Husutstakning och lägeskontroll

För att en byggnad ska placeras på exakt rätt ställe kan läget behöva markeras och kontrolleras. Nynäshamns kommun utför lägeskontroll. I vanliga fall utför vi också husutstakning och gränsutvisning. Tjänsten husutstakning är för närvarande pausad.

Höjdsystem

Nynäshamns kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH 2000.

På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter ska det alltid framgå vilket höjdsystem som används. Om uppgiften saknas kan fel lätt uppstå eftersom det inte går att se enbart på höjduppgiften vilket höjdsystem som avses.  

Krav på redovisning och innehåll i lägeskontroll

Lägeskontrollens innehåll:

 • En ritning (pdf- och dwg-format) som är jämförbar med det
  beviljade bygglovet.
 • Skala som överensstämmer med skalan i situationsplanen.
 • Fasadmått.
 • Avstånd från de två hörn på byggnaden som ligger närmast fastighetsgräns.
  Måtten ska vara vinkelräta till närmaste fastighetsgräns.
 • I ritningen ska det anges vad som är mätt till exempel fasadliv och grundens form.
 • Färdig golvhöjd (om möjligt) och/eller sockelhöjd.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Leverans ska ske i:
  • koordinatsystem SWEREF 99 18 00
  • höjdsystem RH2000.
 • Koordinatuppgifter för objektets läge i dwg-format om möjligt.
 • Datum när kontrollen är utförd.
 • Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) på den som utfört kontrollen.

Lägeskontrollen skickas till bygglovshandläggare och till kartor@nynashamn.se.

Kommunen hanterar inte frågor om mätkonsulters kompetens. Det är upp till den som beställer tjänster av en mätkonsult att förvissa sig om att konsulten har en relevant kompetens och erfarenhet.

Mer information om hur du kan bedöma en mätkonsults kompetens hittar på Lantmäteriets webbplats.

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med träkäpp eller annan enklare markering. Gränsutvisningar utförs av kommunen i mån av tid. Vi utför gränsutvisningar på uppdrag av dig. Du kan också anlita en privat mätkonsult. Arbetet debiteras enligt kommunens tidsersättningstaxa.

Det är bra att göra en gränsutvisning när du osäker på var din fastighetsgräns går. Gränsutvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning.

Lantmäteriets webbplats finns en bra film om varför gränserna på kartan inte alltid stämmer och vad du kan göra åt det.

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad markeras på marken i enlighet med bygglovet. Det står i bygglovet om du behöver göra en utstakning.

Nynäshamns kommun utför i vanliga fall utstakning, men tjänsten är för närvarande pausad. Du kan istället anlita en privat mätkonsult.

Det finns två typer av husutstakning:

 • Grovutstakning. Om du ska spränga eller schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn.

 • Finutstakning. Efter schaktning görs finutstakning, oftast innan grunden gjuts. Det innebär att den blivande byggnaden markeras mer exakt, både ytmässigt och höjdmässigt. Som beställare ska du innan finutstakningen bygga hörnprofiler, på vilka utstakningen sedan markeras.

Lägeskontroll används som underlag för att kontrollera att byggnadens placering stämmer med beviljat bygglov. Vanligen sker lägeskontrollen innan gjutning, när grunden formsatts. Det är bra att göra lägeskontrollen så tidigt som möjligt så att eventuella fel kan rättas till innan gjutning.

I beslutet för bygglov framgår det om du behöver göra en lägeskontroll.

Kostnad för lägeskontroll

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift (utan moms)

Lägeskontroll av byggnad 1-8 punkter

6 116 kronor

Tillägg per punkt utöver de åtta första, vid ett och samma mätningstillfälle

680 kronor

Lägeskontroll av övrigt (mur, mast, pool, plank, brygga mm)

Timdebitering 1 359 kronor/
timme

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: