Modersmålsundervisning

Alla barn från och med årskurs 1 som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk. Det vill säga modersmålsundervisning. Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om kulturen.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.
 • känna igen och använda språkets struktur och normer.
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas och jämföra dem med svenska förhållanden.

Ansökan

För att ansöka om modersmålsundervisning ska vårdnadshavare kontakta barnets skola. När skolans rektor har godkänt ansökan skickas den vidare till enheten för modersmål och studiehandledning.

Läs modersmålet på tre sätt

Eleven får välja hur han eller hon ska läsa modersmålet:

 • genom språkval
 • genom elevens val
 • genom att läsa modersmålet utöver den garanterade undervisningstiden

Det finns fastställda kunskapskrav för årskurs 6 och 9. Första betyget ges efter höstterminen i årskurs 6. Därefter ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om eleven inte deltagit i undervisningen kan läraren sätta ett streck i stället för ett betyg.

Eleverna läser utifrån läroplanen för grundskolan, Lgr 22.

Minst fem elever måste vilja läsa samma språk. Det måste också finnas en lärare som kan undervisa i språket.

Begränsningen med fem elever gäller dock inte om eleven vill läsa:

 • samiska
 • finska
 • mienkeli
 • romani chib
 • jiddisch

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undervisningen är frivillig, men den som anmält sig måste vara med på lektionerna. Oftast undervisas eleven i sin skola, men ibland måste eleven gå eller åka till en annan skola.

Olika förutsättningar

Vilken rätt till modersmålsundervisning har då elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Reglerna för modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska är också berättigad till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Vid frånvaro

Om en elev slutar eller är borta från modersmålsundervisningen fler än tre gånger utan giltig orsak, ska ansvarig chef inom enheten för modersmål och studiehandledning i modersmål informeras.

Chefen bestämmer om eleven får fortsätta läsa sitt modersmål eller om utbildningen ska avslutas.

Därefter meddelar chefen skolexpeditionen på skolan där eleven finns inskriven.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: