Friggebod eller mindre komplementbyggnad

När du ska bygga en friggebod eller annan mindre komplementbyggnad behöver du inte ansöka om bygglov förutsatt att ditt bygge uppfyller kriterierna för så kallad friggebodsåtgärd. Ligger din tomt strandnära kan du ändå behöva söka strandskyddsdispens.

Kriterier för friggebodsåtgärd

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Byggnaden ska vara en komplementsbyggnad. En komplementbyggnad är en fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten. 
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset.
  • Den får vara högst 15 kvadratmeter. Om fler komplementsbyggnader finns på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 kvadratmeter.
  • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
  • Den ska vara fristående.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannarna ger sin tillåtelse så kan byggnaden placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: