Kommunalt vatten och avlopp för företag

Avloppsvatten från industrier får inte skilja sig från avloppsvatten från hushåll. Om ditt företag har farliga ämnen i vattnet måste det renas innan det kommer till reningsverket. Allmänt gäller att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart och det får inte skada ledningsnätet.

I Nynäshamns kommun gäller Svenskt vattens riktlinjer för mottagande av industriellt avloppsvatten. I reglerna och riktlinjerna finns krav på bland annat bilvårdsanläggningar, bryggerier och läskedryckstillverkning, energianläggningar, färgindustri och måleriföretag, laboratorier, tandvårdsanläggningar, sjukhus och livsmedelsverksamhet.

Verksamheter som kan orsaka utsläpp som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller för miljön klassas som miljöfarlig verksamhet. En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Detta hanteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

En fettavskiljare ser till att fettet inte går ut i avloppsnätet. Innan du installerar fettavskiljare ska du söka tillstånd eftersom de flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad.

Följande verksamheter behöver normalt fettavskiljare:

 • Bageri/konditori
 • Café
 • Catering
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Grill- och gatukök
 • Hamburgerbar
 • Livsmedelsbutik med bageri, grill eller chark
 • Livsmedelsindustri
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Personalmatsal med mer än 200 sittplatser
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Storkök
 • Sushirestaurang

Vid ingen eller liten beredning av livsmedel kan få dispens

Endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens. För att ansöka om dispens kontaktar du kommunens VA-avdelning.

Välj rätt fettavskiljare

Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad. Vattnet måste hinna kylas av (≤ 35°C) och stanna upp så att fettet kan lösas ut och flyta upp. I en för liten avskiljare spolas fettet rakt igenom om för mycket och för varmt diskvatten kommer på en gång. Fettavskiljaren klarar inte ta emot stora mängder fett på en gång. Det är inte tillåtet att hälla ut uppsamlat frityrfett och liknande i avloppet, även om det finns en fettavskiljare installerad. Sådant fett räknas som verksamhetsavfall och lämnas till godkänd mottagare som hanterar fettavfall.

Placering av fettavskiljare

Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte toalettavlopp. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Placera fettavskiljaren så nära källan som möjligt, och om möjligt nedgrävd i marken, eftersom den då blir lätt att tömma och risken för olägenheter på grund av lukt minskar. Om fettavskiljaren placeras inomhus måste utrymmet för tillsyn och ventilation vara tillräcklig och ventilation anslutas.

Typ och storlek

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd det vill säga utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Nyinstallation av mindre avskiljare avsedda för utrymme under diskbänk är normalt inte godkända. För dimensionering av fettavskiljare, kontakta en fackperson.

Så går du till väga när du vill anmäla fettavskiljare

 1. Kontakta VA-avdelningen för information om typgodkända fettavskiljare och för att tillsammans utse en lämplig plats.
 2. Kontakta en fackperson, till exempel en leverantör av fettavskiljare som kan dimensionera fettavskiljaren och ta fram ritningar.
 3. Kontakta SRV Återvinning AB för att rådgöra om fettavskiljarens placering. Av SRV får du en blankett som du ska fylla i.
 4. Gör en bygganmälan. När du ska installera en fettavskiljare måste du göra en bygganmälan till bygglovsenheten. Till bygganmälan ska du bifoga:

  - Fackmässigt utförd installationsritning.
  - Ritning över avskiljarens placering.
  - Namn på kontaktperson som ansvarar för drift och underhåll.
  - Förslag på kontrollplan.
 5. Installera fettavskiljaren. Efter godkänd bygganmälan anlitar du en fackperson för att installera fettavskiljaren.
 6. Teckna abonnemang om tömning. Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Annars uppstår det luktproblem och problem med stelnat fett som blir svårt att få bort. Sköts inte tömning och rengöring regelbundet förlorar fettavskiljaren sin funktion och fett kommer ut i ledningsnätet.

  När fettavskiljaren är installerad tecknar du abonnemang för tömning. För verksamheter med hushållsavfall eller hushållsliknande avfall samt verksamheter med servering ska du teckna avtal med SRV Återvinning AB. För exempelvis livsmedelsindustrin kan du fritt välja tömningsentreprenör.
 7. Anslutning och besiktning. Före anslutning till kommunens spillvattennät ska anläggningen besiktigas och godkännas av VA-avdelningen. Kontakta VA-avdelningen för att boka besiktning.
 8. Löpande skötsel. Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren sköts och kontrolleras regelbundet enligt tillverkarens instruktioner samt att skötseljournal förs.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: