Kommunrevision

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag.

Den övergripande uppgiften är att granska om verksamheterna följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer.

Revisorerna genomför också särskilda granskningar av olika verksamheter. Rapporterna skickas sedan till kommunfullmäktige och den granskade nämnden. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Revisionsplanering

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan för kommande verksamhetsår. Den föregås av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för revisorernas prioriteringar av granskningsinsatserna.

Varje revisor kan komma med förslag på granskning men det är gemensamt som beslut fattas om vad som ska granskas.

Revisionsberättelser och granskningsrapporter

Varje år lämnar revisorerna in en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den berättar revisorerna om den revision som de utfört under året. Till sin hjälp har revisorerna sakkunnigt biträde, för närvarande förses det av PwC.

Även sakkunnigas rapporter och de rapporter som lämnats in av de kommunala bolagen lämnas in med revisionsberättelsen. Fullmäktige avgör i samband med att revisionsberättelsen behandlas om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och nämnderna.

Här på webbplatsen kan du ta del av de revisionsrapporter som gjorts de senaste tre åren. Vill du ta del av äldre rapporter kan du kontakta respektive nämnd.

Kommunens revisorer

Under innevarande mandatperiod har revisorer utsetts av kommunfullmäktige. Du hittar namn och partitillhörighet på dessa här nedanför. Klicka på namnen för att se kontaktinformation och samtliga uppdrag.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: