Översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om du bor nära vattnet eller låglänt är det bra om du är förberedd om vattnet stiger. Här finns infromation om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Ditt ansvar

Vid översvämningar och skyfall kan resurserna vara bristfälliga och räddningstjänsten kan tvingas att prioritera annat. Därför är det av stor vikt att du tänker igenom vilka risker som finns och själv vidtar åtgärder som till exempel att köpa in en pump och prioritera vilka föremål som ska skyddas i första hand.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten hjälper enskilda personer genom att genomföra räddningsinsatser vid olyckshändelser eller vid överhängande fara. Efter att du har försökt utföra begränsande åtgärder kan räddningstjänsten bedöma att det ska inledas en räddningsinsats.

Är skadan redan skedd kan räddningstjänsten hjälpa till med en så kallad restvärdesräddning. Det kan exempelvis handla om att sätta in pumpar för att tömma lokalerna på vatten. Detta ersätts av fastighetsägarens försäkringsbolag.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som genom detaljplanering beslutar var ny bebyggelse ska växa fram. Kommunen ansvarar också för att bedöma ett områdes lämplighet för ett visst ändamål. I det ansvaret ligger bland annat att bedöma risken för översvämning och planera så att markanvändningen är lämplig. Kommunen kan också stötta dig som fastighetsägare med rådgivning.

Checklista vid översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

På Din Säkerhet:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem högt.
 • Ta bilder i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen.
 • Ha mobilen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i huset.
 • Vänta med att dricka kranvattnet tills din kommun har meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Informationen är hämtad från krisinformation.se.

Förebygg översvämning i källaren

 • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren.
 • Montera en backventil på avloppsledningen (helst i brunn utanför byggnaden).
 • Se över dräneringen runt huset och fuktskyddet av de väggar som ligger under markytan så att de är täta. Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort.
 • Förbered genom att läggas till exempel sandsäckar över golvbrunnar och toalettstolar.
 • Rensa brunnar, hängrännor och stuprör från is, snö och löv på för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Källargolvet bör bestå av ett material som tål vatten.

Informationen är hämtad från Svenskt vatten.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: