Sök

Skyddad uteplats

Det krävs generellt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Då behöver du inget bygglov

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
  • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Då ska du ansöka om bygglov

Om kriterierna ovan inte uppfylls ska du ansöka om bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?