Byte av färg, fasad- eller takmaterial på byggnad

I områden med detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att byta färg på byggnader eller vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial om det innebär att husets eller områdets karaktär väsentligt förändras.

Byta färg på fasad eller tak

För ett en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplan krävs bygglov för att:

  • byta färg på fasaden eller taket om det innebär att husets yttre utseende eller områdets karaktär blir väsentligt annorlunda.
  • Om byggnaden eller miljön är kulturhistoriskt värdefull.

För flerbostadshus krävs normalt alltid bygglov för att byta färg på fasaden. Undantaget är om fasaden eller taket vetter mot en kringbyggd gård.

Byta material på fasad eller tak

Om konstruktionen ändras på grund av byte till nytt material till, exempel från plåttak till betongpannor som kräver en mer bärkraftig konstruktion, kan det krävas en bygganmälan.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: