Sök
Ösmo
Kommunal service

Ekeby

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Ekeby

Cirka 80 fastigheter i Ekeby ska enligt ett beslut från Länsstyrelsen anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet genomförs av kommunens entreprenör NYAB.

Utbyggnaden av nytt VA-ledningsnät pågår under 2023 med förlängning 2024. Det befintliga systemet kommer att vara i drift under tiden och kommunen har tagit över driften från den 1 januari 2023 och driftar det tills det nya är utbyggt. Arbetet på plats i Ekeby påbörjades i mars och är nu färdigutbyggt. Innan utbyggnaden är klar att tas i bruk så ska det även byggas överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby, denna utbyggnad är försenad och väntas vara klar september 2024. När utbyggnaden är färdig så har fastighetsägare i Ekeby 1 år på sig att utföra det arbete som behövs för att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Den gamla anläggningen kommer att tas ur bruk 30 september 2025.

Ledningsnätet byggs i normalfallet fram till cirka 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns, där en så kallad förbindelsepunkt upprättas. Vid förbindelsepunkten övergår ansvaret för ledningarna till fastighetsägaren. Inne på fastigheten står fastighetsägaren själv för det arbete som behövs för att byggnaden ska kunna anslutas.

Checklista LTA-stationen

När ni har installerat LTA-anläggningen ska ni fylla i en checklista och skicka tillbaka den ifylld och undertecknad till oss på kommunen. Ni får även cheklistan hemskickad vid beställningen.

Får jag skarva vattenledningarna inne på min fastighet?

Kommunen har ingen möjlighet att ställa krav på det som byggs inne på fastigheten eftersom fastighetsägaren själv ansvarar. Vi rekommenderar slang utan skarvar som ska vara blåstripad för vatten.

Enligt Svenskt vattens broschyr Bygga nytt eller bygga om Pdf, 3.3 MB. ska servisledningen mellan förbindelsepunkt och mätstället vara utan skarvar för att minska risken för vattenläckor.

Hur vet jag var jag ska placera min LTA-station?

Kommunen kommer tillsammans med fastighetsägaren komma överens om var LTA-enheten ska placeras på varje fastighet. Har du inte haft detta möte med representant från kommunen kan du kontakta VA-kundtjänst för att boka ett möte på plats i Ekeby.

När får jag min LTA-station?

När du är redo att påbörja arbetet på egen fastighet beställer du din LTA (sump) hos VA-kundtjänst. Det är 3-4 veckors leveranstid, möjligen kan det gå snabbare om stationen finns i lager hos leverantören. Du kan beställa din LTA redan idag men den kan inte tas i drift förrän det kommunal ledningsnätet är färdigutbyggt.

Hur beställer jag min LTA-station?

Kontakta VA-kundtjänst vakundtjanst@nynashamn.se

Vilken typ av LTA-station kommer vi att få i Ekeby och hur ska den installeras?

Kommunen är klar med upphandlingen och det blir Xylem som kommer att leverera LTA-stationer till Ekeby. Här finns länk till ett informationsblad samt manual hur stationen (sumpen) ska installeras: Compit pumpstationspaket Pdf, 4.4 MB..

När ni har installerat LTA-anläggningen ska ni fylla i en checklista Pdf, 164.8 kB. och skicka tillbaka den ifylld och undertecknad till oss på kommunen. Ni får även cheklistan hemskickad vid beställningen.

Hur gör man vid anslutningspunkterna?

Det är fastighetsägarens ansvar att ta sig till förbindelsepunkten inom sin fastighet. Hur detta utförs har inte kommunen bestämmanderätt över, däremot ska arbetet utföras fackmannamässigt. Fastighetsägaren bör säkerställa att framförallt inte vattenledningarna fryser, detta då kommunen lägger ett grundförlagt VA-system i Ekeby. Det kommer dock finnas krav från kommunen hur LTA-stationen ska grävas ned och hur installationen ska ske, då det är kommunen som ansvarar för LTA-stationen i framtiden.

Kommer det att finnas en karta över var och på vilket djup rören ligger?

Kommunen kommer att mäta in huvudledningarna fram till samtliga förbindelsepunkter. Dessa inmätningar kommer läggas in i kommunens VA-bank. Dessa kartor är inte allmän handling. Ledningarna inne på fastigheterna kommer inte mätas in av kommunen. För samtliga betäckningar kommer det sättas upp distansstolpar som visar var servis- och avstängningsventilerna finns. Alla fastighetsägare får en förbindelsepunktskarta som visar på vilket djup anslutningarna ligger.

Ska inte förbindelsepunkten ligga på frostfritt djup?

I ett självfallssystem strävar man att lägga ledningarna på frostfritt djup. I Ekeby går det inte att lägga ett självfallssystem på grund av de ge topografiska förhållandena samt att vägarna i Ekeby är så smala. Därför har kommunen valt att lägga ett grundförlagt LTA-system. Systemet bygger på att ledningarna ligger i ett isolerat skyddsrör samt att vattnet cirkulerar hela tiden och detta gör att vattnet inte fryser.

Det är fastighetsägaren som måste säkerställa att vattenledningen på tomten inte fryser. För vissa kan det betyda en merkostnad och för andra blir det fördelaktigt då det hade blivit dyrare att ta sig ner på frostfritt djup med alla ledningar. Fastighetsägaren står för allt arbete på egen fastighet. Kommunen har inte angett vad som ska göras då fastighetsägaren själv väljer hur man vill lägga sina rör och ansluta till förbindelsepunkten.

Vad är fastighetsägarnas ansvar?

Kommunen bygger ledningarna fram till cirka 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns, där en så kallad förbindelsepunkt upprättas. Där övergår ansvaret för ledningarna till fastighetsägare. Inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare själv för det arbete som behövs för att byggnaden ska kunna anslutas.

Vilka är de berörda fastigheterna i Ekeby?

Hela den samlade bebyggelsen i Ekeby ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Alla fastigheter som ligger innanför den gröna markeringen i kartan, under fliken Planområde, är berörda.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Avlopp
Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp på det kommunala ledningsnätet om det finns tillgängligt. Dag-, dränerings- och regnvatten får i Ekeby inte kopplas till de kommunala avloppsledningarna.

Vatten
Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. Den som behåller sin egen vattenbrunn för hushållets förbrukning betalar en lägre brukningsavgift. Fastighetsägarens egna vatten ska i sådana fall mätas med en vattenmätare. Väljer man att koppla på fastigheten till kommunalt vatten går det bra att samtidigt fortsätta att använda det egna vattnet till exempelvis vattning och djurhållning. Observera att du inte får koppla samman vatten från egen brunn med det kommunala vattennätet. Det måste vara helt separerat från det kommunala vattnet.

Vem betalar för att fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som ska betala anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp. Anläggningsavgiften är en engångskostnad.

Hur stor är anläggningsavgiften och när ska den betalas?

Fastighetsägaren betalar en engångsavgift för att få ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal (en avgift per bostadsenhet). Avgiften bestäms utifrån kommunens VA-taxa, cirka 249 000–305 000 kronor per fastighet för anslutning till dricksvatten och spillvatten enligt 2023 års VA-taxa. Den exakta avgiften beräknas när ledningarna är på plats och kan tas i drift. Det är också då som avgiften ska betalas. Avgiften måste betalas även om man som fastighetsägare inte anser sig behöva kommunalt vatten och avlopp till exempel obebyggd fastighet.

Varför är avgiften så hög?

VA-taxan bygger på de kostnader vi har för att drifta, underhålla och bygga ut vår anläggning. Alla kommuner har olika förutsättningar för att förse sina abonnenter med vattentjänster. Nynäshamns kommun är en stor geografisk kommun med relativt få invånare. Det gör att vi har ett mycket långt ledningsnät och stort antal pumpstationer på ganska få anslutna abonnenter. Följden blir tyvärr höga kostnader per ansluten abonnent. VA-verksamheten finansieras dessutom av taxor och inte genom skatter. Det gör att färre personer delar på kostnaderna än det totala antalet invånare i kommunen.

När kommer fakturan?

När fastighetsägaren är färdig med det förberedande arbetet på sin fastighet och avropar pump och installation av kommunen skickas fakturan ut. När avgiften är betald så installeras pumpen och anläggningen tas i drift. Dock senast en månad innan den befintliga anläggningen tas ur bruk kommer samtliga fastighetsägare få sin faktura.

Varför ska fastighetsägarna betala enligt 2024 års taxa, förseningarna beror ju på kommunen?

Avgiftsskyldighet inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkten och meddelat fastighetsägaren - vilket kommer ske under 2024.

Om man ansluter sig 2025, blir det ännu dyrare då?

Nej, eftersom avgiftsskyldighet inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkten och meddelat fastighetsägaren - vilket kommer ske under 2024 så betalar ni enligt 2024 års taxa.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?

Du kan få anstånd för betalning av anläggningsavgiften. Anstånd beviljas i upp till högst sex månader. Ränta (referensränta plus 8 procent) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning har kommit in. Kommunen kan också i vissa fall godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation. Amorteringstiden för VA-lån beviljas till högst 15 år. Villkoren för anstånd eller VA-lån finns på kommunens hemsida.

Tillkommer några andra kostnader?

Alla som kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp betalar löpande brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en grundavgift och en kostnad per bostadsenhet/lägenhet. Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen.

Fastighetsägaren står för alla nödvändiga kostnader för att ansluta fastigheten, det vill säga kostnader för ledningar och andra VA-installationer inne på den egna fastigheten/tomten. Undantaget är vattenmätaren och LTA-stationen som kommunen tillhandahåller och som är kommunens egendom. Kostnad för att ansluta fastigheten är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd, egen arbetsinsats med mera. Ta gärna kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter och beställ gärna ihop med grannarna. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fastighetens VA-installationer är rätt utförda och att ledningarna är rätt kopplade vid förbindelsepunkten. Felkopplade ledningar kan ställa till stora problem.

Vad innebär LTA?

LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp. En LTA/villapumpstation ska finnas på varje fastighet. Kommunen tillhandahåller LTA-stationen. Fastighetsägaren står för arbetet på sin egen fastighet och för att installera/gräva ner LTA-stationen samt dess elförsörjning.

Upphandlingen av LTA-stationer är klar och en sump är nu uppställd vid NYAB:s etablering i Ekeby. Länk till information om LTA-stationen samt hur den ska installeras när det blir dags finns här Pdf, 4.4 MB. samt på plats vid sumpen.

 

Var finns det LTA i kommunen idag?

Sex stycken i Gudby, en i Ristomta, en på Stathmosvägen, en i Björsta och en i Grödby.

Är det likadana pumpar på dessa ställen (se ovan) som det kommer att vara hos oss i Ekeby?

Ja, VA-avdelningen har upphandlat likadana pumpar även i Ekeby.

Blir det en stor installation på fastigheten, hur mycket sticker den upp från marken?

Som ett brunnslock som sticker upp max 20 centimeter, se bildexempel:

Var ska LTA-stationen placeras?

Den ska placeras lättåtkomligt i närheten av en körbar väg på plan mark enligt medföljande anvisningar. Om detta inte är möjligt diskuterar vi möjliga lösningar med respektive fastighetsägare.

Behöver vi göra en ansökan om bygglov eller bygganmälan?

VA-avdelningen har gjort bygganmälan för ändring av vatten och avlopp i Ekeby. De fastighetsägare som inte har utfört arbetet på egen fastighet och installerat vatten och avlopp när slutanmälan lämnas in får själva lämna in bygganmälan när de avser att ansluta till kommunalt vatten och avlopp och då stå själva för kostnaderna till bygglov i samband med sin anmälan.

Hur lång är livslängden på LTA-enheten vid normalt slitage?

När det gäller livslängden på sumpen är den att jämföra med en trekammarbrunn eller slamavskiljare.

Pumpen är beroende på hur ägaren tar hand om sin LTA-station, vad man tillför den. Bara det som har passerat kroppen och toalettpapper får passera enheten. Hushållspapper, matrester, fett, våtservetter, kattsand, tops, bomullsrondeller med mera ska slängas vid sidan om och inte spolas ner i vask eller toalett.

En korrekt omhändertagen pump håller upp till 15 år. Kommunen byter pumpen oavsett ålder förutsatt att det inte är fastighetsägaren som orsakat att den har gått sönder, då kommer fastighetsägaren debiteras.

Var rädd om er LTA! Kommunen står för underhåll och service men kostnader för fastighetsägaren kommer att tillkomma vid oaktsamhet.

Vad är kostnaden för en pump om olyckan skulle vara framme?

Ett riktmärke är mellan 10 000-20 000 kronor utifrån tiden det tar att laga, byta, spolbil, personal med mera. Samtliga kostnader är självkostnadspris enligt timtaxa.

Vad väger en LTA-station?

Sumpen som fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner väger 121 kilo.

Hur lång tid kommer det att ta att få hjälp när LTA-enheten larmar?

Vi har beredskap dygnet runt, året runt. Beredskapen har en timmes inställelsetid till arbetsplatsen. Om det larmar på natten så kommer beredskapspersonalen direkt på morgonen.

Kommer kommunen att ha extra pumpar om det skulle behövas?

Ja, det kommer att finnas extra pumpar om det behövs. Det kommer inte att vara en beställningsvara som man måste vänta på.

Varför har storleken på fastigheten betydelse för kostnaden när man inte har flera byggnader?

Nynäshamns kommun har en standardtaxa från vår branschorganisation, Svenskt vatten, där tomtyteavgift är en parameter. En större fastighet innebär ofta att VA måste gräva längre för att passera fastigheten samt att det är ett visst mått på fastighetens nytta av VA-anslutning då en större tomt har större möjligheter att använda ytan för bebyggelse.

Varför måste jag betala flera lägenhetsavgifter?

Har man flera byggnader på fastigheten som ansluter till kommunalt VA så måste fastighetsägaren betala för varje bostadsenhet/lägenhet. För att räknas som bostadsenhet/lägenhet ska byggnaden innehålla kokmöjligheter, toalett, egen ingång samt vara avsedd för att bo i.

Kan vattenmätaren placeras i samma hål som LTA-enheten?

Nej, vattenmätaren ska placeras frostfritt inomhus.

Hur ska vattenmätarplatsen se ut?

Vattenmätaren ägs, installeras och byts av kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen och förbereder så att vattenmätaren kan installeras genom att sätta upp en horisontell fast förankrad mätarkonsol med två avstängningsventiler. Vattenmätare ska i första hand placeras inomhus i ett våtutrymme med golvbrunn och vara placerad så att den är lättillgänglig för byte och avläsning. Utrymmet där vattenmätaren är placerad måste vara uppvärmt. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

Vilka VA-installationer behövs inom den egna fastigheten?

När den kommunala anläggningen är ett lättrycksavloppsystem (LTA-system), behöver fastighetsägaren gräva ner en mindre pumpstation (kallas för LTA-station eller LTA-enhet) inne på den egna fastigheten och koppla samman den med de övriga VA installationerna på fastigheten. LTA-stationen består av en pumpsump (tank), en pump, en styrenhet och ett larm. Kommunen tillhandahåller LTA-stationen och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ansvarar för schakt och montage av pumpsumpen. Själva pumpen monteras av kommunen. Stationen känns igen på locket som måste vara placerat helt ovan mark för att förhindra att grus och annat hamnar i sumpen. Pumpen är placerad i nedre delen av sumpen, frostfritt, och känner via automatik av nivå för start och stopp. Mellan huset på fastigheten och LTA-stationen läggs självfallsledningar.

För ledningsdragning, dimensionering med mera inne på fastigheten – ta kontakt med en entreprenör.

När kan arbetet med att lägga ledningar på den egna fastigheten påbörjas?

Ni kan påbörja arbetet redan nu men det är först när alla kommunens ledningar och pumpstationer är färdigbyggda som dricksvatten kan distribueras och avloppet kan tas om hand. Innan kommunen tar över ansvaret för ledningarna från entreprenören som har byggt dem ska arbetet besiktigas. Som en del av provningen av ledningar kan de allmänna servisledningarna behöva användas för bland annat spolning. Det är därför inte tillåtet att koppla på egna vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna till fastighetsägaren genom att skicka ut anläggningsfakturan och förbindelsepunktskartan. Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan.

Vad innebär anslutning till ett LTA-system?

Nynäshamns kommun som VA-huvudman:

 • Tillhandahåller och äger LTA-stationen.
 • Väljer leverantör, bestämmer antalet pumpar samt ansvarar för pumpinstallationen.
 • Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, till- och frånkoppla LTA-stationen.
 • Bestämmer LTA-stationens placering i samråd med fastighetsägaren och har rätt att kostnadsfritt komma åt stationen.
 • Står för service och underhåll av pumpen under förutsättning att anläggningen används och är inkopplad på rätt sätt

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för:

 • Schakt och anläggning av LTA-sumpen. Sumpen är strax under 2 meter hög med en diameter på 120 centimeter. Platsen för LTA-stationen måste alltid vara lättillgänglig för VA-avdelningens skötsel. Sumpen ska sticka upp cirka 20 centimeter ovan mark, den får inte byggas in och det måste vara minst ett 1,5 meter plant och fritt område runt sumpen.
 • LTA-stationens styrenhet sitter i sumpen för att vara lättåtkomlig för kommunens VA-avdelning.
 • Schakt och anläggning av ledningar för sammankoppling av husets avlopp med LTA-stationen och mellan LTA-stationen och förbindelsepunkten för avlopp. Observera att dagvatten (regnvatten) och dränvatten inte får ledas till LTA-stationen.
 • Elförsörjning och elinstallation fram till LTA-stationens kopplingsplint.
 • Installation av ett larm som varnar vid driftstörning. Larmet består av en röd lampa som börjar lysa vid driftfel och som ska vara placerad väl synligt i bostaden alternativt ett summerlarm (ljudlarm).
 • Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen och att larmet alltid fungerar.

Fakta

Var: Ekeby
Vad: Utbyggnad av kommunalt vatten till Ekeby
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: