Kommunalt vatten och avlopp

Här har vi samlat fakta om kommunens dricksvatten och om hanteringen av avloppsvatten och dagvatten. Du hittar också information om vattnets hårdhet och om vattenskyddsområden.

Vattnets hårdhet i Nynäshamns kommun

Plats

pH-värde

Hårdhet

Nynäshamns och Ösmo tätorter, Segersäng by, Lidatorp och Älby industriområde

pH 8,5

4°dH, mjukt vatten

Sunnerby, Marsta, Ristomta och Grödby

pH 8,0-8,3

6°dH, medelhårt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att säkerställa att kommunens dricksvatten är av god kvalitet görs regelbundna provtagningar som är baserade på krav från Livsmedelsverket.

Dricksvattnet kommer från Mälaren och Gorran

Nynäshamns kommun tar sitt dricksvatten från Mälaren och Gorran. Det går åt mycket resurser för att leverera rent vatten och det är viktigt att vi hjälps åt att hushålla med vattnet.

Nynäshamn och Ösmo tätort, Segersäng by, Lidatorp och Älby industriområde får sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk som tar råvatten från Mälaren. Norsborgs vattenverket drivs av Stockholms Vatten och Avfall.

Sunnerby, Grödby, Ristomta och Marsta får sitt dricksvatten från Sunnerby vattenverk. Hit pumpas grundvatten från grusfilterbrunnar i vattentäkten Gorran. Sunnerby vattenverk drivs av Nynäshamns kommun.

Vattentornet en extra reservoar

Vattentornet i Nynäshamn fungerar som en extra vattenreservoar. När åtgången är låg fylls vattentornet och när behovet ökar kan vattnet användas. Vattentornet innehåller 1600 kubikmeter vatten.

Om vattenbrist

I Nynäshamns kommun är risken för vattenbrist liten för dig som har kommunalt vatten. Det beror på att majoriteten av vattnet i Nynäshamns kommun tas från Mälaren som inte är en grundvattentäkt. Alla bör dock hushålla med vattnet eftersom det finns en maxgräns för vattenverkens kapacitet att producera och leverera vatten. Det gäller särskilt under varma sommarmånader.

Med jämna intervaller provtar vi dicksvattnets kvalitet där vi bland annat kontrollerar förekomsten av koliforma bakterier, svampar, e-coli bakterier och aktinomyceter. De senaste analysrapporterna hittar du här.

Du som bor i Nynäshamn, Ösmo tätort, Segersäng by, Lidatorp och Älby industriområde - analysrapporter från 2023

Du som bor i Sunnerby, Grödby, Ristomta och Marsta - analysrapporter från 2023

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn på en stor grupp kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används bland annat som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar, stekpannor. PFAS-föroreningar finns i olika grad i världens alla vattentäkter och är skadliga för både människor och djur.

Stockholm vatten

Stockholm Vatten och Avfall tar prover och analyserar kontinuerligt förekomst av eventuella föroreningar i vatten från Mälaren och dricksvattnet ute i tappkranen hos konsumenterna, däribland PFAS, högfluorerade ämnen.

Gorran

Vattnet i och från Gorran provtas och analyseras av Nynäshamns kommun. Livsmedelsverket har beslutat att från och med januari 2026 gäller nya gränsvärden för summan av PFAS21 på 100 nanogram/liter och summan av PFAS4 på 4 nanogram/liter. Resultaten för Gorran visar att resultatet av PFAS21 och PFAS4 ligger långt under de nya gränsvärdena.

Det kan du göra

Som medveten konsument kan du fråga eller kontrollera om impregneringssprayer för kläder och skor är florfria, vilket i så fall visar att de inte innehåller PFAS. Att handla miljömärkta produkter är också generellt bra.

När det gäller andra produkter kan det vara svårt att säkert veta om de innehåller PFAS, men fråga gärna när du handlar om produkten innehåller PFOA (ett annat namn) eller andra flororganiska ämnen för att på så vis sätta ljus på frågan inom handeln. Som konsument har man dessutom rätt att få svar inom 45 dagar om ett ämne på listan finns i produkten i över 0,1 %.

Källa: Stockholm Vatten

Nynäshamns kommuns avloppsvatten renas i Nynäshamns, Torps och Marsta avloppsreningsverk.

Ledningsnätet består av cirka sjutton mil avloppsledning och 60 pumpstationer.

Avloppsreningsverken innehåller tre reningssteg för att rena avloppsvattnet: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det renade vattnet släpps ut i Norviksfjärden, Fituna å eller Fållnäsviken.

Alhagens våtmark - reningsverk och rekreationsområde

Alhagens våtmark är det sista steget i Nynäshamns reningsverks reningsprocess. Här renas vattnet från kväve. Våtmarken är en av Sveriges största våtmarksanläggningar för behandling av renat avloppsvatten. Den är till för att minska tätortens utsläpp av gödande kväve till havet. I våtmarken omvandlar naturliga processer det gödande kvävet i avloppsvattnet till harmlöst luftkväve.

Besök Alhagens våtmark

Dagvatten är regnvatten från vägar, tak och andra hårda ytor. Dagvattnet passerar inte avloppsreningsverket utan rinner direkt ut i sjöar, hav och vattendrag. Eftersom vattnet för med sig föroreningar från till exempel trafik, trädgårdar och industrier är det en betydande källa till förorening av sjöar, hav och vattendrag.

Dagvattenpolicy

För att dagvattnet ska hanteras på ett sätt som är så bra som möjligt för miljön har kommunen en dagvattenpolicy Pdf, 618.3 kB.. Policyn gäller främst för större ombyggnationer och nyexploatering.

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda dricksvattnet i viktiga vattentäkter. I vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som talar om vad man inte får göra och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. Varje vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel.

Vattenskyddsområden för Gorran och Berga vattentäkter

I Nynäshamns kommun finns vattenskyddsområden för Gorran och Berga vattentäkter. En vattentäkt är den källa man tar vatten ifrån för att göra dricksvatten. Gorran försörjer Spångbro, Torp, Sunnerby, Grödby, Ristomta och Stora Vika med vatten. Berga är reservvattentäkt.

Information om vilka regler som gäller för vattenskyddsområdena finns i skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: