Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden - förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär är sådana överklaganden som kan göras av den som berörs av beslutet.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Du som berörs av beslutet får alltid information tillsammans med beslutet om hur du överklagar. Det kallas för besvärshänvisning.

Så överklagar du

Om du vill överklaga ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress och adress till din arbetsplats
 • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
 • mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
 • e-postadress eller annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.

Skicka överklagandet direkt till beslutande myndighet

Du ska skicka ditt överklagande direkt till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Laglighetsprövning innebär att någon ifrågasätter om det var rätt eller fel av kommunen att fatta ett visst beslut. Det vill säga om beslutet tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter.

Du kan överklaga beslut som är fattade av:

 • nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige

Vem som får överklaga

Alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga kommunens beslut. Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Överklagan görs till förvaltningsrätten

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Stockholm. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats.

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg:

 1. förvaltningsrätt
 2. kammarrätt
 3. högsta förvaltningsdomstolen

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt. Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för hemliga nummer)
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrättens delgivning med dig

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: