Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad för jord- och skogsbruk eller annan liknande näring. En ekonomibyggnad måste vara direkt knuten till näringen och kan inte vara en byggnad för förädling av produkter, eller anses vara en egen verksamhet/företag. Vissa ekonomibyggnader kräver bygglov och andra inte.

Bygglov om det ligger inom detaljplanerat område

I områden som omfattas av detaljplan och vissa områdesbestämmelser krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Bygglovsbefriade ekonomibyggnader

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste det göras en helhetsbedömning där man tar hänsyn till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning:

  • vara utanför utanför detaljplanerat område
  • om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring
  • om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett självständigt företag
  • byggnadens utformning och standard

Mer information på Boverket

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: