Attefallstillbyggnad, max 15 kvadratmeter

När du vill göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus ska du oftast göra en bygganmälan. Du måste också invänta startbesked innan du får börja bygga.

Då ska du göra en bygganmälan

Om din planerade tillbyggnad uppfyller kriterierna för att vara en så kallad attefallsåtgärd ska du göra en bygganmälan. Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
  • bruttoarena får vara högst 15 kvadratmeter stor. Med bruttoarea menas den sammanlagda ytan. Om du exempelvis bygger en 15 kvadratmeter stor tillbyggnad i två våningar blir detta sammanlagt 30 kvadratmeter och överstiger alltså tillåten storlek.
  • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • den får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Då ska du ansöka om bygglov

Om kriterierna för attefallsåtgärd inte uppfylls behöver du istället söka bygglov. Det gäller också om områdets detaljplan har regler om utökad bygglovsplikt för attefallshus.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: