Kostnad för bygglov

Hur mycket det kostar att söka bygglov eller göra bygganmälan beror bland annat på vad och hur stort du ska bygga.

Exempel på kostnader för vanliga åtgärder

Exempel på avgifter för bygglov och bygganmälan

Åtgärd

Avgift

Bygglov

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus. I avgiften ingår även eventuella komplementbyggnader och andra anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan.

43 470 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus (utan tekniskt samråd)

19 320 kronor

Nybyggnad/tillbyggnad av mindre byggnader max 20 kvm BTA och av mycket enkel karaktär, utan tekniskt samråd.

Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak utan tekniska installationer.

8 280 kronor

Ändring av en- och tvåbostadshus. Exempelvis byte av kulör, fasadbeklädnad eller takmaterial (utan tekniskt samråd)

13 110 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad (utan tekniskt samråd)

15 180 kronor

Mur eller plank (utan tekniskt samråd)

6 900 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder

Anmälningspliktig komplementbyggnad, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

9 660 kronor

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

11 040 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus, Attefallstillbyggnad, max 15 m² (utan tekniskt samråd)

8 280 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus (utan tekniskt samråd)

4 485 kronor

Kartor (underlag för situationsplan)

Nybyggnadskarta

16 308 kronor

Andra vanliga avgifter

Strandskyddsdispens

17 940 kronor

Förhandsbesked utanför planlagt område (per huvudbyggnad)

17 940 kronor

Återtaget ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1 380 kronor/timme

Avvisat ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1380 kronor/timme

Avslag. Debitering sker för nerlagd tid.

1 380 kronor/timme

Tillkommande kostnader

Det kan tillkomma andra avgifter för exempelvis kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser, kungörelser och avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Då kommer fakturan

Du får din faktura efter att du har fått ditt beslut. I beslutet står hur mycket du ska betala.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: