Översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om du bor nära vattnet eller låglänt är det bra om du är förberedd om vattnet stiger. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Som husägare känner du antagligen redan till om ditt hus ligger i ett område som brukar drabbas av översvämningar.

Länsstyrelsen har också tagit fram en karta över områden som riskerar att översvämmas nu och i framtiden.

 • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren.
 • En backventil kan monteras på avloppsledningen (helst i brunn utanför byggnaden). En sådan ventil måste underhållas regelbundet.
 • Se över dräneringen kring fastigheten och fuktskyddet av de väggar som ligger under markytan så att de är täta. Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort.
 • Förbered genom att ha tunga tättslutande föremål, till exempel sandsäckar, som kan läggas över golvbrunnar och toalettstolar i källaren.
 • Rensa brunnar, hängrännor och stuprör från is, snö, löv och liknande på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Källargolvet bör bestå av ett material som tål vatten.

Informationen är hämtad från Svenskt vatten.

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

På Din Säkerhet:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vänta med att dricka kranvattnet tills din kommun har meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Informationen är hämtad från krisinformation.se.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten hjälper enskilda personer genom att genomföra räddningsinsatser vid olyckshändelser eller vid överhängande fara för olyckshändelse. Efter att du har försökt utföra begränsande åtgärder kan räddningstjänsten bedöma att det ska inledas en räddningsinsats.

Är skadan redan skedd kan räddningstjänsten hjälpa till med en så kallad restvärdesräddning. Det kan exempelvis handla om att sätta in pumpar för att tömma lokalerna på vatten. Räddningstjänstens restvärdesräddning ersätts av fastighetsägarens försäkringsbolag.

Individens ansvar

Just när det gäller översvämningar och skyfall kan resurserna vara bristfälliga och räddningstjänsten kan tvingas att prioritera vad som är samhällskritiskt. Därför är det av stor vikt att du tänker igenom vilka risker som finns och själv vidtar åtgärder som till exempel att köpa in en pump och prioritera vilka föremål som ska skyddas i första hand. 

Kommunens ansvar

Det är kommunen som genom planläggning beslutar var ny bebyggelse ska växa fram. Det är också kommunen som ansvarar för att bedöma ett områdes lämplighet för ett visst ändamål. I det ligger bland annat att bedöma risken för översvämning och planera så att markanvändningen blir lämplig.

Kommunen kan också stötta dig som fastighetsägare med rådgivning.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: