Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-08-04
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-04
  Sista datum för överklagande : 2022-08-25
  Länk till delegationsbeslut 2022-08-04 Pdf, 39.9 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-08-03
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-03
  Sista datum för överklagande : 2022-08-24
  Länk till delegationsbeslut 2022-08-03 Pdf, 40.3 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-08-02
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-02
  Sista datum för överklagande : 2022-08-23
  Länk till delegationsbeslut 2022-08-02 Pdf, 42.9 kB.

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-02-21
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott
  Plats : Örngrund
  Tid :14:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-06-21
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-08
  Sista datum för överklagande : 2022-08-29
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsen, Kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-08-09
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-12
  Sista datum för överklagande : 2022-09-02
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-06-07
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Sammanträdesrum SBF
  Tid : 13:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

 • Underrättelse med möjlighet till yttrande


  Ärendet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, mur, plank, samt komplementbyggnader.
  Avser fastigheten:
  Skonaren 4, Sandhamn, Nynäshamns kommun
  Sista datum för yttrande : 2022-08-05
  Diarienummer: SBN 2022-000074
  Som berörd granne/ sakägare får du möjlighet att yttra dig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).Om du inte lämnar in något yttrande kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.
  ÄrendetAnsökan avser bygglov för nybyggnad av radhusområde med 15 stycken nya radhus, totalt
  75 stycken nya bostäder med en tillhörande komplementbyggnad (förråd). Radhusen kommer bebyggas i två våningar och utformas med stående träpanel, med gråbrun lasyr och en takbetäckning med mörkgråa betongpannor. Den sammanlagda bruttoarean blir om ca 9697 m² varav ca 5052 m² utgör byggnadsarea.
  Gemensamma markparkeringar disponeras genom tre stycken större ytor, en mindre yta, samt ca tolv stycken fristående parkeringsplatser för rörelsehindrade. Totalt antal parkeringsplatser uppgår 104st.Upplag för hushållssopor utgörs av sex stycken ytor som placeras utmed fastighetens körvägar för bil, cykel och gångvägar. Ett större upplag för grovsopor och källsortering placeras invid fastighetens större genomfartsväg mellan två av de större parkeringsytorna.

  Skäl till underrättelse
  Ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som omfattas av detaljplan Dp719. Detaljplanen vann laga kraft 30 april 1991. För att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt och för att uppfylla dagens krav på utformning gällande bl.a. trafiksäkerhet, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, prövas åtgärden som en avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL.
  Avvikelserna är:
  • att byggnadsverk förläggs på mark som inte får bebyggas.
  • att max tillåten bruttoarea för området överskrids.

  När ni svarar ska ni ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning samt fastighetsbeteckningen på din fastighet, namn och telefonnummer.
  Skicka svaret till: Nynäshamns kommun
  Samhällsbyggnadsnämnden
  149 81 Nynäshamn
  eller digitalt till: sbn@nynashamn.seTa del av handlingarFör att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post sbn@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.


 • Kungörelse om beslut om bygglov


  Kungörelse-id : K404264/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:2, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-07-06
  Diarienummer: SBN/2021/0979/227A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förnyat tidsbegränsat bygglov för torn och teknikbod. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan. Beslutet har vi kungjort i Post- och Inrikes tidningar.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar. 

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-03-02
  Instans : Socialnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-02-02
  Instans : Socialnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-08-11
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-11
  Sista datum för överklagande : 2022-09-02
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-08-11
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-08-10
  Sista datum för överklagande : 2022-09-01
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-05-11
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-11
  Sista datum för överklagande : 2022-06-02
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommushus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-02-24
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-02-24
  Sista datum för överklagande : 2022-03-18
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-01-13
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-01-13
  Sista datum för överklagande : 2022-02-04
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2022-01-04
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-01-04
  Sista datum för överklagande : 2022-01-26
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-12-15
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-16
  Sista datum för överklagande : 2022-01-07
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-12-16
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-16
  Sista datum för överklagande : 202-01-07
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommushus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-10-04
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : Socialnämnden, §135/21
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-29
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A
  Länk till socialnämndens justerade protokoll Pdf, 110.6 kB.

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?