Sök

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade i vissa fall. Det gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsida.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?