Kommunens organisation och förvaltningar

Kommunen ansvarar för en stor del av den lokala samhällsservicen som till exempel förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, vatten och avlopp och samhällsplanering. Kommunens förvaltningar sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som politikerna beslutar om.

Förvaltningsorganisationen

Kommuner är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker. Exempel på obligatoriska verksamheter är skola, socialtjänst, stadsplanering, byggfrågor, renhållning, VA och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Exempel på verksamheter som kommunen kan välja är öppen förskola, fritidsverksamhet, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och kultur.

Huvuddelen av kommunens verksamhet utförs av sex förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Förvaltningarna leds av nämnderna som består av förtroendevalda politiker.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Kontaktuppgifter

kontaktcenter@nynashamn.se

Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden fattar politiska beslut som rör kultur och fritid.

Förvaltningschef

Pär Olsson

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Pär Olsson, förvaltningschef
Tina Persson, avdelningschef kvalitet och utveckling
Jenny Ögren, skolchef grundskola/anpassad grundskola
Mika Rylander, tillförordnad avdelningschef förskola
Charlotte Franzén, tillförordnad teamchef hälsa
Marie Stålbom Warg, tillförordnad avdelningschef kultur och fritid
Maud Gezelius, chef kostenheten
Erika Köster, kvalitetscontroller
Maria Molin, controller
Therese Öström, HR-partner
Henrik Schmidt, kommunikatör

Avdelning förskola ansvarar för kommunens egna förskolor och pedagogisk omsorg – totalt 17 enheter i Nynäshamn, Segersäng, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. Verksamheten har också ett eget pedagogiskt centrum, Insikten som finns på Utsikten i Nynäshamn.

Tillförordnad avdelningschef
Mika Rylander

Avdelning grundskola/anpassad grundskola ansvarar för kommunens alla grundskolor och även de två anpassade grundskolorna, liksom för Nynäshamns naturskola och modersmålsundervisningen.

Skolchef/avdelningschef
Jenny Ögren

Enheter

Grundskola

Grundskolan i Nynäshamns kommuns regi består av fem rektorsområden:

 • Gröndalsskolan F-9
 • Sorunda F-6 (Kyrkskolan och Sunnerbyskolan)
 • Svandammsskolan F-6
 • Viaskolan F-9
 • Ösmo F-9 (Tallbackaskolan och Vanstaskolan)

Totalt antal elever i samtliga områden är cirka 3000.

Skolchef: Jenny Ögren

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform med egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Verksamheten bedrivs dels i ämnesområden 1-9 vid Idun i Nynäshamn (Gröndalsskolans rektorsområde), dels i ämnen 1-9, Lagunen, i Vanstaskolan i Ösmo (Ösmo rektorsområde).

Ansvariga för verksamheterna är rektorerna i respektive rektorsområde.

Modersmålsundervisningen

Alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk. Modersmålsundervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.

Enhetschef: Katarzyna Duszynska

Nynäshamns naturskola

Naturskolan ligger vid sjön Muskan i Ösmo. Natuskolan är en kommunal verksamhet och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever, 5-16 år, för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö.

Föreståndare: Robert Lättman-Masch

Avdelning kultur och fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar.

Tillförordnad avdelningschef
Marie Stålbom Warg

Enheter

Kulturskolan

Nynäshamns kulturskola utbildar varje år ungefär 600 elever i ämnena musik, teater, dans, bild och media.

Tillförordnad enhetschef: Kenneth Burman

Ung Fritid

Ung Fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar och utlån av utrustning för olika aktiviteter till allmänheten.

Enhetschef: Kristian Slotte

Bibliotek

Enheten Bibliotek ansvarar för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Enhetschef: Mona-Lisa Lindgren

Ösmo simhall

Enheten Ösmo simhall ansvarar för driften av simhallen i Ösmo.

Tillförordnad enhetschef: Fredrik Tjulin

Anläggning och förening

Enheten anläggning och förening ansvarar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar samt för samarbetet med kommunens föreningsliv.

