Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en fasad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade i vissa fall. Det gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Solcellspaneler och solfångare är bygglovsbefriade om:

  • De monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De följer byggnadens form.
  • De monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • De monteras inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det inte finns bestämmelser om utökad lovplikt i aktuell detaljplanen eller områdesbestämmelser.

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsida.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: