Nynäshamn

Kommunens hållbarhetsarbete

Kommunens ambitioner för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling sammanfattas i ett hållbarhetsprogram som är beslutat av kommunfullmäktige. Programmet innehåller målområden och hållbarhetsmål som svarar upp mot FN:s Agenda 2030 och förtydligar hur kommunens hållbarhetsarbete ska samordnas, struktureras och genomföras. Här hittar du kommunens hållbarhetsmål och tips på vad du kan göra för att bidra till målen.

Hållbarhetsmål: Utsläppen av växthusgaser från transporter i Nynäshamns kommun minskar med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver en kombination av förändrade resmönster, effektivare fordon och utfasning av fossila bränslen. Kommunen behöver därmed fasa ut fossilberoende fordon i den egna organisationen och samtidigt skapa förutsättningar skapas för ett minskat resbehov. Vidare behöver fysiska åtgärder kombineras med beteendepåverkande insatser för att skapa förutsättningar för ett minskat bilresande till förmån för resor med gång, cykel och kollektivtrafik i hela kommunen.

Tips!

 • Att köra mindre bil och flyga mer sällan är två mycket effektiva sätt att minska utsläppen från transporter. Välj istället tåget där så är möjligt!
 • Promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.
 • Skippa expressleveranser när du handlar på nätet, då kan företagen samfrakta och transportera mer effektivt.

Hållbarhetsmål: År 2030 har den totala energianvändningen i Nynäshamns kommun minskat med 50 % jämfört med 2005 och kommunens omvärldsberoende reduceras successivt genom en ökad lokal produktion av förnybar energi.

För att uppnå ett fossilfritt energisystem krävs innovativa och effektiva lösningar. Kommunen ska styra utvecklingen mot hållbara energisystem genom energieffektiviseringsåtgärder och utfasning av fossila energikällor till förmån för förnyelsebara och återvunna energiformer.

I Nynäshamns kommun finns goda förutsättningar för att producera solel, något som är viktigt att tillvarata i omställningen till förnybara energikällor. Vidare krävs fortsatta satsningar på energirådgivning och utåtriktade kunskapshöjande evenemang för att underlätta och uppmuntra invånarnas och lokala företagares omställning till mer hållbara energisystem.

Tips!

 • Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla nere din elräkning.
 • Stäng av lampor och elektronik som inte används.
 • Ersätt gammal elektronik med energieffektiva modeller och glödlampor.


Hållbarhetsmål: År 2030 har Nynäshamns kommuns långsiktiga motståndskraft mot klimatförändringar stärkts genom insatser i fysisk planering, byggande och förvaltning.

För Nynäshamns kommun innebär klimatförändringarna en ökad risk för bland annat bristande dricksvattenförsörjning, översvämning och skred. Utgångspunkten för kommunens arbete med klimatanpassning är att minska sårbarheten och samtidigt skapa möjligheter till utveckling.

För att lyckas med detta ska klimatanpassning integreras i den fysiska planeringen och konsekvenserna av dagens såväl som framtida klimatförändringar beaktas på alla plannivåer. Vidare behöver kommunen ta fram de kunskaps- och planeringsunderlag som krävs för att kunna peka ut särskilt sårbara områden och formulera lämpliga åtgärder.

Tips!

 • Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof.
 • Undvik att stenlägga trädgården då detta ökar risken för översvämning; plantera hellre träd som kan reglera vatten och temperatur.
 • Var uppmärksam på äldre, barn och sjuka grannar och släktingar under värmebölja.

Hållbarhetsmål: Nynäshamns kommun har en väl fungerande grön infrastruktur som stärker leveransen av ekosystemtjänster.

Nynäshamns kommun befinner sig i ett expansivt läge vilket medför hård konkurrens om marken. För att säkerställa att kommunen utvecklas utan att naturmiljöer överutnyttjas och människors, växters och djurs livsmiljöer försämras krävs ansvarsfull planering och att ständig hänsyn visas till hur värdefull mark och grönstruktur ska bevaras, stärkas och utvecklas.

Det handlar bland annat om att skydda särskilt värdefulla områden, arbeta för en fungerande och sammanhängande grön infrastruktur i hela landskapet samt att identifiera och genomföra åtgärder för hotade arter.

Tips!

 • Lämna cirka 10 kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren så att blomväxterna får blomma. Det gynnar den biologiska mångfalden i din trädgård!
 • Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.
 • Försök att undvika att använda bekämpningsmedel när du ska odla eller plantera något. Bekämpningsmedel är dåligt för jorden och leder till minskad biologisk mångfald. Det mesta går alldeles utmärkt att odla helt utan bekämpningsmedel, så läs på om vad du kan göra istället

Hållbarhetsmål: År 2030 uppfyller Nynäshamns kommuns vattenförekomster god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i enlighet med rådande miljökvalitetsnormer.

Nynäshamn är en skärgårdskommun där tillgången till och kvalitén på yt- och grundvatten är en av de viktigaste miljö- och utvecklingsfaktorerna och något som måste integreras i all kommunal planering. För att förbättra statusen i kommunens vattenförekomster krävs ett strukturerat åtgärdsarbete med utgångspunkt i de lokala styrdokument som kommunen har beslutat om.

Det kan exempelvis handla om att anpassa skogsbruket i områden med övergödningsproblematik, undanröja vandringshinder och att ta fram lokala åtgärdsprogram för de av kommunens vattenförekomster som har sämst status.

Tips!

 • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Skräp, kemikalier och mediciner mår ingen bra av att få ut i avloppsvattnet.
 • Ta korta duschar! Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.
 • Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter såsom påsar, sugrör och tops.

Hållbarhetsmål: I Nynäshamns kommun byggs och utvecklas hållbara samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer.

Samhällsplaneringen har en viktig roll för ett samhällsbyggande som tillgodoser människors behov av en god livsmiljö och gör det lätt för kommuninvånare att göra rätt. Kommunen ska aktivt arbeta för att säkerställa att de samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt.

Nynäshamn är en kommun som gestaltas av närheten till skärgården, kulturlandskapet och skogarna. Naturen såväl som kulturlandskapen behöver förvaltas så att vi kan överlämna den i ett attraktivt skick till våra barn och kommande generationer efter dem. Detta ställer stora krav på medvetenhet och långsiktigt tänkande i planerings- och genomförandeprocesser.

Tips!

 • Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag.
 • Delta vid samråd där utvecklingen av ditt område diskuteras.
 • Samåk till jobbet! Om du måste ta bilen till jobbet, gör mer nytta och färden trevligare genom att samåka.


Hållbarhetsmål: Nynäshamn är en resurseffektiv kommun där den ekonomiska tillväxten varken äventyrar människors hälsa eller miljöns välmående utan främjar hållbar utveckling.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Hållbar resursanvändning handlar om att göra val idag som får en positiv påverkan på framtiden samt omställning till en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi.

För att uppnå hållbara konsumtionsmönster behöver kommunens verksamheter verka som förebilder för hållbar konsumtion. Detta kräver processer och arbetssätt som säkerställer att hållbara och medvetna val genomsyrar varje upphandling, inköp och beslut om resursanvändning.

Tips!

 • Handla second hand! Genom att köpa något som redan är producerat och återanvända det, minskar du ditt avtryck på planeten.
 • Om du har färsk mat som du inte hinner äta upp, eller om du får rester över när du lagat mat, så frys in det. Det gör att du sparar både mat och pengar.
 • Ät mer vegetariskt! Dra ner på kött, fågel och fisk. Det krävs mycket mer av jordens resurser för att få fram kött än att odla grönsaker.

Hållbarhetsmål: Alla i Nynäshamns kommun har möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser genom en god och jämlik utbildning som främjar tillfredsställande sysselsättning likväl som goda och hållbara livsvillkor.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en av de viktigaste förutsättningarna för att nå jämlika livsvillkor och god folkhälsa. För att åstadkomma detta är det viktigt att alla får möjlighet att tillgodogöra sig en utbildning och utveckla sina kompetenser och kunskaper under livets alla skeden.

Alla, från förskolan till utbildning i vuxen ålder, ska klara sina mål utifrån sina förutsättningar och socioekonomiska faktorer eller funktionsförmåga ska inte utgöra hinder för det. I Nynäshamns kommun ser vi lärande som en livsviktig faktor till ett självständigt liv.

Tips!

 • Engagera dig som volontär i läxhjälp eller ett språkcafé!
 • Sök en utbildning eller kurs vid Campus Nynäshamn.

Hållbarhetsmål: I Nynäshamns kommun råder ett gott företagsklimat där samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle attraherar kompetens och nya företagsetableringar. Alla kommuninvånare i arbetsför ålder har en sysselsättning som bidrar till egenförsörjning.

Sysselsättning och ekonomisk trygghet är viktigt för hälsa och livskvalité, leder till ökad delaktighet och motverkar utanförskap. Utbildning för vuxna som matchar kraven på arbetsmarknaden möjliggör för livslångt lärande och ökad anställningsbarhet. Relevanta arbetsmarknadsinsatser till grupper långt ifrån arbetsmarknaden stärker alla människors möjligheter till arbete.

Genom att skapa goda förutsättningar för hållbar innovation, entreprenörskap, nya företagsetableringar och arbetstillfällen främjas en ekonomisk tillväxt som gynnar hela Nynäshamns kommun.

Tips!

 • Handla lokalt! Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.
 • Bli mentor! Engagera dig som mentor för att stötta en person att ta sig in på arbetsmarknaden.

Hållbarhetsmål: Nynäshamn är en trygg kommun, fri från hot, våld och kränkningar.

Det är varje individs mänskliga rättighet att leva ett liv i trygghet utan att utsättas för hot, våld eller kränkningar. För att uppnå det krävs kunskap om hur våldsutsatthet och upplevd trygghet ser ut i olika grupper i samhället samt planering för en trygg och säker offentlig miljö. För att värna alla kommuninvånares rättigheter krävs ett aktivt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv där både barn och vuxna, med olika förutsättningar och bakgrund, får komma till tals och synas inom dessa frågor.

Genom att samarbeta med fastighetsägare och andra aktörer genom platssamverkan ökar möjligheterna till en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö.

Tips!

Hållbarhetsmål: År 2030 har alla invånare i Nynäshamns kommun förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa. Kommunen är fri från fysiska, psykiska och sociala negativa konsekvenser orsakade av alkohol, narkotika, tobak, doping eller spel om pengar (ANDTS) och ingen person avslutar sitt liv i förtid.

God hälsa är en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för livskvalité, välbefinnande och möjligheten att klara av skola och arbete. Genom att arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, i både riskgrupper och hela befolkningen, kan vi främja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor och minska risken för uppkomst av sjukdom, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är särskilt viktiga.

Tips!

 • Ta vara på vardagsmotion! Promenera eller cykla istället för att åka bil. Ta trappan istället för hissen. Ta bensträckare regelbundet om du sitter mycket i arbetet.
 • Tveka inte att ta emot stöd och hjälp om du har ett skadligt bruk eller missbruk av alkohol eller droger.

Hållbarhetsmål: I Nynäshamns kommun har alla tillgång till nära och tillgängliga naturupplevelser, samt ett rikt och varierat friluftsliv.

Kommunens stora naturrikedomar med skog, hav och skärgård är en viktig resurs för naturupplevelser och friluftsliv. Att vistas i naturen har stora positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Bostadsnära natur såsom parker skapar möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning i vardagen.

Det strategiska arbetet med dessa frågor innefattar bland annat att säkra tillgången till attraktiva naturområden både på landsbygden och i tätorter så att alla har nära till natur samt att arbeta med informativ och fysisk tillgänglighet.

Tips!

Hållbarhetsmål: Nynäshamn är en inkluderande kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter och där tilliten till medmänniskor och institutioner är hög.

Nynäshamns kommun ska vara ett samhälle där alla invånare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet, oavsett kön, sexualitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsförmåga, socioekonomiska förutsättningar eller var i kommunen man bor.

Kommunen har genom sina olika uppdrag en nyckelroll i arbetet med jämlikhet och mänskliga rättigheter, såsom rätten till utbildning, bostad och hälsa. Möjlighet till delaktighet och inflytande stärker välbefinnande och är ett sätt att arbeta för de mänskliga rättigheterna. Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande för demokratin och för en hållbar utveckling.

Genom samverkan med civilsamhällets aktörer och delaktighetsskapande, transparenta och innovativa arbetssätt kan vi verka för ökat deltagande, inflytande och inkludering.

Tips!

 • Utnyttja din demokratiska rätt att rösta fram representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du kan även ställa upp i val själv.
 • Gå med i ungdomsrådet!
 • Lämna in ett e-förslag.

Hållbarhetsmål: År 2030 är Nynäshamns kommun ett jämställt samhälle där det inte sker orättvisor eller diskriminering baserat på kön.

Ojämställda livsvillkor, diskriminering och exkludering påverkar inte bara kvinnor och flickor negativt, utan även hela samhällets utveckling. I Nynäshamns kommun ska jämställdhetsperspektivet prägla kommunens verksamheter. En särskilt viktig fråga i jämställdhetsarbetet är mäns våld mot kvinnor. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Genom förebyggande vålds- och jämställdhetsarbete på både universell och mer inriktande nivå kan Nynäshamns kommun förhindra att våld uppstår eller upprepas samt hjälpa utsatta personer.

Kommunen erbjuder stöd för dig som blir utsatt för våld, men även dig som utöver våld. Är du orolig för att någon du känner är utsatt kan du ringa socialtjänsten och få råd och stöd.

Tips!

 • Säg ifrån mot sexistiskt språk och beteende och motarbeta skadliga stereotyper.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: