Bastu

När du ska bygga en bastu kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om attefallsåtgärd beroende på vilken typ av bastu du planerar. Vissa åtgärder är helt bygglovsbefriade.

Om din bastu uppfyller kriterierna för så kallad friggebodsåtgärd är den bygglovsbefriad. Då behöver du varken bygglov eller göra en bygganmälan.

Kriterier för friggebodsåtgärd:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • bastun ska vara en komplementsbyggnad, det vill säga att den inte ska användas som bostad.
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • den får vara högst 15 kvadratmeter. Om fler komplementsbyggnader finns på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 kvadratmeter.
 • tacknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannarna ger sin tillåtelse så kan bastun placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Undantag

 • om du ska installera en eldstad i en vedeldad bastu eller om du ska ändra anordningar för vattenförsörjning eller avlopp väsentligt måste du göra en bygganmälan även om bastun i övrigt uppfyller kraven för att vara bygglovsbefriad.

Tänk också på att:

 • Du ändå kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om bastun ligger inom strandskyddat området.
 • Att du också måste ta hänsyn till risken för brandspridning mellan byggnader. Läs mer om aktuella regler på Boverkets webbplats

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Istället ska du göra en bygganmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder.

För att räknas som en attefallsåtgärd måste bygganden uppfylla vissa kriterier:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Det betyder att det ska finnas en annan huvudbyggnad på tomten.
 • får vara högst 30 kvadratmeter.
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den får dock placeras närmare om berörda grannar godkänner det. Inom detaljplan kan kommunen som ägare till allmän platsmark (gator, parker etcetera) inte ge ett sådant medgivande.
 • ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området

Om din bastu inte uppfyller kriterierna för en friggebodsåtgärd eller en attefallsåtgärd behöver du kontrollera om det är möjligt att istället söka bygglov. Det gäller också om områdets detaljplan har regler om utökad bygglovsplikt för attefallshus. Stäm gärna av med oss på bygglovenheten innan du ansöker.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: