Val av skola

På den här sidan finns information om val av skola. Här finns också möjlighet att digitalt göra ansökan till önskad skola eller ansökan om att få byta skola.

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass eller om du har ett barn som ska börja årskurs 7.

Perioden för ansökan 2024 var 1-25 februari. Information om när ansökan för 2025 ska ske kommer att stå här när perioden är bestämd.

Om inget val gjorts

Om det inte gjorts något aktivt val av skola blir eleven placerad på en skola utifrån närhetsprincipen (se information om skolplacering längre ner på sidan), alternativt den skolskjutsskola som eleven har – om en sådan finns utifrån folkbokföringsadressen.

Besked i april

Beslut om skolplacering blir klart i mitten av april det år barnet ska börja förskoleklass respektive årskurs 7. Placeringsbeslutet kommer då att finnas i portalen för skolval och ett mejl skickas till vårdnadshavarna med besked om det.

Ansökan till fristående eller annan kommuns skola görs på det sätt som anges av just den skolan eller kommunen.

Om du saknar e-legitimation

För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till din bank för att få hjälp med det.

Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation, eller behöver annan hjälp med att ansöka, kontakta Nynäshamns kommuns kontaktcenter (se kontakt längst ner på sidan).

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten måste även den andra vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Önska skolbyte

Kommunen har två skolbytesperioder varje år. En på vårterminen för kommande hösttermin (15-30 april) och en på höstterminen för kommande vårtermin (15-30 oktober).

Du kan då i e-tjänsten önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i.

Skolbyte är endast möjligt i mån av plats. Om du får avslag på ansökan behåller ditt barn sin plats i sin nuvarande skola. Om du fortfarande önskar att byta skola för ditt barn kan du ansöka igen under nästa skolbytesperiod.

Om du önskar byta från en friskola eller flyttar inom kommunen finns möjlighet att ansöka om skolbyte under terminens gång. Men omplacering kan endast ske i mån av plats.

Skolplikt och gratis

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9.

Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Om skolplacering

Elev ska i första hand placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Men vårdnadshavares önskemål om skola får inte gå ut över en annan elevs rätt till en skola nära hemmet, den så kallade närhetsprincipen.

Kommunen avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har rätt till plats på skolan med hänsyn till närhetsprincipen.

I de fall då alla elever inte kan få plats i önskad skola gäller följande kriterier för placering:

 1. Placeringsförtur. Gäller för de elever som ska börja i årskurs 7 och redan går vid en skola som har årskurs 7-9.
 2. Syskonförtur. Gäller för elever som går eller ska börja i förskoleklass och i årskurs 1-3 det läsår som ansökan avser. Med syskon avses barn folkbokförda på samma adress.
 3. Relativ närhet. Innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan få plats, så har den elev som har längst färdväg till alternativ skola företräde. Vid mätning av avstånd används samma mätmetod som vid handläggning av skolskjuts.
 4. Absolut närhet. Innebär att den elev som bor närmast skolan får platsen. Vid mätning av avstånd används samma mätmetod som vid handläggning av skolskjuts.
 5. Lottning. När syskonförtur inte är tillämpligt och elever uppfyller samma kriterier gällande relativ närhet och absolut närhet ska lottning ske mellan dessa elever.

Kommunen kan också frångå elevens vårdnadshavares önskemål om skolplacering om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller av andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kapitel 7, 6:e paragrafen i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

 • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
 • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
 • med grav språkstörning
 • med medfödd dövblindhet
 • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

För ärenden där andra kommuner vill ha kontakt gällande interkommunal ersättning för grundskola och fritidshem hänvisar vi till denna e-postadress: ike@nynashamn.se

Det finns i Nynäshamns kommun invånare som önskar ha sin skolgång i utlandet.

Möjlighet finns då att ta med skolpengen för studier utomlands för elever i grundskola.

Men då ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen under hela studietiden utomlands.
 2. Eleven är utskriven från skolan i Sverige under tiden för studierna utomlands.
 3. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.
 4. Ersättning kan utgå för max ett läsår eller 12 månader.
 5. Ersättning kan endast utgå till en godkänd svensk utlandsskola eller en utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands.
 6. Ersättningen motsvarar gjorda utlägg men kan aldrig överskrida storleken på aktuell skolpeng.
 7. Ersättning utgår inte i de fall skolan får statsbidrag för eleven eller om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares arbetsgivare.
 8. Ersättningen utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.
 9. Ersättning utgår till skolan, inte vårdnadshavare.
 10. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Nynäshamns kommun rätten att avbryta ersättning till skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda.
 11. Ansökan om skolpeng utomlands grundskola Pdf, 174.3 kB. Lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: