Kostnad för bygglov

Hur mycket det kostar att söka bygglov eller göra bygganmälan beror bland annat på vad och hur stort du ska bygga.

Exempel på kostnader för vanliga åtgärder

Exempel på avgifter för bygglov och bygganmälan

Åtgärd

Avgift

Bygglov


Nybyggnad av en- och tvåbostadshus. I avgiften ingår även eventuella komplementbyggnader och andra anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan.

39 808 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus (utan tekniskt samråd)

18 038 kronor

Ändring av en- och tvåbostadshus, exempelvis byte av kulör, fasadbeklädnad eller takmaterial (utan tekniskt samråd)

12 440 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad (utan tekniskt samråd)

14 306 kronor

Mur eller plank (utan tekniskt samråd)

6 220 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder


Anmälningspliktig komplementbyggnad, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

8 708 kronor

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

9 952 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus, Attefallstillbyggnad, max 15 m² (utan tekniskt samråd)

7 464 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus (utan tekniskt samråd)

4 043 kronor

Kartor (underlag för situationsplan)


Nybyggnadskarta

10 410 kronor

Utdrag ur baskarta

1 225 kronor

Andra vanliga avgifter


Strandskyddsdispens

16 172 kronor

Förhandsbesked utanför planlagt område (per huvudbyggnad)

16 172 kronor

Återtaget ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1 244 kronor/timme

Avvisat ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1 244 kronor/timme

Kostnad om du får avslag

Om du får avslag debiterar vi nedlagd tid med 1 244 kronor per timme.

Tillkommande kostnader

Det kan tillkomma andra avgifter för exempelvis kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser, kungörelser och avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Då kommer fakturan

Du får din faktura efter att du har fått ditt beslut. I beslutet står hur mycket du ska betala.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: