Växthus

När du ska bygga ett växthus kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan beroende på vilken typ av växthus du planerar. Vissa åtgärder är helt bygglovsbefriade.

Om ditt växthus uppfyller kriterierna för så kallad friggebodsåtgärd är den bygglovsbefriad. Då behöver du varken bygglov eller göra en bygganmälan.

Kriterier för friggebodsåtgärd:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementsbyggnad. En komplementbyggnad är en fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten. 
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • den får vara högst 15 kvadratmeter. Om fler komplementsbyggnader finns på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 kvadratmeter.
 • tacknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannarna ger sin tillåtelse så kan byggnaden placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • att byggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Istället ska du göra en bygganmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För att räknas som en attefallsåtgärd måste bygganden uppfylla vissa kriterier:

Kriterier för attefallsåtgärd:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Det betyder att det finns en annan huvudbyggnad på tomten.
 • får vara högst 30 kvadratmeter.
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den får dock placeras närmare om berörda grannar godkänner det. Inom detaljplan kan kommunen som ägare till allmän platsmark (gator, parker etcetera) inte ge ett sådant medgivande.
 • ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området

Om ditt växthus varken uppfyller kriterierna för en friggebodsåtgärd eller en attefallsåtgärd behöver du söka bygglov.

Att bygga växthus mot husvägg räknas som en tillbyggnad. För en tillbyggnad behöver du antingen göra en bygganmälan eller söka bygglov.

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Istället ska du göra en bygganmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För att räknas som en attefallsåtgärd måste bygganden uppfylla vissa kriterier:

 • Att tillbyggnaden är max 15 kvadratmeter
 • Att tillbyggnaden placeras på ett en- eller tvåbostadhus.
 • Att tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. Om grannar som berörs godkänner det får du placera den närmare. Observera att inom detaljplanelagt område kan kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.

Tillbyggnaden får strida mot detaljplanen.

Om ditt växthus inte uppfyller kriterierna för en friggebodsåtgärd eller en attefallsåtgärd behöver du kontrollera om det är möjligt att istället söka bygglov. Stäm gärna av med oss på bygglovenheten innan du ansöker.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: