Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-10
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-17
  Sista datum för överklagande : 2022-12-08
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-12-08
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 15.00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-12-05
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 19.00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-11-10
  Instans : Kommunfullmäkitge
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 19.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-12-01
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2022-12-01
  Sista datum för överklagande : 2022-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-30
  Instans : kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-12-01
  Sista datum för överklagande : 2022-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-24
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-24
  Sista datum för överklagande : 2022-12-15
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-17
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-22
  Sista datum för överklagande : 2022-12-13
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-11-23
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 13.00.

 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-11-15
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-15
  Sista datum för överklagande : 2022-12-06
  Länk till delegationsbeslut 2022-11-15 Pdf, 38.1 kB.

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-22
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-24
  Sista datum för överklagande : 2022-12-15
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-08
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-10
  Sista datum för överklagande : 2022-12-01
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2022-11-29
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-30
  Sista datum för överklagande :2022-12-21
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-22
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-23
  Sista datum för överklagande : 2022-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2022-11-15
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-16
  Sista datum för överklagande :2022-12-07
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-11-01
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Landsort
  Tid : 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-06-07
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Sammanträdesrum SBF
  Tid : 13:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Underrättelse om granskningsutlåtande


  tillhörande detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26
  Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 3 december till 23 november 2021. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under stiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.Granskningsutlåtandet finns tillgänglig på www.nynashamn.se/detaljplanerÄrendet avses antas av kommunfullmäktige den 13 oktober 2022  

 • Underrättelse om granskningsutlåtande


  tillhörande ändring av detaljplan(Dp864) för Vidbynäs 1:3 m fl, skola och förskola i Källberga, Nynäshamns kommun
  Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.Planförslaget har funnits tillgängligt för samråd under tiden 12 juli till 23 augusti 2022. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under samrådstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.Granskningsutlåtandet finns tillgänglig på www.nynashamn.se/detaljplanerÄrendet avses antas av samhällsbyggnadsnämnden den 20 september 2022.   

 • Kungörelse om beslut om bygglov för utvändig ändring


  Kungörelse-id : K663815/22
  Kungörelsen avser fastigheten: NYNÄSHAMN 2:1, Nynäsgårdsbacken från Centralgatan, Nynäshamns kommun
  Publiceringsdatum: 2022-11-15
  Diarienummer: SBN 2022-000254
  Beslutsnr: D 2022-000218

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för utvändig ändring avseende nybyggnation av stödmurar för fastigheten NYNÄSHAMN 2:1, Nynäsgårdsbacken från Centralgatan. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Kungörelse om beslut om bygglov för återvinningsstation


  Kungörelse-id : K649806/22
  Kungörelsen avser fastigheten: Nynäshamn 2:1 (Hamnviksvägen 10), Nynäshamns kommun
  Publiceringsdatum: 2022-11-08
  Diarienummer: SBN 2022-000167
  Beslutsnummer: D 2022-000206

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för återvinningsstation för fastigheten Nynäshamn 2:1 (Hamnviksvägen 10). Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Kungörelse om beslut om bygglov för återvinningsstation


  Kungörelse-id : K646988/22
  Kungörelsen avser fastigheten: SLÄGGAN 2 (BACKLURAVÄGEN 92), Nynäshamns kommun
  Publiceringsdatum: 2022-11-04
  Diarienummer: SBN 2022-000169
  Beslutsnr: D 2022-000209

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för återvinningsstation för fastigheten SLÄGGAN 2 (BACKLURAVÄGEN 92). Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.
 • Kungörelse om beslut om tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation


  Kungörelse-id : K646987/22
  Kungörelsen avser fastigheten: NORNAN 32 (IDUNVÄGEN 1), Nynäshamns kommun
  Publiceringsdatum: 2022-11-04
  Diarienummer: SBN 2022-000168
  Beslutsnr: D 2022-000207

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation för fastigheten NORNAN 32 (IDUNVÄGEN 1). Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-30
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-30
  Sista datum för överklagande : 2022-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-24
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-24
  Sista datum för överklagande : 2022-12-15
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3.
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-16
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-21
  Sista datum för överklagande : 2022-12-13
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-10-04
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-09-23
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-23
  Sista datum för överklagande : 2021-09-14
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen


 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-09-01
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-06
  Sista datum för överklagande : 2021-09-28
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3 Kommunhus A
  Länk till Socialnämndens justerade protokoll Pdf, 257.4 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-08-18
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-08-18
  Sista datum för överklagande : 2021-09-09
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen


Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-24
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-24
  Sista datum för överklagande : 2022-11-15
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-11-09
  Instans :Valnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-11-14
  Sista datum för överklagande : 2022-12-06
  Förvaringsplats för protokollet : Valnämndens kansliavdelning


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: