Vårdnad, boende och umgängesfrågor

Familjer som inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan få hjälp och stöd av familjerätten på kommunen. På den här sidan hittar du information om vad ni kan få hjälp med.

Samarbetssamtal erbjuds till vårdnadshavare som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Samtalen är en möjlighet för att hitta lösningar på problem som rör vårdnad, umgänge och boende. Det är kostnadsfritt och samtalsledarna har tystnadsplikt, inga journalanteckningar skrivs.

För att få tid för ett samarbetssamtal krävs att båda vårdnadshavarna vill delta i samtalen och att barnet/barnen är folkbokförda i Nynäshamns kommun. Ni ansöker om att få boka tid genom vår e-tjänst. Båda vårdnadshavarna behöver signera med e-legitimation.

Så här går det till:

  • Vi inleder samtalet med att träffa er i varsitt enskilt samtal.
  • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss.
  • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Vad kan samarbetssamtalen leda till?

Samarbetssamtalen kan leda till att vårdnadshavarna gör en överenskommelse, antingen muntligt eller skriftligt, eller genom ett avtal.

Avtal

Om vårdnadshavarna är överens om hur vårdnanden, boendet och umgänget med barnet ska se ut kan det regleras med ett avtal. Avtalet fungerar på samma sätt som ett domstolsbeslut. Ett godkänt avtal registreras och dokumenteras i socialregistret.

Det här krävs för ett godkänt avtal:

  • Barnet är folkbokfört i Nynäshamns kommun.
  • Vårdnadshavare är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Har den ena vårdnadshavaren haft ensam vårdnad sedan barnets födsel, kan ni, om ni är överens, anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Om tingsrätten beslutar om samarbetssamtal

Tingsrätten kan i ett pågående mål föreslå samarbetssamtal och skickar då uppdrag om det till kommunen. Familjerätten kallar då er som vårdnadshavare till ett samarbetssamtal. Då det är tingsrätten som beslutat att samarbetssamtal ska ska är samtalet inte frivilligt. Familjerätten för anteckningar under samtalet och meddelar tingsrätten hur det har gått.

När vårdnadshavare inte kan komma överens på egen hand eller med hjälp av familjerätten kan tingsrätten behöva besluta i frågan. En ansökan till tingsrätten kan lämnas in av båda eller någon av vårdnadshavarna. Läs mer på domstolsverkets hemsida.

Informationssamtal

Innan tingsrätten kan pröva ert ärende måste vårdnadshavarna delta i ett informationssamtal hos familjerätten. Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta en lösning som är till det bästa för barnet. Efter genomfört informationssamtal får ni ett intyg som är giltigt i ett år. Samtalet är kostnadsfritt.

Båda vårdnadshavarna behöver delta i informationssamtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt kan du ange det när du bokar ditt samtal. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld.

Under informationssamtalet får ni information om:

  • den rättsliga processen och hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till
  • barnets behov av båda föräldrar och hur barn kan påverkas av er konflikt
  • annat stöd från oss som kan vara till hjälp i ert samarbete

Familjerättslig utredning

Tingsrätten kan be familjerätten göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet. Utredningen fokuserar på barnets behov av kontakt med sina vårdnadshavare men också av skydd, omvårdnad, stabilitet och utbildning. Familjerätten beskriver i sin utredning hur ni som vårdnadshavare klarar att sätta barnets behov främst och samarbeta för barnets bästa. Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan vårdnadshavarna.

Försörjningsskyldighet

Oavsett hur ni som vårdnadshavare kommer fram till hur vårdnaden för barnet ska se ut har ni båda en förörjningsskyldighet för barnet fram till att hen fyller 18 år. Båda vårdnadshavarna behöver bidra utifrån sin ekonomiska förmåga. Den vårdnadshavare som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har denne begränsad förmåga att betala kan den vårdnadshavare som barnet bor med ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans information till vårdnadshavare som inte lever ihop

Ditt barn och dina pengar - en guide för dig som är eller ska bli vårdnadshavare

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

 

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

ifo.bou@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: