Skyltar och strålkastare

Du som vill sätta upp en skylt behöver söka bygglov.

Skyltar på byggnader

Du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område om det står i områdesbestämmelserna. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och/eller från Länsstyrelsen. Det finns även undantag för lovplikt för vissa skyltar. Hör av dig till bygglov om du är osäker.

Fasadskyltar i Nynäshamns centrum

Vilken typ av skylt som du ska ha beror på byggnaden. Men som ordinarie skylttyp rekommenderar vi friliggande bokstäver och flaggskyltar. För byggnader med hög kulturhistorisk klassning kan pendelskyltar vara ett bra alternativ till flaggskyltar.

  • Friliggande bokstäver: Ska användas i första hand. Vita bokstäver kan även passa bra på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Flaggskylt: Passar bra på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Skivskylt: I undantagsfall efter särskild prövning. Inte lämplig på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Pendelskylt: Passar bra på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Neonskylt: Kan passa bra på tidsenlig bebyggelse eller miljö.
  • Målad fasadskylt: Kan passa bra i vissa miljöer och även skapa ett konstnärligt mervärde.
  • Foliering: Folieringar av hela fönsterytor bör undvikas.
  • Lådskylt: Olämplig i Nynäshamns centrum.

Läs mer om de olika skylttyperna i Policy för fasadskyltar i Nynäshamns centrum. Pdf, 14.9 MB.

Placering av skylten i Nynäshamns centrum

Fasadskyltarna i Nynäshamns centrum ska ge ett sammanhållet intryck och skylten ska passa på byggnaden. Placera skylten horisontellt ovanför skyltfönstret med respektavstånd till byggnadsdetaljer, i första hand vid verksamhetens entré. Alla skyltar på en byggnad ska centras på samma höjd. För att man ska kunna ploga bort snö, sanda och städa gatan får underkanten på utstickande skyltar inte sättas lägre än 3 meter över trottoaren eller 4,5 meter över körbanan.

Du behöver bygglov för fasadskyltar

Efter att din bygglovsansökan har kommit till oss på kommunen prövar vi den föreslagna utformningen för skylten efter platsen och byggnadens specifika förutsättningar. Om du utformar och anpassar din skylt efter policyn blir bygglovsprocessen både enklare och snabbare. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader ställs särskilda krav för skyltar.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: