Kommunens krisberedskap krisberedskap

Nynäshamns kommun har en viktig roll i samband med kriser och extraordinära händelser. Bland annat har kommunen ett stort ansvar när det gäller samordning och information. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar vid en kris.

Det här är en kris och extraordinär händelse

En kris är en händelse i fredstid som innebär ett hot mot människor och samhällets värden som kräver åtgärder utöver det normala för att hantera situationen. Det kan handla om att många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på extraordinära händelser och kriser kan vara extremt väder, längre elavbrott, pandemier, omfattande bränder och svåra olyckor.

Kommunens ansvar vid kris och extraordinär händelse

Många verksamheter som kommunen driver måste fungera även under en kris eller extraordinär händelse. Det handlar exempelvis om äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. För att säkerställa att kommunen klarar detta måste kommunen förbereda sig och öva, till exempel på hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas vid långvarigt elavbrott eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.

Samverkan med andra aktörer

En viktig del i kommunens krisberedskap handlar om att samverka och öva med andra aktörer så som myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. I det förberedeande arbetet samverkar kommunen i olika nätverk så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade under en kris eller extraordinär. 

Samverkan med polis och räddningstjänst

Kommunen har en väletablerad samverkan tillsammans med Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Detta sker bland annat genom återkommande möten där samtliga aktörer deltar men också vid akuta insatser då något inträffar. Läs mer om hur kommunen samverkar på sidan Brottförebyggande arbete.

Vill du hjälpa till?

Kommunen söker alltid efter frivilliga krafter som vill hjälpa till när det uppstår en kris eller extraordinär händelse. Om du vill hjälpa till kan du söka dig till någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer. De utbildar och samlar den kompetens som efterfrågas av olika aktörer. På så sätt både stärker de samhällets förmåga att klara en kris eller extraordinär händelse och bidrar till folkförankring och försvarsvilja. Läs mer om hur du kan hjälpa till på Myndighetens för samhällskydd och beredskap eller kontakta kommunens säkerhetssamordnare Madeleine Lundgren på telefon 08 520 681 15 eller madeleine.lundgren@nynahamn.se.

Krisledning

När en kris eller extraordinär händelse inträffar kontaktas i första hand kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) som informerar kommundirektören eller dennes ställföreträdare om det som inträffat. Därefter görs en bedömning om och i så fall vilka inom kommunens krisledningsgrupp som ska kontaktas. Beroende på vad som beslutas kan olika funktioner kontaktas. Här nedan beskrivs hur kommunens krisorganisation ser ut.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Kommunens tjänsteperson i beredskap (TiB) är den första kontaktvägen in i kommunorganisationen för andra myndigheter och aktörer i samband med en kris. Den främsta uppgiften för tjänstemannen i beredskap är att ta emot informa­tion när det inträffat en allvarlig händelse och att eventuellt larma andra inom kommunorganisationen.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av medarbetare från kommunens alla förvaltningar. Gruppen arbetar inledningsvis med att uppskatta hur händelsen kan påverka respektives ansvarsområde, man bedömer också vilka funktionen som ska jobba med krisen. I arbetet under en kris ska bland annat en kommunikationsplan tas fram och fastställas samt identifiera behovet av samverkan med externa aktörer och kommunens övriga förvaltningar. Kommundirektören är ordförande i krisledningen.

Krisledningsnämnd

Om krisen är omfattande kan kommunens krisledningsnämnd besluta att den ska leda arbetet vid krisen. Krisledningsnämnden kan snabbare fatta beslut om att överta hela eller delar av kommunens verksamhetsområden som berörs av krisen. Syftet är bland annat att kunna korta beslutsvägar.

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsen. I första hand leder kommunstyrelsens ordförande arbetet. I andra hand vice ordförande.

Posom

Nynäshamn har en beredskapsgrupp som kan kallas in i samband med att en allvarlig händelse inträffat. Gruppen kallas för Posom och är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande och kan kallas in för att stötta drabbade. I gruppen finns representanter från socialtjänsten, polisen, kyrkan, skolan, psykiatrin och räddningstjänsten.

Posoms uppgift är att

  • Hjälpa och stötta personer som drabbats av en olycka eller katastrof.
  • Förebygga psykisk ohälsa hos personer som har blivit drabbade.
  • Se till att det finns en plats där de drabbade och deras nära anhöriga kan få stöd.

Kemikalieverksamhet i kommunen

I Nynäshamns kommun finns flera industrier som hanterar kemikalier som kan orsaka stor skada vid exempelvis ett läckage eller en olycka. Kommunen är skyldig att informera invånarna om vilka risker som finns med dessa industrier. För allmänheten innebär verksamheterna en mycket liten säkerhetsrisk men det är bra att veta vad du som bor i kommunen ska göra om olyckan skulle vara framme. I den här broschyren informerar kommunen tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), Nynas raffinaderi och Gasum om just detta.

Hur kommunen kommunicerar när ordinarie kanaler inte fungerar

Om till exempel ett långvarigt strömavbrott inträffar eller om telefonnätet och internet slås ut kan inte kommunen kommunicera med medborgarna genom sina ordinarie kanaler. I ett sådant läge har kommunen möjlighet att kommunicera genom sina informationspunkter. En informationspunkt är en förutbestämd plats dit medborgare kan vända sig till för att ta del av viktig information. I Nynäshamns kommun finns dessa informationspunkter vid kommunhuset på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn och vid brandstationerna i Nynäshamn och Sorunda.

Ett annat sätt för kommunen att nå ut med information vid en kris är genom radiokanalen P4 Stockholm som du når genom FM 103,3. Sveriges radio har ett särskilt ansvar att sända ut viktig information när en kris inträffar. Läs mer om det ansvaret på Krisinformation.se.

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?