Kvalitet och utveckling

Här kan du läsa om hur barn- och utbildningsförvaltningen samt näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Du kan även hitta aktuell statistik här.

Ett av kommunens övergripande uppdrag är att säkerställa att alla barn och elevers behov och förutsättningar möts. Målet är höjd måluppfyllelse och stärkt likvärdighet.

Enligt skollagen ska kommunen på olika nivåer arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor för att säkerställa verksamheternas kvalitet och att hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen. Detta kallas för förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag.

Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog mellan barn, elever, rektor, lärare och förskollärare samt annan personal. Dialogen är central i förvaltningens kvalitetsarbete. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. Dessa kvalitetsdialoger äger rum systematiskt under året.

Enkäter

För att samla in faktiska resultat genomförs årligen enkätundersökningar i Nynäshamns förskolor, skolor och fritidshem. Resultaten analyseras centralt och lokalt på varje enhet och är ett viktigt underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskola: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför varje år en enkät riktad till vårdnadshavare. Den innehåller frågor om kunskap, trygghet och trivsel. Samtliga pedagoger inom förskolan får också bedöma sin egen och arbetslagets arbetsinsats utifrån olika kriterier.

Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför vartannat år (udda år) en elevenkät för elever i årskurserna 5 och 8. Skolinspektionen genomför vartannat år (jämna år) en elevenkät riktad till årskurserna 5 och 8, till pedagogisk personal inom grundskola och anpassad grundskola samt till vårdnadshavare. Enkäterna innehåller frågor som rör kvalitet på undervisningen, upplevelse av trygghet och studiero samt delaktighet.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola: Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför vartannat år en elevenkät för elever i årskurserna 2 på gymnasiet (Stockholmsenkäten) som riktar sig till alla gymnasieelever i Stockholmsregionen. Dessutom genomför Skolinspektionen en elevenkät riktad till elever i årskurs 2 inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Enkäterna innehåller frågor som rör kvalitet på undervisningen, upplevelse av trygghet och studiero samt delaktighet.

Kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning (Campus Nynäshamn): Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför varje år en elevenkät för elever som läser inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Enkäten riktar sig till alla komvuxelever i Stockholmsregionen. Enkäterna innehåller frågor som rör kvalitet på undervisningen, studievägledning, samverkan med arbetslivet, upplevelse av trygghet och studiero samt delaktighet.

Statistik

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Det finns även möjlighet till olika jämförelser inom förskola och skola via databasen Kolada. Statistiken i databasen innehåller 5 000 nyckeltal inom kommunsektorn. Kolada drivs av ideella föreningen RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, bildat i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Möjlighet att lämna synpunkter

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av vårt kvalitetsarbete.

Skapande skola i Nynäshamns kommun är ett långsiktigt arbete som ska garantera alla elever ett brett utbud av kulturhändelser under sin skolgång som finansieras med bidrag från Statens Kulturråd.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Följ Skapande skola på bloggen

Skapande skolas blogg hittar du information om vilka kulturaktiviteter som eleverna på kommunens grundskolor har.

Lämna tips och förslag

Arbetet med att ta fram en ansökan till Kulturrådet inför kommande läsår görs under hösten. Om du har tips och förslag på aktörer eller tankar om Skapande skola-arbetet i Nynäshamn kommun, välkommen att höra av dig till projektets samordnare Mona-Lisa Lindgren: monalisa.lindgren@nynashamn.se

Kontakt

Erika Köster

kvalitetsutvecklare
08-520 681 45
erika.koster@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: