Oro för ett barn - orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas för orosanmälan. Om du inte gör anmälan i din yrkesroll

Kontakta socialtjänsten

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta. En orosanmälan kan du göra på fyra olika sätt:

 1. Ringa till mottagningen för barn och unga, 08-520 680 00
 2. Faxa din orosanmälan till 08-520 162 43
 3. Göra en orosanmälan genom vår e-tjänst.
 4. Skicka din orosanmälan per brev till:
  Nynäshamns kommun
  Socialförvaltningen
  Barn- och ungdomsenheten
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn

Du som jobbar med barn är skyldig att anmäla

Du som jobbar med barn är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Det spelar ingen roll om verksamheten är i offentlig eller privat regi. Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa utan det räcker att du misstänker det. Du som yrkesperson har inte rätt att vara anonym när du gör en anmälan.

Vad händer efter min anmälan?

Vi på socialtjänsten har till uppgift att bedöma om ett barn kan behöva skydd eller stöd och att ta reda på vad som är bäst för barnet och familjen. I vår utredning får både föräldrar och barn vara delaktiga och berätta om sin situation. Vi kan också behöva prata med andra som känner barnet, som till exempel släktingar och lärare.

Vi på socialtjänsten arbetar i första hand med frivilliga insatser och att barn och familj ska få hjälp och stöd tillsammans så att barnet kan bo kvar hemma. Det är endast i allvarliga situationer där barnet riskerar att fara illa och där man som vårdnadshavare tackat nej till frivilliga insatser från socialtjänsten som det kan bli aktuellt med ett omhändertagande Socialtjänsten gör en bedömning om barnet behöver skyddas akut eller om det kan bo kvar hemma under utredningstiden. Socialstyrelsen har tagit fram ett flödesschema som beskriver hur processen går till.

Om barnet behöver omhändertas akut

I de flesta fallen försöker socialtjänsten komma överens med familjen om att barnet behöver flytta till en annan familj under en tid. Det är bara när det inte är möjligt att komma överens som socialtjänsten kan besluta att omhänderta barnet enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialtjänsten skickar då beslutet till en domstol som prövar om det var rätt att omhänderta barnet eller inte. Under tiden som barnet är placerat fortsätter socialtjänsten sin utredning.

Om barnet behöver omhändertas – men inte akut

När socialtjänsten bedömer att det bästa för barnet skulle vara att det fick bo hos en annan familj under en tid försöker man komma överens med familjen om det. Om familjen inte vill att barnet placeras kan socialnämnden besluta om att ansöka till domstol om att omhänderta barnet enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Oftast får vårdnadshavare vara med och berätta hur de ser på situationen när socialnämnden beslutar i ärendet. I domstolen får socialtjänsten, barn och vårdnadshavare möjlighet att ge sin syn på saken. Det är sedan upp till domstolen att besluta om barnet ska omhändertas enligt LVU eller inte.

Dina rättigheter som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du rätt till juridiskt ombud som hjälper dig i processen och tolk om du behöver det. Det juridiska ombudet utses av domstolen.

Socialtjänstens ansvar när barnet är placerat

När ett barn är placerat har socialtjänsten ansvar för att följa upp hur barnet mår. En socialsekreterare har tät kontakt med barnet och kommer på besök där det bor. Socialtjänsten kommer även ha kontakt med vårdnadshavarna under tiden som barnet är omhändertaget.

Läs mer hos Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats finns mer information om hur socialtjänsten arbetar när ett barn behöver omhändertas. Där finns även informationen översatt till andra språk.

Kontakt

Barn- och ungdomsenheten

08-520 680 00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: