Hand som slipar en trapp

Servicepartner – en väg till arbete

Servicepartner skapar goda förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden för personer som inte arbetat på länge. Enheten erbjuder arbetsträning och anställning med anställningsstöd i syfte att leda till egen försörjning.

Vägen till ett arbete

Att ha ett arbete har stor betydelse för upplevelsen av delaktighet i samhället; stärker självkänslan, skapar en yrkesidentitet och känsla av social samhörighet. Att ta till vara på människors resurser leder till såväl samhällsekonomiska som personliga vinster.

På Servicepartner finns förutsättningar att nå egna mål genom individuellt stöd och anpassningar. Möjlighet finns att pröva och träna i konkreta arbetsuppgifter. Arbetsplatsen erbjuder också en tydlig arbetsstruktur och en stark gemenskap.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna sker på uppdrag av alla kommunens verksamheter. Det mesta arbetet sker utomhus, och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är grönyteskötsel, skogsröjning och gallring, trädfällning, röjning av sly vid vägar och infarter, vaktmästeriuppgifter, hantering av grovsopor, snickeri och måleri samt flytt- och logistikuppgifter.

Kontaktvägar

Kontakt med Servicepartner kan ske på flera sätt:

  • Via Arbetscentrum, Ung i Nynäs eller Aktivitetshuset Idun kan en första planering göras med stöd av personalen på dessa enheter.
  • Har du rätt till anställningsstöd pratar du med din handläggare på arbetsförmedlingen för att få en första kontakt.

  • Du kan även telefonkontakta eller mejla verksamheten direkt för att få mer information.

Kontakt

Mejl

servicepartner@nynashamn.se


Miriam Malm
Enhetschef Aktiveringsenheten
08-520 689 06
miriam.malm@nynashamn.se

Björn Arnehall

Arbetsmarknadskonsulent
08-520 736 94
bjorn.arnehall@nynashamn.se

Nicklas Karlsson

Arbetshandledare
08-520 682 40

nicklas.karlsson@nynashamn.se

 

Kenny Rause

Arbetshandledare

08-520 683 49

kenny.rause@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: