Avgifter

Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vilken avgift som tas ut beror på flera faktorer, bland annat hur stor inkomst du har och hur mycket ditt boende kostar.

Inkomstbeprövade avgifter

Avgift

Kostnad

Hemtjänst

429 kronor per påbörjad timme

Dagverksamhet omvårdnad

40 kronor per dag

Korttidsboende/växelvård

85 kronor per dygn

Trygghetslarm

297 kronor i månaden

Omvårdnadsavgift, särskilt boende

2575 kronor i månaden

Övriga avgifter - ej inkomstbeprövade

Avgift

Kostnad

Matlåda i ordinärt boende inklusive leverans

62 kronor per portion

Måltid på dagverksamhet

75 kronor per dag

Måltid på korttidsboende/växelvård

146 kronor per dygn

Måltider på särskilt boende

4455 kronor per månad

Förbrukningsvaror, möbler, husgeråd på särskilt boende

512 kronor per månad

Egenavgift LSS korttidsvistelse/läger, under 18 år

98 kronor per dygn

Egenavgift LSS korttidsvistelse/läger, över 18 år

126 kronor per dygn

Egenavgift LSS och socialpsykiatri, utan mat

85 kronor per dygn

Egenavgift LSS och socialpsykiatri, med mat

120 kronor per dygn

Hyror tillkommer enligt kontrakt


Maxtaxa

Oavsett hur din ekonomiska situation ser ut har kommunen att ta ut en maxtaxa, som är det högsta beloppet du betalar för dina insatser. För 2024 är maxtaxan 2575 kronor.

Så räknas din avgift fram

När du beviljas insatser, samt i samband med årlig uppdatering, skickas en inkomstförfrågan hem till dig. Avgiftshandläggaren kan på din begäran hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Övriga uppgifter så som tjänstepension och bostadskostnad med mera behöver du själv lämna in. Utifrån dessa uppgifter görs sedan beräkningen av hur stor din avgift blir. Om du väljer att inte lämna inkomstuppgifter får du som mest betala maxtaxa.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar efter att levnadskostnader enligt Konsumentverket samt bostadskostnaden räknats bort från din inkomst. Vid beräkning av avgiftsutrymmet för makar/registrerade partners läggs de gemensamma inkomsterna samman och delas på två. Det är avgiftsutrymmet som ligger till grund för vad du som mest kan betala i omvårdnadsavgift. Avgiften beräknas sedan beroende på dina beviljade insatser.

Räkneexempel på uträkning av avgiftsutrymme:

+ 13 705 kr (Nettoinkomst- sammanlagd inkomst efter skatt)
- 4 700 kr (Bostadskostnad)
- 7 062 kr (Normala levnadskostnader enligt schablon)
= 1 943 kr (Avgiftsutrymme)

Individuell prövning

En individuell prövning kan göras vid fördyrande och varaktiga levnadskostnader som överstiger 200 kronor per månad under minst sex månader. Uppgifterna måste styrkas, till exempel med en kopia på förordnande om god man.

Överklaga

Du kan överklaga ditt beslut om avgift Pdf, 92.6 kB.. Överklagan ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från att du fått ditt beslut. Efter en omprövning av avgiftshandläggaren skickar kommunen överklagan vidare till förvaltningsrätten, som beslutar i ärendet.

Faktura

Du kan få din faktura skickad till god man eller närstående. Anmäl detta till avgiftshandläggaren. Har du konto hos Kivras digitala brevlåda kommer fakturan automatiskt dit. Annars kommer en pappersfaktura i din vanliga brevlåda. Du kan också ansöka om att få fakturan via autogiro eller som e-faktura. Samtliga avgifter debiteras i efterhand.

Bra att veta

  • När ett biståndsbeslut är fattat skickas en inkomstförfrågan till dig. Du kompletterar den med bland annat boendekostnad och tjänstepension.
  • När alla uppgifter lämnats in fattas det ett avgiftsbeslut. Beslutet går att överklaga. Pdf, 92.6 kB.
  • Vid längre frånvaro, eller sjukhusvistelse, får du avdrag på din månadsavgift.
  • Avgiften justeras inte vid kortare frånvaro eller enstaka avbokade
    besök.
  • Meddela hemtjänsten senast sju dagar innan du reser bort.
  • Kontakta din biståndshandläggare om du vill utöka eller minska din hjälp.
  • Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg! Det kan du ansöka oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, särskilt boende eller annan boendeform. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten eller via Statens servicekontor på Centralgatan 7A i Nynäshamn.

Kontakt

Öppettider

måndag-torsdag 9-11

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: