Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-06-21
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-21
  Sista datum för överklagande : 2021-07-12
  Länk till delegationsbeslut 2021-06-21 Pdf, 50.5 kB.
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-06-24
  Instans : Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Plats : Teams
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-10
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-18
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-09, fortsatt sammanträde 2021-06-10
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-18
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-16
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-17
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2


Anslag per instans

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-10
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-18
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-09, fortsatt sammanträde 2021-06-10
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-18
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-11
  Instans : Fullmäktiges arvodesberedning
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-15
  Sista datum för överklagande : 2021-07-07
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-14
  Instans : Kommunstyrelsen fastighets- och investeringsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-17
  Sista datum för överklagande : 2021-07-08
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-03
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-07
  Sista datum för överklagande : 2021-06-28
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till kommunstyrelsens arbetsutskotts justerade protokoll
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Barn- och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-05-26
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-01
  Sista datum för överklagande : 2021-06-22
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunalhus A, plan 5, BUF
  Länk till barn-och utbildningsnämnden justerade protokoll
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-06-24
  Instans : Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Plats : Teams
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-06-15
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Plats : Landsort och Teams
  Tid : 13.00
  Länk till samtliga protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-06-21
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-21
  Sista datum för överklagande : 2021-07-12
  Länk till delegationsbeslut 2021-06-21 Pdf, 50.5 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-06-11
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-11
  Sista datum för överklagande : 2021-07-02
  Länk till delegationsbeslut 2021-06-11 Pdf, 38.5 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-06-02
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-02
  Sista datum för överklagande : 2021-06-23
  Länk till delegationsbeslut 2021-06-02 Pdf, 108.7 kB.

Kultur- och fritidsnämnden

 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-06-14
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Plats : Sammanträdesrum Landsort samt via Teams
  Tid : 16.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-08
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-11
  Sista datum för överklagande : 2021-07-02
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till kommunens protokoll, kallelser och möten.
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Underrättelse i lov och förhandsbesked

 • Underrättelse, förnyat tidsbegränsat bygglov för torn och teknikbodar
  Vansta 5:2 Nynäshamns kommun, SBN/2021/0979/227A
  Ditt yttrande ska ha inkommit till bygglovenheten senast den 28 juni 2021. Som berörd granne får du tillfälle att yttra dig om ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Grannar eller andra sakägare ska beredas möjlighet att komma in med synpunkter eller andra viktiga aspekter vid en avvikelse i en detaljplan eller en åtgärd som inte omfattas av en detaljplan och som heller inte anses vara en kompletteringsåtgärd.Ärendet och skäl till underrättelse
  Tillfälligt bygglov har tidigare lämnats för tornet och de två tillhörande teknikbodarna. Eftersom det fanns och fortfarande finns planer på en eventuell planläggning av närbeläget område, kunde och kan fortfarande enbart ett tidsbegränsat bygglov medges. Tiden för det medgivna tillfälliga bygglovet har nu passerat. 3G Infrastructure Services AB har sökt ett nytt tidsbegränsat bygglov till den 7 maj 2022 för den befintliga anläggningen. Under den tiden avser man att hitta en ny placering för tornet och teknikbodarna. Sökanden framhåller vikten av att tornet under den tiden är i bruk eftersom det förser området med trådlös elektronisk kommunikation. I samband med ansökan för det tillfälliga lovet hördes Länsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen som inte hade någon erinran mot placeringen av den sökta åtgärden. Ett positivt yttrande lämnades även av Försvarsmakten.

  När ni svarar ska ni ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning samt fastighetsbeteckning på er fastighet, namn och telefonnummer.
  Skicka svaret till:
  Nynäshamns kommun
  Samhällsbyggnadsnämnden
  149 81 Nynäshamn
  eller digitalt till: sbn@nynashamn.seUpplysning
  För att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret (SBN/2021/0979/227A-4) eller fastighetsbeteckningen (Vansta 5:2) vid förfrågan.

  All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.
  Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR

  Förenklad delgivning kan komma att tillämpas i ärendet.
  Förkortningar
  Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF), Äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL), Miljöbalken 1998:808 (MB) och Kulturmiljölagen 1988:950 (KML).

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-11
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-11
  Sista datum för överklagande : 2021-07-05
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-09
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-09
  Sista datum för överklagande : 2021-06-30
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen
  Länk till kommunens samtliga protokoll, kallelser och möten.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-05-26
  Instans : Socialnämnden § 71, §§ 73-78, §§ 80-81
  Datum för tillkännagivande : 2021-05-31
  Sista datum för överklagande : 2021-06-21
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till kommunens samtliga protokoll, kallelser och möten.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-05-31
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-05-31
  Sista datum för överklagande : 2021-06-21
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns upphandlingsnämnd

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-05-26
  Instans : Södertörns upphandlingsnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-07
  Sista datum för överklagande : 2021-06-28
  Förvaringsplats för protokollet : Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, 136 81 Haninge

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-16
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-17
  Sista datum för överklagande : 2021-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Valnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-06-03
  Instans : Valnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-06-04
  Sista datum för överklagande : 2021-06-26
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning.


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samordningsförbundet östra södertörn

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Aktuella delaljplaner som fått laga kraft

Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?