Rutin vid misskötsamhet - sommarjobb

Anställda sommarjobbare som missköter sig påverkar arbetsmiljön och verksamheten negativt. Det är utsedd chef eller handledarens uppgift att agera vid misskötsamhet.

Exempel på misskötsamhet

  • Sena ankomster
  • Olovlig frånvaro
  • Att lagar, avtal, policys, riktlinjer eller regler inte följs
  • Dåligt bemötande eller allvarliga brister i samarbetet
  • Arbetsvägran
  • Trakasserier, förolämpningar och kränkningar mot andra anställda, mot brukare eller kunder
  • Brottsliga gärningar, exempelvis stöld, våld eller hot om våld, narkotikabrott

Åtgärder

1. Samtal mellan chef/handledare och sommarjobbare

Chefen/ handledaren ska omgående göra sommarjobbaren medveten om att den genom sitt agerande eller beteende brister mot de skyldigheter, regler eller rutiner som finns, och vilka konsekvenser det kan medföra. Det görs genom att chefen/handledaren har ett samtal med den anställde. Chefen/handledaren dokumenterar samtalet, de brister som uppmärksammats och de beslut samtalet leder till. Samtalet dokumenteras på blanketten ”Åtgärder vid misskötsamhet - sommarjobb”. Chefen/handledaren skriver under och sommarjobbaren bekräftar med en underskrift att hen har tagit del.

2. Samtal chef/handledare - samordnare – sommarjobbare

Om sommarjobbaren fortsätter bete sig på ett sätt som brister mot de skyldigheter, regler eller rutiner som finns kontaktar chefen/handledaren ansvarig samordnare för sommarjobben omgående. De tre parterna har ett samtal. Samordnaren dokumenterar samtalet, de brister som uppmärksammats och meddelar de åtgärder som kan komma att ske.

3. Vidta åtgärder

  • Vid ostyrkt frånvaro enstaka tillfällen sker löneavdrag. I de fall frånvaron fortsätter vidtas åtgärder i enlighet med kollektivavtalet ”Allmänna bestämmelser”.
  • När sommarjobbaren brister i att följa skyldigheter, regler och rutiner vidtas åtgärder i enlighet med kollektivavtalet ”Allmänna bestämmelser”.
  • Om handlingen är brottslig ska en polisanmälan göras av HR-avdelningen.

Samordnaren för sommarjobben fattar beslut om avstängning eller annan åtgärd.

4. Förvaring av dokument

Det påskrivna dokumentet ”Åtgärder vid misskötsamhet – sommarjobb” förvaras i original på kommunstyrelseförvaltningen. Kopia på beslutet lämnas till sommarjobbaren.

5. Information

Saklig information om händelsen ges till berörd personal i samråd med HR-avdelningen.

Kontakt

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: