Visselblåsarfunktion

Nynäshamn kommuns visselblåsarfunktion är en kanal som kan användas för att anmäla missförhållanden i kommunens verksamheter. Genom att anmäla ett missförhållande kan kommunen snabbare utreda och åtgärda eventuella oegentligheter.

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Har du i ett arbetsrelaterat sammanhang vittnat om ett missförhållande i kommunen? I så fall kan du larma genom kommunens visselblåsfunktion. Din anmälan hanteras av en oberoende part. Alla inkomna rapporter krypteras så att kommunen inte kan veta vem som larmat. På så sätt är visselblåsarfunktionen helt anonym.

Vad är ett missförhållande?

Grunden för att du ska omfattas av det lagstadgade skyddet för visselblåsare är att din anmälan ska gälla ett arbetsrelaterat missförhållande som har ett allmänintresse eller att det strider mot svensk lagstiftning eller EU-rätten. Det kan till exempel handla om sådant som kan vara en uppenbar fara för människors hälsa och säkerhet eller som kan skada miljön. Men det kan också handla om ekonomiska oegentligheter eller exempelvis jäv, mutor, oetiskt handlande eller förtroendemissbruk. Det kan också handla om närstående som gynnas eller lagbrott.

Vad räknas INTE som ett missförhållande?

Du ska inte larma i visselblåsfunktionen om du har mer allmänna synpunkter eller klagomål om exempelvis ledarskap, hur kommunen fungerar eller är missnöjd med ett beslut. Synpunkter på hur den kommunala verksamheten bedrivs ska istället skickas till kommunens kontaktcenter eller genom någon av kommunens e-tjänster.

Så anmäler du

Du gör din anmälan genom att klicka på länken till visselblåsarfunktionen och följer de olika stegen i tjänsten.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Blir min anmälan offentlig?

Precis som alla handlingar som inkommer till kommunen blir en anmälan genom visselblåsfunktionen registrerad och därmed möjlig att begäras ut av andra. Vid en begäran om utlämning av handlingar görs alltid en sekretessprövning. Utgångspunkten är att en anmälan om missförhållande innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Om du vill vara garanterad anonymitet ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet när du rapporterar.

Det är endast vissa som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen och kan använda kommunens visselblåsarfunktion. Dessa är: anställda vid kommunen, praktikanter, egenföretagare, leverantörer, tidigare anställda. Du som är medborgare och inte omfattas av skyddet enligt ovan kan framföra klagomål och synpunkter till kommunen, till exempel genom att använda en E-tjänst.

När du anmäler ett missförhållande i visselblåsartjänsten hamnar anmälan hos en oberoende mottagarfunktion som gör en första bedömning om det du rapporterat är ett visselblåsarfall eller inte. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du i samband med att du skickar in rapporten ett anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling från den som utreder rapporten. Om du angett dina kontaktuppgifter i anmälan kan den oberoende mottagarfunktionen vid behov begära kompletterande uppgifter av dig. Om det bedöms lämpligt kan en tjänsteperson på kommunen bjudas in att delta i bedömningen.

Om bedömningen är att din anmälan är ett visselblåsarfall får kommunen del av rapporten. Alla inkomna rapporter krypteras så att kommunen inte får veta vem som larmat. Rapporten tas emot av utsedda tjänstepersoner i kommunen som beslutar om ärendet ska utredas vidare internt eller av oberoende part alternativt om det ska avskrivas. Utredaren lämnar förslag på åtgärder och förebyggande åtgärder för att liknande händelser inte ska uppstå igen. Vid misstanke om brott görs en polisanmälan. När ärendet är avslutat raderas det enligt aktuell lagstiftning.

Du får återkoppling på din anmälan genom att logga in i visselblåsartjänsten med de inloggningsuppgifter du fick när du lämnade anmälan. Skulle det vara så att bedömningen är att det som rapporterats in inte är ett visselblåsarfall utan till exempel är en synpunkt får du återkoppling om det direkt i visselblåsartjänsten.

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun. Du kan komma i kontakt med personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifterna nedan.

Kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Kommunstyrelsen har utsett ett dataskyddsombud. Du kan kontakta dataskyddsombudet om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har frågor om kommunens dataskyddsarbete. Du kontaktar dataskyddsombudet via dataskyddsombud@nynashamn.se eller via telefonnummer 08-520 68 455.

För kommunens hantering av visselblåsningsärenden anlitas ett personuppgiftsbiträde. Biträdet får enbart agera på kommunens instruktioner, vilka regleras särskilt i ett biträdesavtal.

Ändamålet med behandlingen är att uppfylla de lagkrav som ställs på kommunen om att tillhandahålla en intern visselblåsarfunktion och genomföra den utredning som visselblåsningsärenden kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att kommunen kan behöva behandla personuppgifter för att:

  • hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
  • tillvarata kommunens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden, samt
  • uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandlingen som sker vid visselblåsningsärenden är rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR). Kommunen är enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden skyldig att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR) eller allmänt intresse (artikel 6.1 e GDPR) i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade:

  • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym.
  • Den eller de som förekommer i en rapportering.
  • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter, till exempel polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av verksamheten eller andra nämnder inom kommunen i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Meddelanden som kommer in till kommunen blir som huvudregel allmänna handlingar. Detta innebär att dessa vid en begäran kan komma att lämnas ut. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess.

Personuppgiftsbiträdets inloggningsadministration hanteras genom Active directory (Microsoft Azure). De personuppgifter som behandlas i Active directory är kommunanställda användares e-postadresser. Lagringen sker inom EU/EES men eftersom leverantören är amerikansk finns en risk att personuppgifterna kan komma att göras tillgängliga för amerikanska myndigheter. För behandlingen finns standardavtalsklausuler.

Inga personuppgifter som rör visselblåsare eller uppgifter i visselblåsarärenden förs över till tredje land.

Enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får personuppgifter i ett uppföljningsärende inte behandlas längre än två år efter det att ärendet avslutats. Denna tidsgräns hindrar dock inte att kommunen arkiverar och bevarar allmänna handlingar. Om och när allmänna handlingar gallras styrs av gällande arkiv- och gallringsregler.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se. Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta kommunstyrelsen.

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas bland annat utifrån den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.

Mer information om kommunens dataskyddsarbete och dina rättigheter som registrerad finns på www.nynashamn.se/GDPR.

Om visselblåsartjänsten

Nynäshamns kommuns visselblåsartjänst tillhandahålls av företaget Qnister AB. Rapporterna tas emot av jurister hos Insatt AB.

Läs lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890)

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: