En fjäril av arten påfågelöga som sitter på en blommande kungsmynta

Foto: Martin Olofsson/Nynäshamns kommun

Nytt naturreservat vid Stora Vika kalkbrott

Kommunen arbetar för att bilda ett kommunalt naturreservat av Stora Vika kalkbrott och dess närmaste omgivningar. Marken är idag privatägd.

Status i projektet

  • Kommunen har arbetat fram ett förslag till beslut om nya reservatsföreskrifter som var ute på samråd under 2019.
  • Den 17 september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om hur kommunen ska gå vidare med reservatsbildningen. Beslutet innebär att kommunen ska inleda förhandlingar med markägaren om inköp av mark.
  • Kommunen för en dialog med markägaren och verksamhetsutövaren om föreskrifter och avgränsningar i området.

Därför vill kommunen att det ska bli ett naturreservat just här

I och omkring kalkbrottet i Stora Vika finns många värdefulla miljöer. Det finns ett rikt växt- och djurliv tack vare den kalkrika marken. I kalkbrottet finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar och vissa ovanliga mineraler har bara hittats här inom Sveriges gränser. Kring kalkbrottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels är det miljöerna kopplade till kalkbrytningstiden men det finns även flera fornlämningar i området. Till exempel har en björnhuvudyxa från stenåldern hittats strax sydost om brottet.

Sammantaget gör dessa värden att kalkbrottet och dess närmaste omgivningar lockar många besökare och utgör en viktig plats som tätortsnära natur, men även som besöksmål för mer långväga gäster

Är det tillåtet att bada i kalkbrottet?
Kalkbrottet är inte en badplats och det är inte tillåtet att varken bada där eller på annat sätt vistas inom industriområdet På området finns det skyltar som upplyser om detta och området är inhägnat.

Vilket ansvar har kommunen för kalkbrottet?
Området tillhör inte kommunen, utan är privat mark. Inhägnader och skyltar visar tydligt att det inte är tillåtet att vistas här och eftersom det inte är en allmän badplats finns ingen räddningsutrustning, inga kommunala sopkorgar, toaletter eller anlagda parkeringsplatser.

Vilket ansvar har kommunen för felparkerade bilar i området?
I sak har kommunen har inget ansvar för felparkerade bilar i området då det är privat mark, därför kan kommunen varken bötfälla eller forsla bort bilar härifrån. Vägarna runt omkring är antingen Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheters.

Var ska jag vända mig för att anmäla en felparkerad bil?
För felparkerade bilar vid Stora Vikas kalkbrott vänder man sig till Aimo Park eftersom att de är dem som övervakar det området. För felparkerade bilar på gatorna runt omkring som Trafikverket ansvarar för ringer du polisen via 114 14. Eller tar kontakt med fastighetsägare eller samfälligheten.

Det är väldigt skräpigt i kalkbrottet, var vänder jag mig för att anmäla det?
Det är den som skräpat ner som ska ta bort skräpet. Om det inte går att ta reda på vem det är som skräpat ner hamnar ansvaret på fastighetsägaren. Så det är till fastighetsägaren nedskräpningen ska anmälas.

Fakta

Var: Stora Vika kalkbrott med omgivning
Vad: bildande av nytt naturreservat

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: