Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade i vissa fall. Det gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Solcellspaneler och solfångare är bygglovsbefriade om:

  • de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de följer byggnadens form
  • de monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de monteras inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • det inte finns bestämmelser om utökad lovplikt i aktuell detaljplanen eller områdesbestämmelser

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsida.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: