Examensarbeten och praktik under studierna

Praktik under studierna är en viktig del av din utbildning där praktik och teori knyts samman. Vi erbjuder bland annat verksamhetsförlagd utbildning för blivande lärare och praktik och examensarbeten för dig som studerar till fastighetstekniker.

Verksamhetsförlagd utbildning i Nynäshamns kommun

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till ingår verksamhetsförlagd utbildning.

På din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska du vara lärare i praktiken och tillämpa dina teoretiska kunskaper i förskola eller grundskola. Utgångspunkten är förstås VFU-kursens uppgifter och mål. Du måste skicka kursinformation till din handledare i så god tid som möjligt innan VFU:n startar. En god kontakt, tydlig information och tidig planering mellan student och handledare ger förutsättningar för en bra VFU.

Innan du börjar - registerutdrag och sekretessförbindelse

Att tänka på innan du börjar din verksamhetsförlagda utbildning. Så snart som möjligt behöver du ordna ett registerutdrag hos Polismyndigheten och skriva under en sekretessförbindelse.

Registerutdrag från Polismyndigheten

Ansökningsblankett för registerutdrag finns på Polisens webbplats. Det tar 2-3 veckor att få hem det. Kopia på utdraget ska du överlämna till rektor/ förskolechef för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag får du inte genomföra VFU.

Sekretessförbindelse

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelser i sekretesslagen (SekrL). Innan du börjar din VFU ska du därför skriva under en sekretessförbindelse som lämnas till din handledare för vidarebefordran till rektor/förskolechef.

Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från skolan i kommunen, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet. När du har uppföljning efter VFU och delger andra dina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd.

Handledare

Den du har mest kontakt med är självklart din handledare. Hen är din första naturliga kontakt vid frågor eller behov angående din VFU.

Arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen leds av VFU-gruppen med representanter från våra förskole- och skolenheter. Det operativa ansvaret för organisationen av VFU, placeringar och ersättningar har VFU-samordnaren.

Kontakt

Maria Carlsson
VFU-samordnare
08-520 680 57
maria.carlsson@nynashamn.se

Länkar

Lärarutbildningar Stockholms universitets webbplats

Lärarutbildningar Södertörns högskolas webbplats

Lärarutbildningar GIHs webbplats

Lärarutbildningar KTHs webbplats

Lärarutbildningar KMHs webbplats

Lärarutbildningar Konstfacks webbplats

Lärarutbildningar Stockholms konstnärliga högskolas webbplats

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: