Sök

Trädfällning

I vissa fall krävs det marklov för att få fälla träd. Inom strandskyddat område kan du också behöva söka strandskyddsdispens.

Fälla träd på egen tomt inom detaljplanerat område

Oftast behövs inget tillstånd för att fälla träd på egen tomtmark men det finns undantag.

 • Du måste kontrollera vad detaljplanen säger. Där kan det finnas generella bestämmelser som anger att trädfällning kräver marklov. Inom strandskyddat område kan det också krävas strandskyddsdispens för att få fälla träd.

 • Det finns också naturminnesmärkta träd som inte får fällas. De flesta naturminnesträden i kommunen är ekar och tallar och finns utanför tätorterna. Naturminnesmärkta träd är markerade med en plakett på stammen.

 • Det finns även så kallade särskilt skyddsvärda träd. För att få fälla ett sådant träd måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Med särskilt skyddsvärda träd menas:

  • Jätteträd (där stammen är grövre än en meter i diameter).
  • Mycket gamla träd (över 140-200 år beroende på trädslag)
  • Hålträd med en stam grövre än 40 centimeter.


Om rötter eller grenar från kommunens träd sträcker sig in på din tomt får du lov att ta bort roten eller grenen, men du måste alltid fråga först så att kommunen får möjlighet att själva utföra åtgärden.

Fälla träd på egen tomt utanför detaljplanerat område

Utanför planlagt område krävs generellt inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Det kan också krävas marklov om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Ansök om marklov för trädfällning

Skicka med:

 • Situationsplan där du har markerat trädet som du vill fälla.
 • Ange vad det är för slags träd.
 • Motivera varför du vill fälla trädet.
 • Skicka gärna med ett fotografi på trädet.

Vi vill också att du markerar trädet på plats.

Ansök om trädfällning på kommunens mark

Vill du att träd ska fällas på kommunens mark behöver du ange goda skäl till åtgärden. Du får inte själv fälla träd på kommunens mark utan det görs av kommunens personal.

Kommunen fäller enbart träd när:

 • träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara.
 • vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling.

Kommunen fäller inte träd när:

 • trädet skymmer utsikten.
 • trädet tappar löv, barr eller kottar på privat tomt.
 • trädet skuggar tomt eller bostadshus.
 • trädet skymmer tekniska anläggningar som solpaneler eller TV-antenner.
 • trädet lutar.

Om du vill ansöka om att ett träd ska fällas på kommunens mark gör du en skiss eller pekar ut på en karta var det aktuella trädet är placerat. Ange också antal, trädslag och varför du tycker att trädet ska fällas. Bifoga gärna foton.

Skicka ansökan tillsammans med dina kontaktuppgifter till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: sbn@nynashamn.se

Om din ansökan beviljas så kommer kommunens personal att fälla träden åt dig.

Trädfällning utan lov kan ge böter

Att fälla ett träd utan lov är olagligt och kan ge stora böter. Om du misstänker att ett träd har fällts olovligt kan du anmäla det till kommunen som i sin tur avgör om en polisanmälan ska göras.

Felanmäl skadade eller döda träd

Har du synpunkter på stadens träd eller har du uppmärksammat skadade eller döda träd kan du göra en felanmälan.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?