Tillförordnad chef: Fredrik Tjulin/Marie Stålbom Warg

Avdelning kvalitet och utveckling består av de tre teamen hälsa, myndighet och utveckling.

Avdelningschef
Tina Persson

Tillförordnad teamchef hälsa
Charlotte Franzén

Team myndighet leds av teamledare Carolin Sjöstrand och team kvalitet har Erika Köster som teamledare.

Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltiderna som serveras på kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.

Enhetschef
Maud Gezelius

Kommunstyrelseförvaltningen hanterar övergripande frågor om ekonomi, personal, kommunikation, juridik, IT samt trygghet och säkerhet. Inom förvaltningen finns också kommunens kontaktcenter. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av kommunstyrelsen med att planera, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

Kontaktuppgifter

kontaktcenter@nynashamn.se
Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Carina Lundberg Uudelepp

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Carina Lundberg Uudelepp, tillförordnad kommundirektör och förvaltningschef
Karin Ölander, chef avdelningen för stöd och utveckling
Ann-Charlotte Ingemarsdotter, tillförordnad HR-chef
Dan Olén, ekonomichef

Avdelningens uppdrag är att ge kommunens verksamheter råd och stöd samt driva strategisk utveckling och inom frågor som rör HR, IT och kommunikation. Avdelningen ansvarar också övergripande för kommunens säkerhets och beredskapsfrågor, juridik samt nämndadministration och registratur, bland annat förbereds och sammanställs ärenden för politiska sammanträden vid avdelningen. På avdelningen finns även kommunens kontaktcenter som vägleder och svarar på frågor från kommunens invånare.

Avdelningschef

Karin Ölander
08-520 689 49
karin.olander@nynashamn.se

HR

Enheten erbjuder expertstöd till chefer i HR-relaterade frågor. Enheten följer även upp och säkerställer att lagar och regelverk följs samt ansvarar för att kommunens chefer står för en gemensam personalpolitik. Andra ansvarsområden som enheten svarar för är uppföljning av avtal, samverkan och förhandlingar samt lönebildning. Enheten är även ansvarig för kommunens arbetsgivarvarumärke och kommungemensamma aktiviteter för kompetens och utveckling.

Enhetschef samt tillförordnad HR-chef
Ann-Charlotte Ingemarsdotter

IT

Enheten ansvarar för att ge kommunens verksamheter ändamålsenligt it-stöd samt följer upp säkerställer att kommunens leverans av it-tjänter och -infrastruktur bidrar till nytta för både verksamhet och kommuninvånare.

Enhetschef
Sven Elmqvist
08-520 684 78
svengosta.elmqvist@nynashamn.se

Kansli

Enheten ansvarar för att sammanställa ärenden, förbereda politiska sammanträden, förvalta kommunens dataskydd, hantera och utreda säkerhetsfrågor, utreda juridiska frågor och hantera begäranden av allmänna handlingar.

Enhetschef
Christian Wigren
08-520 635 75
christian.wigren@nynashamn.se

Kommunikation

Enheten ansvarar för att ge kommunikativt stöd till kommunens verksamheter.

Enhetschef
Karin Ölander
08-520 689 49
karin.olander@nynashamn.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter ger kommuninvånare och medarbetare hjälp och vägledning kring all kommunal service.

Enhetschef
Malin Gillfjärd
08-520 688 35
malin.gillfjard@nynashamn.se

Ekonomiavdelningen ska bidra till ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Avdelningen hanterar löpande ekonomiadministration samt utgör ett stöd i kommungemensamma frågor gällande ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och frågor som rör kommunens finansiering. Ekonomiavdelningen arbetar för en effektivare ekonomistyrning och ekonomiadministration. De arbetar med kvalitetssäkrad uppföljning och analys till stöd för chefer och förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Ekonomichef och avdelningschef
Dan Olén
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Redovisning och systemstöd

Ansvarar för redovisning, löpande ekonomiadministration samt bokslut och rapportering. Enheten hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra samt in- och utbetalningar. System- och utvecklingsansvar för kommunens ekonomisystem.

Enhetschef
Marita Öberg
08-520 680 16
marita.oberg@nynashamn.se

Verksamhets- och ledningsstöd

Ansvarar för ekonomistyrning, fördelning av kommunens resurser, uppföljning, rapportering samt frågor som rör finansiering. Enheten utgör ett stöd till chefer och budgetansvariga i arbetet med uppföljning, budget och prognoser samt i övriga ekonomifrågor. System- och utvecklingsansvar för kommunens beslutsstödssystem.

Enhetschef
Marie Stålbom Warg
08-520 682 64
marie.stalbom@nynashamn.se

Lön och system

Enheten ansvarar för produktion och utbetalning av löner samt förvaltar system och tar fram personalnyckeltal. Enheten ansvarar även för administration och framtagande av förmåner.

Tillförordnad enhetschef
Marita Öberg
08-520 680 16
marita.oberg@nynashamn.se

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett samlat ansvar för:

 • Campus Nynäshamn, ett lärcentrum med ett 20-tal utbildningar och program inom högskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.
 • Nynäshamns gymnasium med teoretiska- såväl som yrkesutbildningar.
 • Anpassat gymnasium
 • Ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden.
 • Att genomföra kommunens satsning på sommarjobb för ungdomar.
 • Att ge möjlighet till kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete.
 • Kommunala arbetsmarknadsinsatser.
 • Att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet.
 • Utveckling av kommunens service till företag och att verka för nyetableringar.
 • Att stärka Nynäshamn som besöksmål och bedriva besökscenter.

Kontaktuppgifter

kontaktcenter@nynashamn.se
Kontaktcenter 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningschef

Petra Kålbäck,
förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Petra Kålbäck, förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
Mia Järliden, näringslivschef
Anneli Sahlin, rektor Campus Nynäshamn/Nynäshamns gymnasium
Marianne Lundin Lagestam, chef arbetsmarknadsavdelningen
Håkan Lythell, ekonomi
Iréne Odenstig, kommunikation
Ulrika Öberg, HR

Näringslivsavdelningen ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Avdelningen ansvarar också för att stärka Nynäshamn som besöksmål genom att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Näringslivsavdelningen
Mia Järliden
08-520 684 04
mia.jarliden@nynashamn.se

Besökscenter
Kristina Stugholm
08-520 737 04
Kristina.Stugholm@nynashamn.se

Sommarjobb
Kicki Lundgren
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Avdelningen ger stöd till personer som på olika sätt har svårt att få ett arbete. I uppdraget ingår att utveckla och rusta för arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsavdelningen
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Arbetsmarknadsenheten
Ung i Nynäs / Arbetscentrum
Malin Wallmark, enhetschef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Aktiveringsenheten
Aktivitetshuset Idun/Servicepartner
Miriam Malm, enhetschef
08-520 689 06
miriam.malm@nynashamn.se

Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieundervisning och lärcentrum Campus Nynäshamn som omfattar högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsavdelningen

Nynäshamns gymnasium, anpassad gymnasieskola och Campus Nynäshamn

Anneli Sahlin, skolchef och rektor
08-520 680 59
anneli.sahlin@nynashamn.se

Anpassad gymnasieskola Idun
Gunilla Olsson Oldenborg, tillförordnad rektor
08-520 635 06
Gunilla.Olsson-Oldenborg@nynashamn.se

Kommunala aktivitetsansvaret
Erica Bäckman, ansvarig
08-520 684 91
erica.backman@nynashamn.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, detaljplanering, bygglov samt expolatering av kommunens mark.

Kontaktuppgifter

E-post: kontaktcenter@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00 (Kontaktcenter)

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Jenny Linné

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Jenny Linné, förvaltningschef
Elin Fernström, enhetschef stab
Rikard Strandberg, enhetschef plan och bygglov
Amalia Tjärnstig, enhetschef mark och exploatering
Pernilla Melin, tillförordnad enhetschef strategisk planering
Marie Hägre, kommunikatör
Maria Widerberg, HR-partner
Anna Fröström, controller

Ansvarar för koordinering och stöttning i administrativt arbete hos förvaltningen men också för handläggning av enklare ärenden, exempelvis vissa tillsynsärenden hos bygglov.

Enhetschef är Elin Fernström.

Enheten ansvarar för bygglov och tillsyn, detaljplanering, hållbar utveckling, kulturmiljö samt geodata.

Enhetschef är Rikard Strandberg

Arbetar för strategiska ställningstaganden i tidigt skede genom till exempel översiktsplanering som en grund för en hållbar tillväxt de närmaste decennierna. Strategisk planering inom trafik, natur, natur, vatten och gestaltade livsmiljöer ryms inom enheten liksom geodata.

Tillförordnad enhetschef är Pernilla Melin

Enheten ansvarar för kommunens markförvaltning samt projektleder kommunens större utvecklingsprojekt och ska säkerställa genomförandebarheten i dessa.

Enhetschef är Amalia Tjärnstig.

Erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, nyanlända och personer med beroende. Socialförvaltningen handlägger även frågor som försörjningsstöd, riksfärdtjänst, familjerätt och bostadsanpassning. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete inom flera områden.

Kontaktuppgifter

kontaktcenter@nynashamn.se
Kontaktcenter 08-520 680 00.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Förvaltningschef

Mikael Landberg

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Mikael Landberg, förvaltningschef
Anna-Carin Berglind, tillförordnad beställarchef
Sofia Stenman, avdelningschef funktionsstöd
Annette Ritari, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg
Carin Blomberg Forest, tillförodnad stabschef
Marie Ekenstierna, controller
Andreas Hagelin, kommunikatör
Petra Westerlund, HR-partner

Enheten arbetar strategiskt och samordnande med förvaltningens gemensamma och övergripande frågor såsom kvalitets- och verksamhetsutveckling, digitalisering, planering, uppföljning och analys. Har bland annat hand om utredningar och förvaltning av system. Enheten arbetar även med exempelvis utredning, beredning av ärenden och uppföljning av patientsäkerhet.

Inom enheten arbetar strateger inom verksamhet, kvalitet och utveckling samt utredare, nämndsekreterare, förvaltningsjurist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), systemförvaltare och registratorer.

Tillförordnad enhetschef
Carin Blomberg Forest
08-520 681 85
carin.blomberg-forest@nynashamn.se

Ansvarar bland annat för hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter och kommunal hälso- och sjukvård.

Avdelningschef
Gabriella Rodling
08-520 681 43
gabriella.rodling@nynashamn.se

Enheter

Rosengården, Äldrecentrum, Kastanjebackens dagverksamhet, Nattpatrullen hemtjänst

Enhetschef
Sahza Bella Dzabirov
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Tallåsen och Lotsen

Sunnerbo

Hemtjänst, trygghetspatrullen och nattpatrullen

Tillförodnad enhetschef
Marthe Otterström
08-520 738 12
marthe.otterstrom@nynashamn.se

Hälso- och sjukvård

Ansvarar för omsorg och insatser för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende och serviceboende, daglig verksamhet, boendestöd, kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj.

Avdelningschef
Sofia Stenman
08-520 680 42
sofia.stenman@nynashamn.se

Enheter

Avlösare, kontaktperson, stödfamilj, ledsagare

Kontaktsekreterare
Elisabeth Hansson
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Daglig verksamhet

LSS-boende

Solgläntans gruppbostad, Postmästarens gruppbostad och Sorundas gruppbostäder

Enhetschef
Veronica De Pascalis
08-520 683 38
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Viljans gruppbostad, Ribbans gruppbostad, Släggans servicebostad och Telegrafens servicebostad

Enhetschef
Susanne Widmark
08-52068431
susanne.widmark@nynashamn.se

Boendestöd

Bemanningscentrum

Enheten bidrar med korttidsvikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, förskolor, fritidshem, anpassad skola samt kostverksamhet.

Enhetschef
Ulrica Granskog
08-520 684 93
ulrica.granskog@nynashamn.se

Stöttar individer och familjer i olika skeenden i livet. Det innebär att avdelningen arbetar med individuellt riktat utrednings-, stöd- och behandlingsarbete men även med förebyggande verksamhet. Avdelningen består av enheterna Barn och unga, Vuxen och Försörjningsstöd.

Avdelningschef
Annette Ritari
08-520 681 66
annette.ritari@nynashamn.se

Enheter

Vuxen

Tillförordnad enhetschef
Ann-Charlotte Jalakas
08-520 681 32
ann-charlotte.jalakas@nynashamn.se

Barn och unga

Försörjningsstöd

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Sahara Tahaqi
08-520 698 13
sahara.thaqi@nynashamn.se

Handlägger ansökningar och ska på ett rättssäkert sätt aktivt arbeta för att medborgarnas behov av stöd och hjälp blir tillgodosett. Beställaravdelningen för äldre och funktionshinder ansvarar även för att följa upp kvaliteten i verksamheterna. De bevakar och planerar även för hur kommunen på bästa sätt ska möta upp medborgarnas framtida behov av stöd och hjälp.

Tillförordnad avdelningschef
Anna-Carin Berglind
08-520 682 87
annacarin.berglind@nynashamn.se

Enhetschef
Ronja Ask
08-520 680 70
ronja.ask@nynashamn.se

Verksamhetsutvecklare
Linda Strand
08-520 698 26
linda.strand@nynashamn.se

Enheter

Funktionshinder

Äldreomsorg

Tekniska förvaltningen samlar hela kommunens tekniska kompetens. Förvaltningen ansvarar för kommunens fastighetsfrågor, VA-frågor och stadsmiljöfrågor samt den tekniska driften i gästhamnen.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Claes Kilström
tillförordnad förvaltningschef
tekniska förvaltningen

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Claes Kilström, tillförordnad förvaltningschef
Therese Johansson, avdelningschef kund- och verksamhetsstöd
Jesper Skoglund, avdelningschef teknisk drift och service
Robin Averstedt, avdelningschef förvaltning och utveckling
Carl- Fredrik Rydholm, avdelningschef projekt
Marie Hägre, kommunikatör
Maria Widerberg, HR-partner
Anna Fröström, controller

Ansvarar för förvaltningens verksamhetsutveckling, ekonomi, administration, renhållningsfrågor, systemförvaltning och digitala utveckling.

Avdelningschef: Therese Johansson.
Hamnchef/verksamhetscontroller: Rikard Andersson.

Sköter kommunens driftverksamhet och planerar teknisk tillsyn, ronder, underhåll och skötselarbeten, avhjälpande arbeten och utförandet i en del projekt. Sköter även VA drift, ledningsnät, gata, park, allmän plats, verksamhetsfastigheter. På teknisk drift och service finns även gästhamnskontoret och lokalvård.

Avdelningschef är Jesper Skoglund.

Enheter

 • VA-drift. Tillförordnad enhetschef Roger Stålered.
 • Drift och skötsel. Enhetschef Nina Sahlin.
 • Teknik och anläggning. Enhetschef John Niklasson.
 • Lokalvård. Gruppchefer Pernilla Nodén och Annika Ryd.
 • Teknik och verkstad. Enhetschef vakant.

Planering och strategiskt arbete för hela förvaltningen. Ansvarar för bland annat VA-huvudmannaskapet, väghållaransvaret och kommunens ledningsnät.

Avdelningschef Robin Averstedt.

Enheter

 • Enhetschef: Anders Ramqvist (tillförordnad).
 • Specialister rapporterar till avdelningschef.

Genomför kommunens egna samlade projekt inom ramen för den tekniska förvaltningen och kommunens investeringsplan.

Avdelningschef: Carl-Fredrik Rydholm.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: