Elevhälsa

Här kan du läsa om vårt elevhälsoarbete, som inom skolan utgår från alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Elevhälsans mål är att skapa en god lärandemiljö och en positiv lärsituation för eleverna.

Elevhälsoteamen på skolorna är våra tvärprofessionella team där medlemmarnas olika kompetenser bidrar till förståelse för skolans lärmiljö och uppdrag.

Teamen består av rektor, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare (inte i alla team), skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare.

Så jobbar vi

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär att vi har fokus på de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling.

Detta kännetecknas av att vi utgår från varje individs förutsättningar, att vi har höga förväntningar på varje individ och att vi har en optimistisk grundsyn.

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet med en fungerande lärmiljö. Vi har olika metoder på skolan för att förstärka en god lärmiljö för både enskilda elever, grupper och klasser.

För kontakt med elevhälsan hänvisar vi till respektive skola och lärplattformen Vklass.

Skolnärvaro

Det finns mycket som både skola och hem kan göra för att stötta så att alla barn och ungdomar vill och kan vara i skolan.

Vi har därför en sida där det beskrivs en del av vad som kan göras, både för att främja skolnärvaro och vad som kan göras om det blir svårt att gå till skolan.

Elevhälsans medicinska insats, EMI, har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vid sjukdom eller fysisk skada ska eleven besöka vårdcentralen eller stanna hemma. På den här sidan kan du läsa om basprogrammet och i vilka åldrar insatser genomförs.

Förskoleklass

Överföring och mottagande av sammanfattning från barnavårdscentralen.

Årskurs 1

Hälsobesök med vårdnadshavare. Hälsouppgifter från vårdnadshavare. Vaccinationsmedgivande för dos 2 mot mässling, påssjuka, röda hund. Kontroll av syn, hörsel, längd och vikt. Samtidig eller separat bokning till skolläkare för hälsoundersökning.

Årskurs 2

Hälsokontroll utan vårdnadshavare med fokus på kamratskap och trivsel. Kontroll av vikt och längd. Informationsbrev till hemmet.

Årskurs 4

Hälsobesök med uppdaterade hälsouppgifter från vårdnadshavare. Eleven själv har förberett sig genom att fylla i en hälsoenkät inför samtalet. Kontroll av vikt, längd och ryggstatus. Informationsbrev till hemmet.

Årskurs 5

Alla elever erbjuds vaccination mot HPV, humant papillomvirus. Två doser totalt i september och mars. Vårdnadshavare får hem medgivande som ska fyllas i och återsändas till skolsköterskan.

Årskurs 8

Hälsobesök. Eleven själv har förberett sig genom att fylla i en hälsoenkät inför samtalet. Kontroll av vikt, längd och ryggstatus. Ingen speciell återkoppling efter hälsobesöket om inte ungdomen själv vill. Alla elever erbjuds den sista vaccinationen i skolan mot difteri, stelkramp och kikhosta. Därefter har ungdomen skydd i 20 år mot dessa sjukdomar. En samtyckesblankett sänds med eleverna hem och ska åter till skolsköterskan.

Årskurs 1, gymnasiet

Hälsobesök. Eleven själv har förberett sig genom att fylla i en hälsoenkät inför samtalet. Kontroll av vikt, längd. Ingen speciell återkoppling efter hälsobesöket om inte ungdomen själv vill.

Alla nyanlända elever som kommer till kommunen erbjuds Hälsobesök med tolk för genomgång av barnets/ ungdomens hälsa och vaccinationstäckning. Vårdnadshavare behöver närvara och ha med hälsouppgifter och eventuella vaccinationsdokument till skolläkarbesöket.

Kostnadsfritt

Elevhälsans medicinska insats är kostnadsfri och ska erbjudas elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, anpassad skola, specialskolan och sameskolan. Det ska finnas skolläkare och skolsköterska.

Den ska följa elevernas utveckling och hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Elevhälsans medicinska insats ska främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller. För elever i anpassad skola och specialskolan skall det även ingå särskilda undersökningar med anledning av deras funktionsnedsättningar.

Alla elever i grundskolan, anpassad grundskola och sameskolan ska erbjudas minst tre hälsokontroller, jämnt fördelade under skoltiden. Den första ska ske under första läsåret, eller i förskoleklass för de elver som går där. Dessutom ska det mellan hälsokontrollerna erbjudas kontroll av syn och hörsel samt andra begränsade hälsokontroller. Om skolläkaren anser att en elev behöver undersökas särskilt, ska detta göras.

Elever i gymnasieskolan och i anpassad gymnasieskola ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll.

Kontakt

Charlotte Franzén

tillförordnad avdelningschef
08-520 688 73
charlotte.franzen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: