Lappar med text

Aktivitetshuset Idun

Har du utmaningar i livet som bidragit till ensamhet och arbetslöshet? Önskar du kontakt med andra, vill du delta i inspirerande aktiviteter, prova strukturerad sysselsättning eller arbetsträning? Då är Aktivitetshuset Idun platsen för dig.

Öppen träfflokal

Idun har en öppen träfflokal där du kan umgås med andra besökare. Här kan du till exempel lyssna på musik, pyssla i hantverksrummet, fika, äta lunch, spela kort eller bara umgås. På Idun har vi grupper med olika inriktningar. Vi firar även midsommar, påsk och jul med lite extra festliga luncher.

Är du intresserad kan du komma förbi på ett spontant besök eller boka ett studiebesök. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Sysselsättning

På Idun kan du delta i strukturerade aktiviteter eller arbetsträning, exempelvis i köket eller i caféet. Det finns flera olika aktiviteter och grupper du kan delta i som, bandverkstad, bakgrupp, städgrupp, samtalsgrupp, kulturgrupp och hantverksgrupp. Stöd kan också ges att hitta arbetsträning på andra arbetsplatser.

För att delta i sysselsättning och aktiviteter tar du kontakt med någon av någon av oss i personalen. Vi gör därefter en strukturerad planering tillsammans som baseras på dina önskemål om aktivitet, vad du vill uppnå och vilka tider som är aktuella.

Samverkan - för din skull

Vi samarbetar gärna med dina kontaktpersoner på Boendestödet, Ung i Nynäs, Behandlingsteamet, Försörjningsstöd, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller vården.

Aktivitetshusets uppdrag är att vara kommunens arena för sysselsättning, arbetsträning och socialt stöd i syfte att öka livskvalitet, stärka känsla av sammanhang, öka tilltro till egen förmåga, skapa mening och öka känslan av egenmakt för invånarna med olika utmaningar som själva definierat sig ha behov av verksamheten. Utmaningar kan vara kognitiva svårigheter, psykisk ohälsa, beroende eller annan komplex problematik som bidragit till utanförskap.

Den öppna träfflokalen erbjuder social samvaro och stöd att bryta isolering. Insatser av arbetsinriktad och mobiliserande karaktär i form av sysselsättning och arbetsträning erbjuds också såväl som gruppverksamhet inriktad på hälsa, fritid och kultur. Alla insatser utformas individuellt efter deltagarnas behov, önskemål och förmågor. Verksamhetsutveckling sker kontinuerligt med hög grad av delaktighet.

De insatser som Aktivitetshuset erbjuder är dels öppen träfflokalsverksamhet med möjlighet att prova olika aktiviteter, dels strukturerad sysselsättning eller arbetsträning. Stöd vid arbetsträning kan även ges på reella arbetsplatser ute i samhället.

Träfflokal

Träfflokalverksamheten erbjuder kravlös samvaro i syfte att bryta social isolering. Att träfflokalen fungerat väl som en social arena har visat sig genom att många etablerat vänskapsrelationer och börjat träffas privat. Träfflokalen och caféet är öppet vardagar och lunch serveras till självkostnadspris. Besökare kommer för att fika, umgås, spela spel, lägga pussel och äta lunch. Tillgång finns till tv och datorer. Med utgångspunkt i träfflokalen sker traditionsenligt firande vid påsk, midsommar och jul. Aktiviteter såsom spel, utflykter, födelsedagsfirande samt tillgång till hantverksrummet är delar av träfflokalen. Många deltagare har på detta kravlösa sätt startat sin kontakt med verksamheten, och sedan blivit intresserade av att delta i strukturerade aktiviteter.

Nätverksskapande arbete av ”case management-karaktär”

Insatsen har utvecklats utifrån behov hos deltagare som ”hamnat mellan stolarna” såsom sjukrivna utan ersättning, deltagare i behov av vårdkontakt, med stödbehov för att ansöka om boendestöd eller annan insats, med ekonomiska svårigheter i behov av kontakt med budget-, och skuldrådgivaren samt i behov av stöd i kontakter med försäkringskassan eller där SIP-möte behöver initieras för sammanhållen planering. Insatsen pågår tills relevant kontakt etablerats. För deltagare som har sjukskrivning eller sjukersättning kan personal medfölja vid vårdbesök om så önskas.

Fritids-, kultur- och hälsoinriktade aktiviteter

Olika gruppaktiviteter utvecklas utifrån deltagarnas önskemål. Arbetssättet innebär att deltagarna är aktiva i planering, genomförande och utvärdering. Exempel på aktiviteter är promenader, hantverksgrupp, kulturgrupp samt bokcirkel.

Arbetsinriktad sysselsättning och arbetsträning

Insatsen består av strukturerad arbetsinriktad verksamhet såsom schemalagt deltagande i kök, café och i lokalskötselgrupp. Insatsen är anpassad efter behov och förmåga samt fungerar som en reell arbetssituation. Flera deltagare har arbetsträning i syfte komma ut i arbetslivet.

Köks- och caféverksamheten innefattar alla förekommande arbetsuppgifter såsom inköpsplanering och inköp i lokala butiker, beställningar, matlagning, bakning, livsmedelshantering, service till kunder, kassaarbete och städning. Utöver detta ingår även att följa ekonomin runt inköpen och att genomgå webbutbildning för livsmedelshantering.

Lokalskötseln innebär arbetsuppgifter såsom enklare städning, vaktmästeriuppgifter, skötsel av krukväxter, tvätt och sophantering. Under sommarhalvåret ingår även skötsel av utemiljön på innergården.

I alla arbetsinriktade insatser ingår arbetsmiljö- och personalarbete. Det innebär att man, precis som på vilken arbetsplats som helst, genomför arbetsplatsträffar, planeringsmöten, arbetar med arbetsmiljöfrågor samt upprättar rutiner. Scheman och veckoplaneringar genomförs både på individ- och gruppnivå.

IPS/Individuell Placering och Stöd

Metoden handlar om att möta de deltagare som uttrycker önskan om att arbeta med målet att komma ut på en reell arbetsplats. IPS är en evidensbaserad modell för arbetsrehabilitering.

Förenklat kan arbetsprocessen beskrivas i stegen: utveckla beredskap, vilja, välja, skaffa och behålla. Grundprinciperna i IPS innebär att lämplighet baseras på deltagarens vilja, intressen och val. Principerna styr mot arbete, och vanligt lönearbete är målet. Vägledning i ekonomi och försörjning ingår alltid. Stödet ges utan tidsbegränsning och är integrerat med andra insatser runt deltagaren. Sökande efter arbete inleds så snart deltagaren uttryckt vilja för arbete. Ytterligare en princip är att relationer och kontakter byggs upp med arbetsgivare för att öka möjligheterna för deltagarna att snabbt nå arbetsmarknaden. Ambitionen på Aktivitetshuset är att möta uttryckta behov och önskemål om arbete. Fokus för arbetssättet har främst varit att arbeta med utvecklande av vilja, motivation och beredskap.

Kontakt

Aktivitetshuset Idun

08-520 736 92
076-125 89 85 (sms)
aktivitetshuset.idun@nynashamn.se

Miriam Malm, enhetschef

08-520 689 06
miriam.malm@nynashamn.se


Katja Schwartz, socialpedagog

08-520 684 00


Camilla Nilsson Axelsson,

socialpedagog

08-520 736 93


Elisabeth Blomberg,
socialpedagog

08-520 688 58


Isabell Prestjan,

socialpedagog

08-520 682 85

 

Joakim Lind
socialpedagog
08-520 689 06

Öppettider

måndag 9-14
tisdag 9-14
onsdag 9-14
torsdag 9-14
fredag 9-14

 

Avvikande öppettider

Juni, juli och augusti:
måndag-torsdag 9-14
fredag 9.00-12.30

Besöksadress

Idunvägen 1, nedre botten
149 31 Nynäshamn


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: