Kommunens organisation och förvaltningar

Kommunen ansvarar för en stor del av den lokala samhällsservicen som till exempel förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, vatten och avlopp och samhällsplanering. Kommunens förvaltningar sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som politikerna beslutar om.

Den politiska organisationen

En kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att det är kommunens invånare som i kommunalvalet vart fjärde år bestämmer vilka förtroendevaldasom ska styra.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ledamöterna dit väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet och ansvarar för bland annat ekonomi, central förvaltning och planering. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut i ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Nämnderna ansvarar inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige bestämmer vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Förvaltningsorganisationen

Kommuner är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker. Exempel på obligatoriska verksamheter är skola, socialtjänst, stadsplanering, byggfrågor, renhållning, VA och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Exempel på verksamheter som kommunen kan välja är öppen förskola, fritidsverksamhet, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och kultur.

Huvuddelen av kommunens verksamhet utförs av sex förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Förvaltningarna leds av nämnderna som består av förtroendevalda politiker.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Antal anställda

Cirka 840

Kontaktuppgifter

barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden fattar politiska beslut som rör kultur och fritid.

Förvaltningschef

Pär Olsson
08-520 683 03
par.olsson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Pär Olsson, förvaltningschef
Tina Persson, tillförordnad avdelningschef förvaltningsstaben
Jenny Ögren, skolchef grundskola/anpassad grundskola
Mika Rylander, tillförordnad avdelningschef förskola
Charlotte Franzén, tillförordnad avdelningschef stöd och utveckling
Marie Stålbom Warg, tillförordnad avdelningschef kultur och fritid
Maud Gezelius, chef kostenheten
Erika Köster, kvalitetscontroller
Maria Molin, controller
Therese Öström, HR-partner
Henrik Schmidt, kommunikatör

Avdelning förskola ansvarar för kommunens egna förskolor och pedagogiska omsorg – totalt 17 enheter i Nynäshamn, Segersäng, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. Verksamheten har också ett eget pedagogiskt centrum, Insikten som finns på Utsikten i Nynäshamn.

Tillförordnad avdelningschef
Mika Rylander
08-520 688 67
mika.rylander@nynashamn.se

Avdelning grundskola/anpassad grundskola ansvarar för kommunens alla grundskolor och även de två anpassade grundskolorna, liksom för Nynäshamns naturskola och modersmålsundervisningen.

Skolchef/avdelningschef
Jenny Ögren
08-520 735 09
jenny.ogren@nynashamn.se

Enheter

Grundskola

Grundskolan i Nynäshamns kommuns regi består av fem rektorsområden:

 • Gröndalsskolan F-9
 • Sorunda F-6 (Kyrkskolan och Sunnerbyskolan)
 • Svandammsskolan F-6
 • Viaskolan F-9
 • Ösmo F-9 (Tallbackaskolan och Vanstaskolan)

Totalt antal elever i samtliga områden är cirka 3000.

Skolchef: Jenny Ögren

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform med egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Verksamheten bedrivs dels i ämnesområden 1-9 vid Idun i Nynäshamn (Gröndalsskolans rektorsområde), dels i ämnen 1-9, Lagunen, i Vanstaskolan i Ösmo (Ösmo rektorsområde).

Ansvariga för verksamheterna är rektorerna i respektive rektorsområde.

Modersmålsundervisningen

Alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk. Modersmålsundervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.

Enhetschef: Katarzyna Duszynska

Nynäshamns naturskola

Naturskolan ligger vid sjön Muskan i Ösmo. Natuskolan är en kommunal verksamhet och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever, 5-16 år, för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö.

Föreståndare: Robert Lättman-Masch

Avdelning kultur och fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar.

Tillförordnad avdelningschef
Marie Stålbom Warg
08-520 682 64
marie.stalbom@nynashamn.se

Enheter

Kulturskolan

Nynäshamns kulturskola utbildar varje år ungefär 600 elever i ämnena musik, teater, dans, bild och media.

Enhetschef: Arne Almroth

Ung Fritid

Ung Fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar och utlån av utrustning för olika aktiviteter till allmänheten.

Enhetschef: Kristian Slotte

Bibliotek

Enheten Bibliotek ansvarar för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Enhetschef: Mona-Lisa Lindgren

Ösmo simhall

Enheten Ösmo simhall ansvarar för driften av simhallen i Ösmo.

Enhetschef: Mikael Tegelstam

Anläggning och förening

Enheten anläggning och förening ansvarar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar samt för samarbetet med kommunens föreningsliv.

Tillförordnad chef: Marie Stålbom Warg

Avdelning Stöd och utveckling ansvarar för den centrala elevhälsan i Nynäshamns kommun och samordnar elevhälsans medicinska insats.

Tillförordnad avdelningschef
Charlotte Franzén
08-520 688 73
charlotte.franzen@nynashamn.se

Enheter

Central elevhälsa

Den centrala elevhälsan består av specialpedagoger, skolpsykologer, skolläkare och samordnande skolsköterska.

Enheten för närvarostöd

Enheten för närvarostöd arbetar med insatser för att höja skolnärvaron i kommunens skolor.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbetet med Capio och är till för unga, 12-22 år. Här kan de ta upp funderingar och frågor om kroppen, känslor, sex och relationer. 

Avdelning Förvaltningsstab ansvarar för förvaltningens administrativa processer.

Tillförordnad avdelningschef
Tina Persson
08-520 682 01
tina.persson@nynashamn.se

Enheter

IKT-enheten

IKT-enheten ansvarar för driften av teknisk utrustning som används inom barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter.

Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltiderna som serveras på kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.

Enhetschef
Maud Gezelius

Kommunstyrelseförvaltningen hanterar övergripande frågor om ekonomi, personal, kommunikation, juridik, IT samt trygghet och säkerhet. Inom förvaltningen finns också kommunens kontaktcenter. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av kommunstyrelsen med att planera, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

Antal anställda

148

Kontaktuppgifter

kommunstyrelsen@nynashamn.se
Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Kristina Tidestav
08-520 688 99
kristina.tidestav@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Kristina Tidestav, kommundirektör och förvaltningschef
Christian Wigren, kanslichef
Karin Ölander, chef avdelningen för stöd och utveckling
Yvonne Björck, tf personalchef
Dan Olén, ekonomichef

Beskrivning av avdelningens uppdrag kommer inom kort.

Karin Ölander, avdelningschef Avdelningen för stöd och utveckling
-
karin.olander@nynashamn.se

På avdelningen finns följande funktioner och verksamheter:

Kommunikation och IT

Stödjer verksamheterna med IT-stöd och kommunikation samt erbjuder metodstöd för förändringsledning. Ansvarig chef: Karin Ölander

Kansli

Ansvarar för att sammanställa ärenden, förbereda politiska sammanträden, förvalta kommunens dataskydd, hantera och utreda säkerhetsfrågor, utreda juridiska frågor och hantera begäranden av allmänna handlingar. Ansvarig chef: Christian Wigren.

Kontaktcenter

Kontaktcenter ger kommuninvånare och medarbetare hjälp och vägledning kring all kommunal service. Ansvarig chef: Malin Gillfjärd.

Ekonomiavdelningen ska bidra till ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Avdelningen hanterar löpande ekonomiadministration samt utgör ett stöd i kommungemensamma frågor gällande ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och frågor som rör kommunens finansiering. Ekonomiavdelningen arbetar för en effektivare ekonomistyrning och ekonomiadministration. De arbetar med kvalitetssäkrad uppföljning och analys till stöd för chefer och förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Dan Olén, ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Redovisning och systemstöd

Ansvarar för redovisning, löpande ekonomiadministration samt bokslut och rapportering. Enheten hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra samt in- och utbetalningar. System- och utvecklingsansvar för kommunens ekonomisystem.

Marita Öberg är ansvarig chef för enheten

Verksamhets- och ledningsstöd

Ansvarar för ekonomistyrning, fördelning av kommunens resurser, uppföljning, rapportering samt frågor som rör finansiering. Enheten utgör ett stöd till chefer och budgetansvariga i arbetet med uppföljning, budget och prognoser samt i övriga ekonomifrågor. System- och utvecklingsansvar för kommunens beslutsstödssystem.

Marie Stålbom Warg är ansvarig för enheten

HR-avdelningens uppdrag är att driva strategisk utveckling, ge råd, administrativt stöd och service samt svara för kontroll och uppföljning inom det personalpolitiska och personaladministrativa området.

Yvonne Björck, tillförordnad personalchef
yvonne.bjorck@nynashamn.se
08-520 689 13

HR-stab

Staben ansvarar för att bedriva HR-strategisk utveckling, kommunens arbetsgivarvarumärke, organisatoriska arbetsmetoder för chefs- och medarbetarskap samt kommungemensamma aktiviteter för kompetens och utveckling.

Staben arbetar och projektleder två stora projekt för folkhälsa. Projekten heter Jaget-laget-uppdraget och Hälsofrämjande arbetsliv, som bekostas med medel från den Europeiska socialfonden.

Yvonne Björck är ansvarig chef för enheten.

Avtal, förhandling och lön

Enheten tar fram policys och riktlinjer, utbildningar och verktyg samt ger råd och särskilt stöd till HR-partner och chefer inom:

 • Avtal, samverkan och förhandlingar samt lönebildning.
 • Särskilt stöd inom arbetsrätt, LAS och arbetsmiljörätt, kartläggning och översyn av lön.
 • Produktion och utbetalning av löner, support till chefer och medarbetare, inbetalning av skatter och pensioner samt förvaltning av system.
 • Framtagande, analys och utveckling av personalnyckeltal samt projektledning.
 • Enheten ansvarar även för administration och framtagande av förmåner.

Mona Bjurén är ansvarig chef för enheten.

Verksamhetsnära stöd

Enheten erbjuder ett konsultativt expertstöd till chefer i HR-relaterade frågor i ett nära samarbete med förvaltningarna via HR-partner. Enheten följer även upp och arbetar för att säkerställa att lagar och regelverk följs. Enheten ansvar även för att kommunens alla chefer står för en gemensam personalpolitik.

Ann-Charlotte Ingemarsdotter är ansvarig chef för enheten.

Bemanningscentrum

Enheten Bemanningscentrum bidrar med korttidsvikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, förskolor, fritidshem, anpassad skola samt kostverksamhet.

Ulrica Granskog är ansvarig chef för enheten.

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett samlat ansvar för:

 • Campus Nynäshamn, ett lärcentrum med ett 20-tal utbildningar och program inom högskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.
 • Nynäshamns gymnasium med teoretiska- såväl som yrkesutbildningar.
 • Anpassat gymnasium
 • Ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden.
 • Att genomföra kommunens satsning på sommarjobb för ungdomar.
 • Att ge möjlighet till kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete.
 • Kommunala arbetsmarknadsinsatser.
 • Att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet.
 • Utveckling av kommunens service till företag och att verka för nyetableringar.
 • Att stärka Nynäshamn som besöksmål och bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Kontaktuppgifter

nan@nynashamn.se
Kontaktcenter 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningschef

Petra Kålbäck,
förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Petra Kålbäck, förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
& chef för näringslivsavdelningen
Anneli Sahlin, rektor Campus Nynäshamn/Nynäshamns gymnasium
Marianne Lundin Lagestam, chef arbetsmarknadsavdelningen
Håkan Lythell, ekonomi
Iréne Odenstig, kommunikation
Ulrika Öberg, HR

Näringslivsavdelningen ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Avdelningen ansvarar också för att stärka Nynäshamn som besöksmål genom att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Näringslivsavdelningen
Petra Kålbäck, förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Gästhamn och besökscenter
Rikard Andersson, enhetschef
08-520 739 31
rikard.andersson@nynashamn.se

Sommarjobb
Kicki Lundgren, samordnare för sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Avdelningen ger stöd till personer som på olika sätt har svårt att få ett arbete. I uppdraget ingår att utveckla och rusta för arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsavdelningen
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Ung i Nynäs
Malin Wallmark, enhetschef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Arbetscentrum
Anne Gustafsson, enhetschef till och med 2023-12-31
08-520 681 81
anne.gustafsson@nynashamn.se

Aktivitetshuset Idun
Miriam Malm, enhetschef
08-520 689 06
miriam.malm@nynashamn.se

Servicepartner
Björn Arnehall, Tf Gruppchef
08-520 636 94
bjorn.arnehall@nynashamn.se

Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieundervisning och lärcentrum Campus Nynäshamn som omfattar högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsavdelningen
Jabil Seven, avdelningschef
08-520 681 28
jabil.seven@nynashamn.se

Nynäshamns gymnasium och anpassad gymnasieskola
Lena Birkmanis, rektor
08-520 683 29
lena.birkmanis@nynashamn.se

Campus Nynäshamn
Anneli Sahlin, rektor
08-520 680 59
anneli.sahlin@nynashamn.se

Anpassad gymnasieskola Idun
Gunilla Olsson Oldenborg, tillförordnad rektor
08-520 635 06
Gunilla.Olsson-Oldenborg@nynashamn.se

Kommunala aktivitetsansvaret
Erica Bäckman, ansvarig
08-520 684 91
erica.backman@nynashamn.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, detaljplanering, bygglov samt expolatering av kommunens mark.

Kontaktuppgifter

E-post: sbn@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00 (Kontaktcenter)

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Jenny Linné
förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
08-520 682 08
jenny.linne@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Ida Olén, avdelningschef plan- och bygglovsavdelningen
Elin Fernström, enhetschef förvaltningsstaben
Marie Hägre, kommunikatör
Maria Widerberg, HR-partner
Anna Fröström, controller

Avdelningen ansvarar för bygglov och tillsyn, detaljplanering, hållbar utveckling, kulturmiljö samt geodata. Här arbetar cirka 30 personer. Avdelningen är till största delen finansierad genom intäkter, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren.

Avdelningschef är Ida Olén.

Enheter

Plan

Planenheten arbetar med att ta fram detaljplaner, planering av trafik samt frågor som rör natur- och kulturmiljö, arkitektur och gestaltning.

Chef är Ida Olén.

Bygglov

Enheten ansvarar för kommunens bygglov och tillsynsverksamhet.

Chef är Rikard Strandberg.

Geodata

Enheten ansvarar för kommunens verksamhet för geodata med bland annat nybyggnadskartor, baskartor och mättjänster.

Chef är Ida Olén.

På förvaltningsstaben finns registratorerna som bland annat lämnar ut allmänna handlingar. Här finns också andra övergripande funktioner som nämndadministration.

Enhetschef är Elin Fernström.

Avdelningen ansvarar för kommunens samhällsbyggnadsprocess. Det innebär att de samordnar, styr, utvecklar och följer upp kommunens övergripande strategiska processer inom bland annat översiktsplanering, bostadsförsörjning, miljö- och klimatfrågor, trafik och infrastruktur, lokalförsörjning, social hållbarhet, statistik och uppföljning av kvalitet, exploatering och markförvaltning.

Chef är Jenny Linné.

Erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, nyanlända och personer med beroende. Socialförvaltningen handlägger även frågor som försörjningsstöd, riksfärdtjänst, familjerätt och bostadsanpassning. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete inom flera områden.

Antal anställda

689 personer.

Kontaktuppgifter

socialnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenter 08-520 680 00.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Förvaltningschef

Socialchef
Marlen Terrell
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Marlen Terrell, socialchef
Sofia Stenman, avdelningschef funktionsstöd
Mikael Landberg, avdelningschef beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning
Annette Ritari, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg
Carin Blomberg Forest, t.f stabschef
Johanna Olsson, controller
Andreas Hagelin, kommunikatör
Petra Westerlund, HR-partner

Förvaltningsstaben arbetar strategiskt och samordnande med förvaltningens gemensamma och övergripande frågor såsom kvalitets- och verksamhetsutveckling, digitalisering, planering, uppföljning och analys. Har bland annat hand om utredningar, förvaltning av system, arkiv, frågor som rör kvalitet samt nämndadministrationen.

Förvaltningsstaben arbetar även med exempelvis utredning, beredning av ärenden, nämndprocessen, juridik och patientsäkerhet.

Inom Förvaltningsstaben arbetar strateger inom verksamhet, kvalitet och utveckling samt utredare, nämndsekreterare, förvaltningsjurist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), systemförvaltare och registratorer.

t.f Stabschef
Carin Blomberg Forest
08-520 681 85
carin.blomberg-forest@nynashamn.se

Ansvarar bland annat för hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter och kommunal hälso- och sjukvård.

Avdelningschef
Gabriella Rodling
08-520 681 43
gabriella.rodling@nynashamn.se

Enheter

Rosengården, Äldrecentrum, Kastanjebackens dagverksamhet, Nattpatrullen hemtjänst

Enhetschef
Sahza Bella Dzabirov
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Tallåsen och Lotsen

Sunnerbo

Hemtjänst inklusive trygghetspatrullen

Tf. enhetschef
Marthe Otterström
08-520 738 12
marthe.otterstrom@nynashamn.se

Hälso- och sjukvård

Ansvarar för omsorg och insatser för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende och serviceboende, daglig verksamhet, boendestöd, kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj.

Avdelningschef
Sofia Stenman
08-520 680 42
sofia.stenman@nynashamn.se

Enheter

Avlösare, kontaktperson, stödfamilj, ledsagare

Kontaktsekreterare
Elisabeth Hansson
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Daglig verksamhet

LSS-boende

Solgläntans gruppbostad, Postmästarens gruppbostad och Sorundas gruppbostäder

Enhetschef
Veronica De Pascalis
08-520 683 38
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Viljans gruppbostad, Ribbans gruppbostad, Släggans servicebostad och Telegrafens servicebostad

Enhetschef
Susanne Widmark
08-52068431
susanne.widmark@nynashamn.se

Boendestöd

Stöttar individer och familjer i olika skeenden i livet. Det innebär att avdelningen arbetar med individuellt riktat utrednings-, stöd- och behandlingsarbete men även med förebyggande verksamhet. Avdelningen består av enheterna Barn och unga, Vuxen och Försörjningsstöd.

Avdelningschef
Annette Ritari
08-520 681 66
annette.ritari@nynashamn.se

Enheter

Vuxen

Barn och unga

Försörjningsstöd

Enhetschef: Ann-Charlotte Jalakas
08-520 681 32
ann-charlotte.jalakas@nynashamn.se

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Matilda Maxe
08-520 683 57
matilda.maxe@nynashamn.se

Handlägger ansökningar och ska på ett rättssäkert sätt aktivt arbeta för att medborgarnas behov av stöd och hjälp blir tillgodosett. Beställaravdelningen för äldre och funktionshinder ansvarar även för att följa upp kvaliteten i verksamheterna. De bevakar och planerar även för hur kommunen på bästa sätt ska möta upp medborgarnas framtida behov av stöd och hjälp.

Beställarchef
Mikael Landberg
08-520 682 87
mikael.landberg@nynashamn.se

Tillförordnad enhetschef
Ronja Ask
08-520 680 70
ronja.ask@nynashamn.se

Verksamhetsutvecklare
Linda Strand
08-520 698 26
linda.strand@nynashamn.se

Enheter

Funktionshinder

Äldreomsorg

Tekniska förvaltningen samlar hela kommunens tekniska kompetens. Förvaltningen ansvarar för kommunens fastighetsfrågor, VA-frågor och stadsmiljöfrågor samt den tekniska driften i gästhamnen.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Claes Kilström
tillförordnad förvaltningschef
tekniska förvaltningen
08-520 684 40
claes.kilstrom@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Claes Kilström, tillförordnad förvaltningschef
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Percy Tollebrant, tillförordnad VA-och renhållningschef
Marie Hägre, kommunikatör
Maria Widerberg, HR-partner
Anna Fröström, controller

Avdelningen stadsmiljö arbetar bland annat med skötseln av den yttre miljön, allmän platsmark, kommunala gator och vägar, parker, badplatser och motionsspår. Avdelningen har cirka 50 medarbetare. Verksamheten finansieras till största delen av nämndbidrag, vilket innebär att den betalas med skattemedel.

Avdelningschef är Jesper Skoglund.

Enheter

Gata

Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar och gatubelysning. Enheten ansvarar även för kommunens fordon, maskiner och redskap.

Enhetschef är John Nicklasson.

Park

Enheten ansvarar för skötsel och underhåll av till exempel gräsytor, naturmark, träd och buskage, motionsspår, vandringsleder, isbanor, bollplaner, lekplatser, badplatser, naturreservat, dagvattenbrunnar och offentliga toaletter.

Enhetschef är Nina Sahlin.

Avdelningen ansvarar för kommunens vatten och avlopp, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten och avledning och rening av avloppsvatten. Kommunens renhållning sköts av SRV Återvinning respektive Förpacknings- och tidningsinsamlingen. VA-avdelningen ansvarar för att säkerställa att renhållningen sköts på ett bra sätt. På VA-avdelningen arbetar cirka 20 personer. VA-verksamheten finansieras av VA-avgifter från kunderna. Avdelningen får nämndbidrag, det vill säga skattemedel, för den verksamhet som ansvarar för renhållningen i kommunen.

Tillförordnad avdelningschef är Percy Tollebrant.

Enheter

VA-drift

Enheten VA-drift arbetar med kommunens reningsverk och pumpstationer. Arbetet handlar om att säkerställa att leveransen av dricksvatten fungerar och att avleda och rena avloppsvatten och dagvatten.

Enhetschef är Per Karlsson.

Ledningsnät

Enheten ledningsnät jobbar med att se till att VA-ledningsnätet fungerar och är i gott skick.

Tillförordnad enhetschef är Carl-Fredrik Rydholm.

Projekt

Projektgruppen driver projekt, större investeringar och reinvesteringar som krävs för att verk, pumpstationer och ledningsnät ska fungera och byggas ut.

Tillförordnad chef är Percy Tollebrant.

På fastighetsavdelningen ligger ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ägs av Nynäshamns kommun. Avdelningen sköter drift, underhåll och städning av till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Här arbetar cirka 90 personer.

Avdelningschef är Claes Kilström

Enheter

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, så som skolor, förskolor och boenden.

Enhetschef är Robin Averstedt

Kvalitet och miljö

Kvalitetsansvarig ansvarar för kvalitets- och miljösäkring av fastighetsavdelningens verksamhet.

Chef är Claes Kilström

Projekt

Projektenheten driver större och mindre fastighetsprojekt som exempelvis bygge av ny förskola eller renovering av en skola eller ett äldreboende.

Enhetschef är Robin Averstedt

Service

Serviceenheten ansvarar för städning av merparten av kommunens fastigheter. Här finns också vaktmästare och fastighetsskötare som underhåller kommunens fastigheter.

Enhetschef är Johan Forsell

Kund- och verksamhetsstöd

Enhetens uppdrag är att ta emot frågor och felanmälningar från hyresgäster, stötta övriga enheter på avdelningen med ekonomiskt och administrativt stöd.

Enhetschef är Therese Johansson

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: