Attefallshus

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Istället ska du göra en bygganmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För att räknas som en attefallsåtgärd måste bygganden uppfylla vissa kriterier:

Kriterier för attefallsåtgärd:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Det betyder att det finns en annan huvudbyggnad på tomten.
 • får vara högst 30 kvadratmeter.
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den får dock placeras närmare om berörda grannar godkänner det. Inom detaljplan kan kommunen som ägare till allmän platsmark (gator, parker etcetera) inte ge ett sådant medgivande.
 • ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Om kriterierna för attefallsåtgärd inte uppfylls behöver du istället söka bygglov. Det gäller också om områdets detaljplan har regler om utökad bygglovsplikt för attefallshus.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.

Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus. Även om ett av syftena med attefallshus, både när undantaget infördes och när ytan på komplementbostadshuset utökades från 25 m2 till 30 m2, var att det skulle byggas fler permanentbostäder, finns det inget som hindrar att komplementbostadshuset är ett fritidshus.

Läs mer på Boverkets sida om attefallshus.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: