att gå till skolan. Genom att du pratar med ditt barns lärare så snart som möjligt, får skolan en chans att tidigt utreda hur de kan stötta barnet på bästa sätt. Då kan ni arbeta tillsammans för att skapa en plan som hjälper barnet att klara av och vilja gå till skolan igen.

Det är inte ovanligt att man har andra stöttande insatser från exempelvis kommunen eller sjukvården. Då kan det vara bra för skolan att känna till det och få möjlighet att samarbeta kring ditt barn. Om både socialtjänsten och sjukvården arbetar med ditt barn, kan det finnas möjlighet att få ytterligare stöd i form av en samordnad individuell plan (SIP).

Kontakt

Charlotte Franzén

tillförordnad avdelningschef
08-520 688 73
charlotte.franzen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: