Sök
Ösmo
Kommunal service

Ekeby

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Ekeby

Cirka 80 fastigheter i Ekeby ska enligt ett beslut från Länsstyrelsen anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En entreprenör (NYAB) som ska bygga de nya ledningarna är upphandlad.

Aktuellt

2023-02-27

Idag har företaget Ledningskollen varit i Ekeby och markerat el, tele eller fiber. Det handlar alltså inte om stolpar för förbindelsepunkten för VA.

2023-02-23

Representanter från vägsamfälligheten, kommunen och entreprenören med grävare har gjort en syn över området där man tittade på vägens skick, täckningar i diken och träd som behöver beskäras inför byggstarten. Om vädret tillåter kommer entreprenören under vecka 9 sätta upp markeringskäppar där förbindelsepunkten kommer att placeras. Om förbindelsepunkten är mitt i en infart placeras käppen vid sidan om infarten med information om antal meter/centimeter fram till förbindelsepunkt. Vi ber er fastighetsägare att låta käpparna stå kvar så länge de behövs under byggtiden.

Om projektet

Utbyggnaden av nytt VA-ledningsnät kommer att pågå under 2023. Det befintliga systemet kommer att vara i drift under tiden och kommunen tar över driften från den 1 januari 2023 och driftar det tills det nya är utbyggt. Arbetet påbörjas i mars och beräknas var färdigt september 2023.

Ledningsnätet byggs i normalfallet fram till cirka 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns, där en så kallad förbindelsepunkt upprättas. Där övergår ansvaret för ledningarna till fastighetsägaren. Inne på fastigheten står fastighetsägaren själv för det arbete som behövs för att byggnaden ska kunna anslutas.

Fastighetsägare och VA-avdelningen behöver komma överens om platsen för LTA-stationen. Kommunen återkommer med datum då representanter från kommunen kommer att finnas på plats i Ekeby under våren.

Tidplan Ekeby

Skriv tabellbeskrivning här
OmrådeStartSlut

Etablering

2023-03-06

2023-03-06

Förberedande arbete

2023-03-07

2023-03-15

Grupp 1

Larsbergavägen

2023-03-16

2023-04-21

Situna Skogsväg2023-04-242023-05-24
Situna Björkväg2023-05-252023-06-13
Situna Bergsväg2023-06-142023-08-16
Grupp 2

Situna Ängsväg

2023-04-13

2023-05-17

Situna Byväg (Ängsvägen/Skogsvägen)2023-05-192023-06-26
Situna Byväg (Skogsvägen/Bergsvägen)2023-06-272023-07-07
Situna Byväg från Bergsvägen2023-08-072023-08-25
VA-leverans 12023-03-172023-03-17

VA-leverans 2

2023-04-13

2023-04-13

Återställning körbana2023-08-282023-09-01
Avtetablering2023-09-042023-09-08

Vad är fastighetsägarnas ansvar?

Kommunen bygger ledningarna fram till cirka 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns, där en så kallad förbindelsepunkt upprättas. Där övergår ansvaret för ledningarna till fastighetsägare. Inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägar själv för det arbete som behövs för att byggnaden ska kunna anslutas.

Vem bestämmer vilka områden som ska få kommunalt vatten och avlopp?

Generellt är det kommunen som beslutar vilka områden som ska vara anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Bedömningen görs utifrån att alla hushåll inom ett område ska ha god tillgång till dricksvatten och kunna ta hand om sitt avlopp på ett sätt som är bra för miljön. På lång sikt är kommunalt avlopp oftast bättre för miljön än enskilt. Länsstyrelsen kan också ha synpunkter på vilka områden som ska ha kommunalt vatten och avlopp. I Ekeby har Länsstyrelsen i ett föreläggande angett ett minimikrav för vilka fastigheter som ska ha kommunalt VA. Kommunen kan sedan välja att lägga till fler fastigheter.

Vilka är de berörda fastigheterna i Ekeby?

Hela den samlade bebyggelsen i Ekeby ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Alla fastigheter som ligger innanför den gröna markeringen i kartan, under fliken Planområde, är berörda.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Det är Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som kontrollerar befintliga enskilda avlopp och ger tillstånd för nya. Det är också SMOHF som kan ge fastighetsägaren ett föreläggande om att fastigheten ska kopplas på det kommunala VA-ledningsnätet.

Avlopp
Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp på det kommunala systemet om det finns tillgängligt. Det finns undantag för torra toalettlösningar, torrdass eller mulltoa. Man får då antingen ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) av latrin hos SMOHF. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos SMOHF. Den som har en torr toalettlösning måste dock ansluta sitt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) till kommunens ledningsnät. Dag-, dränerings- och regnvatten får i Ekeby inte kopplas till de kommunala avloppsledningarna.

Vatten
Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. Den som behåller sin egen vattenbrunn för hushållets förbrukning betalar en lägre brukningsavgift. Fastighetsägarens egna vatten ska i sådana fall mätas med en vattenmätare. Väljer man att koppla på fastigheten till kommunalt vatten går det bra att samtidigt fortsätta att använda det egna vattnet till exempelvis vattning och djurhållning. Observera att du inte får koppla samman vatten från egen brunn med det kommunala vattennätet. Det måste vara helt separerat från det kommunala vattnet.

Vem betalar för att fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som ska betala anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp. Anläggningsavgiften är en engångskostnad.

Hur stor är anläggningsavgiften och när ska den betalas?

Fastighetsägaren betalar en engångsavgift för att få ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal (en avgift per bostadsenhet). Avgiften bestäms utifrån kommunens VA-taxa, cirka 200 000 - 290 000 kronor per fastighet för anslutning till dricksvatten och spillvatten (WC och BDT). Maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i anläggningsavgift när det finns en bostadsenhet på fastigheten. Den exakta avgiften beräknas när ledningarna är på plats och kan tas i drift. Det är också då som
avgiften ska betalas. Avgiften måste betalas även om man som fastighetsägare inte anser sig behöva kommunalt vatten och avlopp.

Varför är avgiften så hög i Nynäshamns kommun?

VA-taxan bygger på de kostnader vi har för att drifta, underhålla och bygga ut vår anläggning. Alla kommuner har olika förutsättningar för att förse sina abonnenter med vattentjänster. Nynäshamns kommun är en stor geografisk kommun med relativt få invånare. Det gör att vi har ett mycket långt ledningsnät och stort antal pumpstationer på ganska få anslutna abonnenter. Följden blir tyvärr höga kostnader per ansluten abonnent. VA-verksamheten finansieras dessutom av taxor och inte genom skatter. Det gör att färre personer delar på kostnaderna än det totala antalet invånare i kommunen.

När kommer fakturan?

När ledningarna är klara och förbindelsepunkten är upprättad.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?

Du kan få anstånd för betalning av anläggningsavgiften. Anstånd beviljas i upp till högst sex månader. Ränta (referensränta +8 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning har kommit in. Kommunen kan också i vissa fall godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation. Amorteringstiden för VA-lån beviljas till högst 15 år. Villkoren för anstånd eller VA-lån finns på kommunens hemsida.

Tillkommer några andra kostnader?

Alla som kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp betalar löpande brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en grundavgift och en kostnad per bostad/lägenhet. Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen.

Fastighetsägaren står för alla nödvändiga kostnader för att ansluta fastigheten, det vill säga kostnader för ledningar och andra VA-installationer inne på den egna fastigheten/tomten. Undantaget är vattenmätaren och LTA-stationen som kommunen tillhandahåller och som är kommunens egendom. Kostnad för att ansluta fastigheten är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd, egen arbetsinsats med mera. Ta gärna kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter och beställ gärna ihop med grannarna. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fastighetens VA-installationer är rätt utförda och att ledningarna är rätt kopplade vid förbindelsepunkten. Felkopplade ledningar kan ställa till stora problem.

Vad innebär frisprängning?

Vid bergsprängning i servisschakt ska 1,5 meter frisprängning utföras in på fastigheten. Ett separat avtal kommer att skrivas mellan kommun och fastighetsägare där det finns behov.

Är det en förbindelsepunkt för både vatten och avlopp, måste man ha dem på samma ställe?

Ingenting är omöjligt men vi vill helst ha dem så samma ställe alternativ så nära varandra som möjligt.

Hur påverkas vi som fastighetsägare?

Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad så det är bra om man undviker stora leveranser under arbetets gång. Vi ser också att man flyttar det som står utanför fastighetsgränsen. Entrepenören NYAB ser till att post, sopor, räddningstjänst med mera fungerar. Töm din gamla tank och avsluta ditt enskilda avlopp hos SMOHF. Kommunen kommer tillsammans med fastighetsägaren komma överens om var LTA-enheten ska placeras på varje fastighet.

Vad är tidplanen?

En övergripande tidplan från entreprenören finns under fliken Tidplan. Tidplanens detaljer kan komma att ändras och då uppdateras den här på webbsidan.

Vad innebär LTA?

LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp. En LTA/villapumpstation ska finnas på varje fastighet. Kommunen tillhandahåller LTA-stationen. Fastighetsägaren står för arbetet på sin egen fastighet och för att installera/gräva ner LTA-stationen samt dess elförsörjning.

Vilken leverantör ska leverera LTA?

Det är inte upphandlat än.

Var finns det LTA i kommunen idag?

Sex stycken i Gudby, en i Ristomta, en på Stathmosvägen, en i Björsta och en i Grödby.

Är det likadana pumpar på dessa ställen (se ovan) som det kommer att vara hos oss i Ekeby?

VA-avdelningen har för avsikt att handla upp pumpar av samma fabrikat till Ekeby.

Blir det en stor installation på fastigheten, hur mycket sticker den upp från marken?

Det är som ett brunnslock och ett styrskåp sticker upp bredvid. Eftersom leverantören av LTA-enheterna inte är upphandlad så är måtten i presentationen inte exakt dimensionerade. Så snart leverantör är upphandlad får ni information om korrekta mått för den enheten ni kommer att få levererad. Se bildexempel:

Exempel på styrskåp.

Var ska LTA-stationen placeras?

Den ska placeras lättåtkomligt i närheten av en körbar väg på plan mark enligt medföljande anvisningar. Om detta inte är möjligt diskuterar vi möjliga lösningar med respektive fastighetsägare.

Behöver vi göra en ansökan om bygglov eller bygganmälan?

VA-avdelningen gör bygganmälan för avloppsinstallationerna på varje fastighet och står för kostnaderna i samband med anmälan.

Hur lång är livslängden på LTA-enheten vid normalt slitage?

När det gäller livslängden på sumpen är den att jämföra med en trekammarbrunn eller slamavskiljare.

Pumpen är beroende på hur ägaren tar hand om sin LTA-station, vad man tillför den. Bara det som har passerat kroppen och toalettpapper får passera enheten. Hushållspapper, matrester, fett, våtservetter, kattsand, tops, bomullsrondeller med mera ska slängas vid sidan om och inte spolas ner i vask eller toalett.

En korrekt omhändertagen pump håller upp till 15 år. Kommunen byter pumpen oavsett ålder förutsatt att det inte är fastighetsägaren som orsakat att den har gått sönder.

Var rädd om er LTA! Kommunen står för underhåll och service men kostnader för fastighetsägaren kommer att tillkomma vid oaktsamhet.

Vad väger en LTA-station?

Lite beroende på vilket märke det är. Pumpen kan väga mellan cirka 21–38 kilo men denna ska endast kommunens personal hantera. Sumpen som fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner väger cirka 180 kilo.

Hur lång tid kommer det att ta att få hjälp när LTA-enheten larmar?

Vi har beredskap dygnet runt, året runt. Beredskapen har en timmes inställelsetid. Om det larmar på natten så kommer beredskapspersonalen direkt på morgonen.

Vad är kostnaden för en pump om olyckan skulle vara framme?

Ett riktmärke är mellan 10 000-20 000 kronor utifrån tiden det tar att laga, byta, spolbil, personal med mera. Samtliga kostnader är självkostnadspris enligt timtaxa.

Kommer kommunen att ha extra pumpar om det skulle behövas?

Ja, det kommer att finnas extra pumpar om det behövs. Det kommer inte att vara en beställningsvara som man måste vänta på.

Kommer vi kunna göra något arbete på fastigheten under våren?

Vi råder er att vänta med att påbörja arbetet på fastigheten till entreprenören är färdig med sitt arbete utanför fastigheten. Det kommer att bli trångt och rörigt i området. Ju mer hänsyn entreprenören måste ta desto längre tid kommer arbetet att ta.

Varför har storleken på fastigheten betydelse för kostnaden när man inte har flera byggnader?

Nynäshamns kommun har en standardtaxa från vår branschorganisation, Svenskt vatten, där tomtyteavgift är en parameter. En större fastighet innebär ofta att VA måste gräva längre för att passera fastigheten samt att det är ett visst mått på fastighetens nytta av VA-anslutning då en större tomt har större möjligheter att använda ytan för bebyggelse.

Kan vattenmätaren placeras i samma hål som LTA-enheten?

Nej, vattenmätaren ska placeras inomhus.

Vilka VA-installationer behövs inom den egna fastigheten?

När den kommunala anläggningen är ett lättrycksavloppsystem (LTA-system), behöver fastighetsägaren gräva ner en mindre pumpstation (kallas för LTA-station eller LTA-enhet) inne på den egna fastigheten och koppla samman den med de övriga VA installationerna på fastigheten. LTA-stationen består av - en pumpsump (tank), en pump, ett styrskåp med ett larm. Kommunen tillhandahåller LTA-stationen och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ansvarar för schakt och montage av pumpsumpen. Själva pumpen monteras av kommunen. Stationen känns igen på locket som måste vara placerat helt ovan mark för att förhindra att grus och annat hamnar i sumpen. Pumpen är placerad i nedre delen av sumpen, frostfritt, och känner via automatik av nivå för start och stopp. Mellan huset på fastigheten och LTA-stationen läggs självfallsledningar.

För ledningsdragning, dimensionering med mera inne på fastigheten - ta kontakt med en entreprenör.

Vad innebär anslutning till ett LTA system?

Nynäshamns kommun som VA-huvudman:

 • Tillhandahåller och äger LTA-stationen.
 • Väljer leverantör, bestämmer antalet pumpar samt ansvarar för pumpinstallationen.
 • Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, till- och frånkoppla LTA-stationen.
 • Bestämmer LTA-stationens placering i samråd med fastighetsägaren och har rätt att kostnadsfritt komma åt stationen.
 • Står för service och underhåll av pumpen under förutsättning att anläggningen används och är inkopplad på rätt sätt

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för:

 • Schakt och anläggning av LTA-sumpen. Storleken på sumpen är cirka 2,4 meter hög med en diameter på 1,2 meter. Platsen för LTA-stationen måste alltid vara lättillgänglig för VA-avdelningens skötsel. Sumpen ska sticka upp cirka 20 centimeter ovan mark, den får inte byggas in och det måste vara minst ett 1,5 meter plant och fritt område runt sumpen.
 • LTA-stationens styrskåp ska sitta utomhus och vara lättåtkomlig för kommunens VA-avdelning.
 • Schakt och anläggning av ledningar för sammankoppling av husets avlopp med LTA-stationen och mellan LTA-stationen och förbindelsepunkten för avlopp. Observera att dagvatten (regnvatten) och dränvatten inte får ledas till LTA-stationen.
 • Elförsörjning och elinstallation fram till LTA-stationens kopplingsplint.
 • Installation av ett larm som varnar vid driftstörning. Larmet består av en röd lampa som börjar lysa vid driftfel och som ska vara placerad väl synligt i bostaden alternativt ett summerlarm (ljudlarm).
 • Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen och att larmet alltid fungerar.

När kan arbetet med att lägga ledningar på den egna fastigheten påbörjas?

Det är först när alla kommunens ledningar och pumpstationer är färdigbyggda som dricksvatten kan distribueras och avloppet kan tas om hand. Innan kommunen tar över ansvaret för ledningarna från entreprenören som har byggt dem ska arbetet besiktigas. Som en del av provningen av ledningar kan de allmänna servisledningarna behöva användas för bland annat spolning. Det är därför inte tillåtet att koppla på egna vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna till fastighetsägaren genom att skicka ut anläggningsfakturan och förbindelsepunktskartan. Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan.

Hur ska vattenmätarplatsen se ut?

Vattenmätaren ägs, installeras och byts av kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen och förbereder så att vattenmätaren kan installeras genom att sätta upp en horisontell fast förankrad mätarkonsol med två avstängningsventiler. Vattenmätare ska i första hand placeras inomhus i ett våtutrymme med golvbrunn och vara placerad så att den är lättillgänglig för byte och avläsning. Utrymmet där vattenmätaren är placerad måste vara uppvärmt. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

Fakta

Var: Ekeby
Vad: Kommunalt vatten

Prenumerera på den här webbsidan

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi gör en viktig uppdatering.

Hantera prenumeration

Din e-postadress är en personuppgift som kommer att behandlas i syfte att skicka ut aktuell information. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på nynashamn.se/gdpr.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.


Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: