Markarbete och schaktning

Marklov krävs vid schaktning, eller om du gör en utfyllnad som avsevärt ändrar markens höjd. Marklov kan även krävas för trädfällning. Bestämmelsen gäller för områden med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område gäller andra regler.

Då behöver du inte ansöka om marklov

  • Om du utför en åtgärd som kräver bygglov. Då prövar vi eventuella ändringar av markhöjden i din bygglovsansökan.
  • Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.

Då behöver du marklov inom detaljplanelagt område

  • Om du ändrar marknivån mer än 0,5 meter. Det kan till exempel gälla att bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan.

Då behöver du marklov utanför detaljplanelagt område

  • Om områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.
  • Om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Då behöver du även trafikanordningsplan och grävtillstånd

Den som ska utföra arbete på allmän gatumark kan behöva en godkänd trafikanordningsplan och ett grävtillstånd. Grävtillstånd kan också kallas schaktlov eller schakttillstånd.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: