Fritidshem

På den här sidan hittar du allt du behöver veta för att ansöka om eller avsluta en plats på fritidshem. Här finns även information om avgifter och hur du kan uppdatera dina inkomstuppgifter.

I Nynäshamns kommun finns fritidshem på alla skolor. Alla barn från 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år erbjuds plats på fritids på den skolan där barnet går.

Om en elev går på en fristående (privat) skola som inte har fritidsverksamhet, erbjuder kommunen fritidsplats för de elever som behöver det.

Öppettider på fritids

Fritids har generellt öppet helgfria vardagar klockan 06.30-18.30. Öppettiderna kan dock justeras för att passa de behov som finns.

Ansök om plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten Edlevo. När du ansöker om plats ska du samtidigt ange inkomstuppgift. För att använda e-tjäntsen behöver du ha BankID eller FrejaID.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka om plats via blankett. Pdf, 165.1 kB.

Erbjudande om plats

Du får erbjudande om plats via mejl eller sms. För att svara på erbjudandet loggar du in i appen Edlevo. Du laddar ner appen via mobilen från App Store eller Play Butik.

Ibland kan det dröja upp till 24 timmar innan erbjudandet syns i appen. Om du efter 24 timmar fortfarande inte ser erbjudandet, eller om du har problem med att logga in, vänligen kontakta kommunens Kontaktcenter för hjälp.

Om du inte har möjlighet att använda app kan du säga upp fritidsplatsen via blankett. Pdf, 144.8 kB.

Säga upp plats

Du säger upp din plats i mobilappen Edlevo. Du laddar ner appen via mobilen från App Store eller Play Butik. Uppsägningstiden är två månader. Under denna tid betalar du som vanligt och kan använda platsen.

Efter vårterminen det år barnet fyller 13 år sägs fritidsplatsen upp automatiskt.

Om du inte har möjlighet att använda app kan du säga upp fritidsplatsen via blankett. Pdf, 144.8 kB.

Taxa för fritidshem 2024 eller motsvarande pedagogisk omsorg

När ditt barn har plats på fritids betalar du avgift utifrån vad hushållet har för inkomst. Med hushåll menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Avgiften betalas tolv månader per år. Avgiften är densamma oavsett hur många timmar om dagen barnet är på förskola.

Det finns en högsta gräns för hur mycket du behöver betala. Det kallas maxtaxa. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor eller mer per månad gäller maxtaxan.

Om du har flera barn på fritids betalar du mindre för varje barn.

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 är det näst yngsta och så vidare. Från Barn 4 betalas ingen avgift.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1 (yngsta barnet)

2 procent

1 125 kronor

Barn 2

1 procent

563 kronor

Barn 3

1 procent

563 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

Riktlinjerna avser barn som går i kommunal skola i Nynäshamns kommun samt barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun, fritids erbjuds elever till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Rätt till plats

Elever 6-12 år erbjuds fritidshem 10 timmar per vecka eller i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande eller andra specifika behov.

I vistelsetiden ingår tid för att lämna och hämta barnet. Grund för vistelsetid är vårdnadshavarnas tid för förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande eller andra specifika behov samt restid.

Barn till vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig får enligt föräldraledighetslagen ha kvar sin plats i fritidshem 10 timmar i veckan.

Anmälan

Anmälan om fritidsplats ska göras via e-tjänsten eller på särskild blankett som sänds eller överlämnas till skolexpeditionen. Vid behov kan Nynäshamns kommun infordra arbetsgivarintyg, studieintyg eller intyg från arbetsförmedlingen.

Om vårdnadshavare ångrar redan accepterad plats måste platsen sägas upp enligt riktlinjer för uppsägning.

Öppettider

Fritidsverksamhet erbjuds helgfria vardagar mellan 06.30 och 18.30.

Detta utifrån Skollagen (2010:800) 14:e kapitlet 8:e paragrafen: Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna inte går i någon av de skolformer som anges i 3:e paragrafen och under lov. Fritidshem behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Schema

För vistelse i fritidshem ska tidsöverenskommelse (schema) lämnas via V-klass. Tidsöverenskommelsen ska godkännas av verksamheten.

Förändring av schemat ska anmälas i god tid till verksamheten, dock minst 10 arbetsdagar innan det nya schemat ska börja gälla.

Barns ledighet och stängd verksamhet

Barns ledighet vid semester, större helger och så kallade klämdagar ska anmälas i god tid till personalen.

Sommarledighet ska meddelas under april månad. Minst 3 veckor sammanhängande semester rekommenderas.

Vid ledighet längre än 2 månader ska platsen sägas upp om inte annat är överenskommet med rektor.

Under sommaren, jul- och klämdagar när barnantalet är väsentligt reducerat kan sammanslagning av fritidsverksamheter göras. Information om detta lämnas av respektive verksamhet.

Verksamheten har stängt fyra dagar under året för att ge utrymme för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten. Rektor är ansvarig för att i god tid, dock senast två månader före dessa dagar, informera berörda vårdnadshavare.

Verksamheten har rätt att stänga tidigare en gång i månaden för att alla anställda på enheten ska kunna delta i arbetsplatsträffar. Vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

De vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg på egen hand anmäler detta till rektor så att tillsyn kan ordnas.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs via e-tjänsten eller skriftligt på särskild blankett som skickas eller överlämnas till skolexpeditionen. Placering kan inte sägas upp muntligt.

Uppsägningstid för plats är två kalendermånader från och med det datum uppsägningen inkommit till verksamheten. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden.

Efter vårterminen det år barnet fyller 13 år upphör plats i fritidshem automatiskt.

Oanmäld frånvaro mer än en kalendermånad i följd anses som uppsägning av plats. Observera att uppsägningstid löper ytterligare två kalendermånader.

Avgift

För barn inskrivna i fritidshem ska avgift betalas i enlighet med gällande taxa. Taxan baseras på verksamhetsform och på hushållets inkomster och inte på tillsynstid.

Avgiften är oberoende av barnets vistelsetider och debiteras 12 månader per år. Grunden för vistelsetiden är dock alltid föräldrarnas normala arbetstid/studietid, och rimlig tid för lämning och hämtning samt den tid som krävs för resor.

Maxtaxa gäller inom Nynäshamns kommun som innebär att avgiften för ett barn beräknas som en andel av hushållets månadsinkomst med tillämpning av olika avgiftstak.

Vid övergången från plats i förskoleverksamhet till plats i fritidshem förändras avgiften från och med 15 augusti.

Gällande avgifter för fritids, förskola och pedagogisk omsorg finns på Nynäshamns kommuns hemsida.

Avgiften regleras årligen utifrån Skolverkets beslut vad gäller avgiftsnivåer och maxtaxa.

Hushåll

Med hushåll avses både ensamstående och makar.

Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

1. har gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår.

Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomster i inkomstslaget tjänst:

 • Lön och andra ersättningar från anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Ersättning från livförsäkringar av typen pensionsförsäkring.

I den avgiftsgrundande inkomsten ingår även överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, det vill säga inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.

Om hushållsgemenskap råder ska inkomster medräknas från make/sambo som arbetar utomlands. Sådan inkomst behandlas som om den varit inkomst av tjänst.

Vårdnadshavarna har skyldighet att lämna inkomstuppgift för hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om så inte sker debiteras maximal avgift.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) handhas av CSN och skall inte tas upp. Häri ingår studiehjälp och studiemedel (studielån och studiebidrag).

Betalningsskyldighet

Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare som sökt och beviljats plats.

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, kan vårdnadshavare – gemensamt – begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna ansvarar för sin avgift.

Delad plats kan innebära att olika avgifter tillämpas för ett barn, dock kan den sammanlagda avgiften för en plats inte överstiga maxtaxans högsta avgift. Kommunens kravrutin för avgifter tillämpas om avgift inte betalas.

Som yttersta konsekvens av obetalda avgifter kan avstängning från delad plats ske.

Om vårdnadshavare endast utnyttjar varannan vecka på grund av delad vårdnad utgår full avgift eftersom taxan inte är tidsrelaterad.

Betalningsvillkor

Avgiften är en månadsavgift och ska betalas tolv månader per år, vilket ska ske senast den sista dagen månaden efter att platsen i omsorgen har utnyttjats (ändrad debitering från sommaren 2023).

Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge plats står till förfogande för inskrivet barn, således även vid sjukdom, ledigheter, uppsägningstid och vid personalens utvecklingsdagar.

Avgift för påminnelse vid sen betalning tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt första punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

Vid betalning efter förfallodag tas ut dröjsmålsränta enligt 6:e paragrafen räntelagen (1975:635).

Upprättande av amorteringsplan görs med inkassobolaget.

Kravrutin

Kravrutinen tillämpas för avgifter inom fritidshem. Vårdnadshavaren erhåller sin avgiftsfaktura omkring den 10: e varje månad.

Påminnelse

Vid obetald avgift får vårdnadshavaren en skriftlig påminnelse om utebliven betalning cirka 14 dagar efter förfallodagen.

Inkasso

Överlämnande av ärende till inkasso sker cirka 25 dagar från förfallodagen.

Inkomstförfrågan

I de fall avgiften är grundad på en felaktigt uppgiven inkomst, äger barn- och utbildningsförvaltningen rätt att debitera vårdnadshavaren avgiften retroaktivt inom 3 år.

Ändrad inkomst ska anmälas direkt, Nynäshamns kommun gör årligen en inkomstförfrågan där hushållet uppmanas att aktualisera sin inkomst.

Försäkring

De barn som är inskrivna i verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringsbesked finns på www.nynashamn.se.

Om riktlinjerna

Nynäshamns kommuns riktlinjer för fritidshem grundar sig i skollagen (2010:800) 14:e kapitlet Fritidshem och 25:e kapitlet annan pedagogisk verksamhet.

Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 14
(fritidshemmet) och kapitel 25 (annan pedagogisk verksamhet).

Antogs av barn- och utbildningsnämnden 12 november 2019.

Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 15 april 2020.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: