Kvalitet och resultat

Kommunen deltar löpande i en rad olika kvalitetsmätningar som görs på nationell nivå. Syftet med mätningarna är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och är en del av vårt strategiska kvalitetsarbete.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som cirka 260 kommuner deltar i. KKiK presenterar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten beskriver övergripande kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner, och ger därmed en bra lägesbild av den egna kommunen.

Rapportens tre huvudområden:

 • Barn och unga.
 • Stöd och service.
 • Samhälle och miljö.

Kolada - statistikdatabas

Kolada är Sveriges kommuner och regioners öppna databas. Här kan du få fram jämförelser mellan Nynäshamn och andra kommuner i landet inom en rad olika områden. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Effektivitet

Ekonomi

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Kultur och fritid

Individ och familjeomsorg

Funktionshinderområdet

Äldreomsorg

Bostadsförsörjning

Näringsliv

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs i kommunen vartannat år. Statistiska Centralbyrån (SCB) står för både utformningen och genomförandet. Undersökningen mäter invånares attityder till sin kommun.

Urvalet består av 1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18 år eller äldre. De utvalda medborgarna får välja att svara på frågorna via en pappersenkät eller via en webbenkät.

Enkäten består av följande frågeområden;

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Företagsklimat

Servicemätningen Insikt
Nynäshamns kommun genomför servicemätningen Insikt som mäter kundnöjdheten hos de företag som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Syftet är att förbättra kommunens företagsklimat. (Mätningen kallas ofta "NKI-mätningen", NKI: Nöjd Kund Index)

De myndighetsområde som mäts är:

 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Brandskydd
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

Läs mer om resultaten i "Öppna jämförelser Företagsklimat", en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt

Lokalt Företagsklimat
Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i hela Sverige möjligheten att bedöma företagsklimatet i kommunen de verkar i. Frågorna i enkäten rör bland annat attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler.

Antalet svarande i Nynäshamn brukar uppgå till ungefär hundra företagare och man behöver inte varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att bli tillfrågad att svara på enkäten.

Resultatet redovisas i två delar. Dels genom resultatet av enkäten och därmed kommunens sammanfattande omdöme men också genom en nationell ranking där även statistiska faktorer, exempelvis kommunalskatt och företagsamhet, påverkar utfallet.

Vi länken nedan hittar du mer information om mätningen samt resultat.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Kvalitetsuppföljningar socialtjänst

Kontakt

Åsa Nyberg

statistiker
08-520 68 155
asa.nyberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: