Altan

Om du ska bygga en altan kan du behöva bygglov, men den kan också vara bygglovbefriad om den uppfyller vissa kriterier. Här kan du ta reda på om du behöver söka bygglov för din planerade altan.

 • Altanen ska byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadshus.
 • Altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset.
 • Altanen får vara högst 1,8 meter över marken. Observera att plank eller mur räknas med i den totala höjden.
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns. Om grannen har godkänt bygget genom ett grannmedgivande så är det dock okej att placera altanen närmare än 4,5 meter. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Du får inte använda altanen som något annat än uteplats.
 • Du får inte glasa in altanen.
 • Du får inte bygga altanen vid byggnad eller på område som är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Då måste en bedömning av det enskilda fallet göras för att reda ut om du behöver bygglov.

Om alla kriterier uppfylls behöver altanen inte följa bestämmelserna i detaljplanen och du behöver inget bygglov.

Det gäller för att en friliggande altan

 • Du behöver inget bygglov för en altan direkt på gräsmattan. Generellt får altanen vara max 1,2 meter över markytan.
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns. Om grannen har godkänt bygget genom ett grannmedgivande så är det dock okej att placera altanen närmare än 4,5 meter. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.

Om kriterierna inte uppfylls behöver du bygglov för en altan om:

 • altanen är högre än 1,2 meter och
 • altanen är en nybyggnad, tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad.

Om altanen inte uppfyller kriterierna för att vara bygglovbefriad enligt ovan måste detaljplanen följas även om altanen inte är lov- eller anmälningspliktig.

Om fastigheten ligger i ett område utan detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: