Sök
En fjäril av arten påfågelöga som sitter på en blommande kungsmynta

Foto: Martin Olofsson/Nynäshamns kommun

Nytt naturreservat vid Stora Vika kalkbrott

Kommunen arbetar för att bilda ett kommunalt naturreservat av Stora Vika kalkbrott och dess närmaste omgivningar. Marken är idag privatägd.

Status i projektet

  • Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut om nya reservatsföreskrifter som var ute på samråd under 2019.
  • Den 17 september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om hur kommunen ska gå vidare med reservatsbildningen. Beslutet innebär att kommunen ska inleda förhandlingar med markägaren om inköp av mark.

Därför vill kommunen att det ska bli ett naturreservat just här

I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värdefulla miljöer. Det finns ett rikt växt- och djurliv tack vare den kalkrika marken. I kalkbrottet finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar och vissa ovanliga mineraler har bara hittats här inom Sveriges gränser. Kring kalkbrottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels är det miljöerna kopplade till kalkbrytningstiden men det finns även flera fornlämningar i området. Till exempel har en björnhuvudyxa från stenåldern hittats strax sydost om brottet.

Sammantaget gör dessa värden att kalkbrottet och dess närmaste omgivningar lockar många besökare och utgör en viktig plats som tätortsnära natur, men även som besöksmål för mer långväga gäster

Förslag på reservatsföreskrifter

Reservatsbestämmelserna är ute på samråd 5 februari-21 mars. Under den perioden kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter. 

Så gör du för att tycka till

Skriv ner dina synpunkter och skicka ditt yttrande till:

Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

eller via e-post till:
sbn@nynashamn.se

Ange "Yttrande Örens naturreservat, MSN/2020/1562” i ämnesraden eller på kuvertet.

Fakta

Var: Stora Vika kalkbrott med omgivning
Vad: bildande av nytt naturreservat

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?